PHK1104 Dějiny filosofie I - antika

Filozofická fakulta
podzim 2001
Rozsah
celkem 16 hod. konzultací. 6 kr. Ukončení: z.
Vyučující
PhDr. Josef Petrželka, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Jan Zouhar, CSc.
Katedra filozofie - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Hana Holmanová
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
V tomto kurzu se posluchači seznámí se základními postavami a problémy antické filosofie. Pokud kurz nepokryje celé údobí antické filosofie, naváží na něj v jarním semestru Dějiny filosofie II - antika, středověk.
Osnova
 • 1. Vznik filosofie a její vztah k mýtu.

  2. Milétská škola.

  3. Pýthagorás.

  4. Hérakleitos.

  5. Eleaté.

  6. Mladší fyzikové.

  7. Sofisté a antropologický obrat ve filosofii.

  8. Sókratés.

  9. Platón:

  a) život a dílo; b) vybrané filosofické problémy.

  10. Aristotelés:

  a) jeho filosofický vývoj a vztah k Platónovi; b) Aristotelovo pojetí jednotlivých filosofických disciplín.
Literatura
 • Zeller, E., Die Philosophie der Griechen I - III, Leipzig 1919 - 1923.
 • MACHOVEC, Dušan. Dějiny antické filozofie. 1. vyd. Jinočany: H a H, 1993. 187 s. ISBN 80-85467-62-3. info
 • RICKEN, Friedo. Antická filosofie [Ricken, 1999] : Philosophie der Antike (Orig.). Translated by David Mik. 1. vyd. Olomouc: Olomouc, 1999. 230 s. ISBN 80-7182-092-X. info
 • HUSSEY, Edward. Presokratici. Praha: Rezek, 1997. 213 s. ISBN 80-86027-07-4. info
 • PATOČKA, Jan. Nejstarší řecká filosofie : filosofie v předklasickém údobí před sofistikou a Sókratem : přednášky z antické filosofie. Vydání první. V Praze: Vyšehrad, 1996. 359 stran. ISBN 8070211954. info
 • PATOČKA, Jan. Sókratés :přednášky z antické filosofie. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1991. 158 s. ISBN 8004243830. info
 • PATOČKA, Jan. Platon : přednášky z antické filosofie. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1992. 379 s. ISBN 8004256090. info
 • PATOČKA, Jan. Aristotelés : přednášky z antické filosofie. Vyd. 1. V Praze: Vyšehrad, 1994. 128 s. ISBN 8070210672. info
 • MACHOVEC, Dušan. Aristotelovy názory o podstatě : příspěvek k filosoficko-historickému výkladu teorie podstaty. Praha: Universita Karlova, 1963. info
 • Graeser, Andreas. Řecká filosofie klasického období: Die Philosophie der Antike 2. Sophistik und Sokratik. Plato bis Aristoteles. Přel. Miroslav Petříček. Praha: Oikoymenh 2000. 446 s. ISBN 80-7298-019-X.
Metody hodnocení
Kurz probíhá formou přednášek. Zápočty budou udělovány za seminární práce, které se budou týkat probraných problémů. Rozsah práce má být 8 000 - 11 000 znaků. Práce musí vycházet z pramenů, tedy z dochovaných antických filosofických textů. Měla by naplnit zásady vědecké práce při uvádění citačních odkazů a seznamu literatury.

Práce musí být odevzdána do 15. 2. 2002.
Informace učitele
http://www.phil.muni.cz/fil/antika/index.html
Pro zápočtové seminární práce navrhuji následující témata:

 • 1. Vztah arché a rozrůzněného světa. Úkolem bude srovnat hodnocení (tedy v podstatě jestli je "lepší" tento svět mnohých věcí nebo počáteční stav nerozrůzněné arché) vzniku rozrůzněného světa z počátků u Anaximandra, Empedoklea, Anaxágory a atomistů. Hlavním pramenem budou Zlomky předsokratovských myslitelů.
 • 2. Vztah "primárních" vlastností atomů a "sekundárních" kvalit vnímaných smysly. Na základě knih Řečtí atomisté a O přírodě T. L. Cara je třeba vyhledat místa, v nichž atomisté uvádějí, jak konkrétní vlastnosti atomů (velikost, tvar apod.) určují konkrétní smyslové vlastnosti (barvy, kyselost, sladkost apod.).
 • 3. "Myšlení a bytí je totéž". Zamyšlení Parmenidovými zlomky B3 a B8 a porovnání jejich výkladů v sekundární literatuře (Patočka, Kalandra, Hegel, Diels, Guthrie).
 • 4. Srovnání Platónových mýtů o posmrtných osudech duše. Úkolem je zjistit shody a rozdíly mezi osudy duše po smrti a také v její další existenci. Předmětem srovnání jsou mýty na konci Gorgia, Faidóna, Ústavy a ve druhé Sókratově řeči ve Faidrovi.
 • 5. Platónův dialog Prótagorás. Jakým způsobem osobní vztah Sókrata a Prótagory ovlivňuje chod rozhovoru? Téma vyžaduje zaměřit se na dílčí problém - problém Sókratova vztahu k Prótagorovi a naopak - a ukázat, jak Platón prostřednictvím líčení tohoto vztahu činí průběh rozhovoru dramatičtější.
 • 6. Srovnání Aristotelova a Platónova pojetí duše (O duši, Timaios). Zpracování tohoto tématu má odhalit podobnosti a odlišnosti v pojetí duše ve zmíněných dílech obou filosofů.

  Po konzultaci se mnou si můžete zvolit vlastní téma. Jeho zpracování ovšem musí být založeno na práci s prameny.
 • Další komentáře
  Poznámka k ukončení předmětu: Je součastí postupové zkoušky s předměty Dějiny filosofie II - antika, středověk a Ontologie I
  Předmět je vyučován každoročně.
  Výuka probíhá každý druhý týden.
  Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
  Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019.