PSB_78 Didaktika psychologie I

Filozofická fakulta
podzim 2003
Rozsah
1/1/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
PhDr. Zdenka Stránská, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Mojmír Tyrlík, Ph.D.
Psychologický ústav - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jarmila Valchářová
Rozvrh
Čt 11:40–12:25 18
Předpoklady
PSA_0SZ SZ
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Předmět je určen studentům majícím zájem působit po ukončení studia psychologie jako učitelé psychologie na středních školách. Cílem je seznámit studenty s obsahem učiva na jednotlivých typech středních škol, osvojení si efektivních metod a forem výuky. Program slouží k tomu, aby se student naučil z pedagogického hlediska proniknout do učební látky (viz didaktická analýza učiva). Součástí předmětu je pedagogická praxe na středních školách (náslechy a vlastní výstupy v hodinách psychologie).
Osnova
  • 1. Předmět a základní kategorie obecné didaktiky. Vztah obecné didaktiky a oborových didaktik. 2. Didaktika psychologie jako hraniční vědní disciplína (předpoklady pro její konstituování). Předmět didaktiky psychologie. Vztah obecné didaktiky a didaktiky psychologie. Všeobecné didaktické poznámky k vyučování psychologie. 3. Vzdělávání učitelů psychologie (celoživotní vzdělávání). Profil absolventa učitelského studia psychologie. 4. Charakteristika osobnosti učitele psychologie. 5. Postavení psychologie v obsahu středoškolského vzdělávání. Profilace výuky psychologie podle typů středních odborných učilišť, středních odborných škol, gymnázií. Učební plány. Učební osnovy. Učebnice. Časově tematické plány. 6. Plánování výuky, příprava učitele na vyučování (perspektivní - dlouhodobá, aktuální - bezprostřední, písemná příprava na vyučovací hodinu psychologie - její součásti). 7. Mezipředmětové vztahy a vytváření systému vědomostí. 8. Vyučovací metody a jejich uplatnění ve vyučování psychologii. 9. Psychologické základy didaktických zásad (principu). Základní soustava didaktických principu (p. přiměřenosti, p. uvědomělosti, p. postupnosti, p. soustavnosti /systematičnosti/, p. cílevědomosti, p. aktivnosti, p. trvalosti, p. názornosti, p. spojení teorie s praxí, p. individuálního přístupu k žákům, p. zpětné vazby, p. vědeckosti, p. komplexního působení na žáka /p. výchovnosti vyučování, p. jednoty výchovy a vzdělávání/). 10. Vyučovací hodina psychologie a další organizační formy vyučování (semináře, exkurze, individuální práce s žáky). 11. Práce žáků ve skupinách (zařazení práce žáků ve skupinách do výuky, vytváření skupin žáků, úlohy pro práci žáků ve skupinách, typy žákovských skupin, formy vnitřní práce ve skupině, uspořádání prostoru pro skupinovou práci žáků, úloha učitele při skupinové výuce, hodnocení skupinové práce). 12. Problémové vyučování a jeho využití při vyučování psychologie. 13. Využití samostatné činnosti žáka (práce s učebnicí, využití tisku, získávání psychologických informací, využití výsledků zájmové činnosti žáků, problémové situace). 14. Materiální didaktické prostředky (učební pomůcky a didaktická technika) ve výuce psychologie; kabinet názorných pomůcek. 15. Výchovně vzdělávací cíl (chyby při formulaci výchovně vzdělávacího cíle, hierarchie výchovně vzdělávacích cílů, požadavky na formulaci výchovně vzdělávacího cíle, cílová orientace v řídící činnosti učitele a v učebních činnostech žáků). 16. Didaktická analýza učiva (učivo, analýza učiva a její druhy, didaktická analýza učiva - postup jejího provádění). 17. Psychologický pojem, jeho druhy a vztahy mezi pojmy. Vymezování a vysvětlování psychologických pojmů. 18. Zkoušení, hodnocení a klasifikace výsledků učení žáků v psychologii (cíle zkoušení a hodnocení, druhy zkoušení, formy zkoušení, použití didaktických testů). 19. Cvičení v hodinách psychologie (cíl cvičení, začlenění cvičení do hodiny, délka cvičení, pomůcky pro cvičení, instrukce pro žáky, průběh cvičení, závěr cvičení a jeho výchovné využití). 20. Demonstrace jednoduchých psychologických pokusů. 20. Psychologické hry a jejich využití. 21. Situační metoda. Sociálně psychologický výcvik. 22. Práce s literaturou ve výuce psychologie, využití ukázek z literárních děl. 23. Pozorování a analýza vyučovacího procesu - hospitace ve vyučovací hodině psychologie (kritéria pro pozorování vyučovací hodiny, záznam o průběhu vyučovací hodiny, analýza vyučovací hodiny). 24. Výběr a uspořádání učiva v psychologii. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 25. Výklad předmětu psychologie a jejích základních metod. 26. Výklad systému psychologických vědních disciplín a jejich úkolů v praxi. 27. Výklad podstaty duševního života. 28. Výklad čití a vnímání; jednoduché psychologické pokusy k demonstraci některých zákonitostí a zvláštností vnímání. 29. Výklad představivosti (představy a fantazie); jednoduché psychologické pokusy. 30. Výklad paměti; jednoduché psychologické pokusy. 31. Výklad učení; jednoduché psychologické pokusy. 32. Výklad pozornosti; jednoduché psychologické pokusy. 33. Výklad myšlení a řeči; jednoduché psychologické pokusy. 34. Výklad emocí a citů; jednoduché psychologické pokusy. 35. Výklad volního procesu. 36. Výklad činnosti. 37. Výklad psychologie osobnosti. atd. Poznámka: Okruhy počínaje č. 25 jsou náměty pro práci v seminářích, slouží jako praktická příprava pro vlastní výstupy v hodinách psychologie v rámci pedagogické praxe na středních školách.
Literatura
  • Homola, M., Trpišovská, D.: Úvod do didaktiky psychologie. Olomouc 1989.
  • Homola, M., Žáková, H.: Příručka pro vyučování psychologie na SVVŠ. Ústí nad Labem 1968.
  • PASCH, Marvin. Od vzdělávacího programu k vyučovací hodině :jak pracovat s kurikulem. Vyd. 1. Praha: Portál, 1998. 416 s. ISBN 80-7178-127-4. info
  • Moderní vyučování. Edited by Geoffrey Petty, Translated by Štěpán Kovařík. 1. vyd. Praha: Portál, 1996. 380 s. ISBN 80-7178-070-7. info
  • Rozsypalová, M.: Metodické postupy ve vyučování psychologie na SZŠ. Praha 1987.
  • SILBERMAN, Mel a Karen LAWSONOVÁ. 101 metod pro aktivní výcvik a vyučování : osvědčené způsoby efektivního vyučování. 1. vyd. Praha: Portál, 1997. 311 s. ISBN 80-7178-124-X. info
  • Obecná didaktika. Edited by Jarmila Skalková. 1. vyd. Praha: ISV nakladatelství, 1999. 292 s. ISBN 80-85866-33-1. info
  • VÍZDAL, František. Didaktika psychologie. [Sv.] 1. 1. vyd. Brno: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 1987. 134 s. info
  • Kalhous, Zdeněk, Obst, Otto a kol.: Školní didaktika. Vyd. 1.Praha: Portál, 2002.
Metody hodnocení
přednáška a seminář, výstup: zápočet
Navazující předměty
Informace učitele
Podrobnější seznam literatury je v sylabu na webových stránkách.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 1998, podzim 1999, podzim 2000, podzim 2001, jaro 2002, podzim 2002, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018.