PSB_78 Didaktika psychologie I

Filozofická fakulta
podzim 2006
Rozsah
1/1/0. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučující
PhDr. Zdenka Stránská, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Mojmír Tyrlík, Ph.D.
Psychologický ústav - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jarmila Valchářová
Rozvrh
Út 10:00–11:35 C51
Předpoklady
PSA_0SZ SZ
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 20 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/20, pouze zareg.: 0/20
Mateřské obory
Cíle předmětu
Předmět je určen studentům majícím zájem působit po ukončení studia psychologie jako učitelé psychologie na středních školách. Cílem je seznámit studenty s obsahem učiva na jednotlivých typech středních škol, osvojení si efektivních metod a forem výuky. Program slouží k tomu, aby se student naučil z pedagogického hlediska proniknout do učební látky (viz didaktická analýza učiva). Součástí předmětu je pedagogická praxe na středních školách (náslechy a vlastní výstupy v hodinách psychologie).
Osnova
  • Tématické okruhy: 1. Předmět a základní kategorie obecné didaktiky. Vztah obecné didaktiky a oborových didaktik. 2. Didaktika psychologie jako hraniční vědní disciplína (předpoklady pro její konstituování). Předmět didaktiky psychologie. Vztah obecné didaktiky a didaktiky psychologie. Všeobecné didaktické poznámky k vyučování psychologie. 3. Vzdělávání učitelů psychologie (celoživotní vzdělávání). Profil absolventa učitelského studia psychologie. 4. Charakteristika osobnosti učitele psychologie. 5. Postavení psychologie v obsahu středoškolského vzdělávání. Profilace výuky psychologie podle typů středních škol – středních odborných učilišť, středních odborných škol, gymnázií. Učební plány. Učební osnovy. Časově tematické plány. Učebnice. Rámcové vzdělávací programy (RVP pro gymnaziální vzdělávání, RVP pro střední odborné vzdělávání) – školní vzdělávací programy (ŠVP). 6. Plánování výuky, příprava učitele na vyučování (perspektivní – dlouhodobá, aktuální – bezprostřední, písemná příprava na vyučovací hodinu psychologie – její součásti). 7. Mezipředmětové vztahy a vytváření systému vědomostí. 8. Vyučovací metody a jejich uplatnění ve vyučování psychologii. 9. Psychologické základy didaktických zásad (principů). Základní soustava didaktických principů (p. přiměřenosti, p. uvědomělosti, p. postupnosti, p. soustavnosti /systematičnosti/, p. cílevědomosti, p. aktivnosti, p. trvalosti, p. názornosti, p. spojení teorie s praxí, p. individuálního přístupu k žákům, p. zpětné vazby, p. vědeckosti, p. komplexního působení na žáka /p. výchovnosti vyučování, p. jednoty výchovy a vzdělávání/). 10. Vyučovací hodina psychologie a další organizační formy vyučování (semináře, exkurze, individuální práce s žáky). 11. Práce žáků ve skupinách (zařazení práce žáků ve skupinách do výuky, vytváření skupin žáků, úlohy pro práci žáků ve skupinách, typy žákovských skupin, formy vnitřní práce ve skupině, uspořádání prostoru pro skupinovou práci žáků, úloha učitele při skupinové výuce, hodnocení skupinové práce). 12. Problémové vyučování a jeho využití při vyučování psychologie. 13. Využití samostatné činnosti žáka (práce s učebnicí, využití tisku, získávání psychologických informací, využití výsledků zájmové činnosti žáků, problémové situace). 14. Materiální didaktické prostředky (učební pomůcky a didaktická technika) ve výuce psychologie; kabinet názorných pomůcek. 15. Výchovně vzdělávací cíl (chyby při formulaci výchovně vzdělávacího cíle, hierarchie výchovně vzdělávacích cílů, požadavky na formulaci výchovně vzdělávacího cíle, cílová orientace v řídící činnosti učitele a v učebních činnostech žáků). 16. Didaktická analýza učiva (učivo, analýza učiva a její druhy, didaktická analýza učiva – postup jejího provádění). 17. Psychologický pojem, jeho druhy a vztahy mezi pojmy. Vymezování a vysvětlování psychologických pojmů. 18. Zkoušení, hodnocení a klasifikace výsledků učení žáků v psychologii (cíle zkoušení a hodnocení, druhy zkoušení, formy zkoušení, použití didaktických testů). 19. Cvičení v hodinách psychologie (cíl cvičení, začlenění cvičení do hodiny, délka cvičení, pomůcky pro cvičení, instrukce pro žáky, průběh cvičení, závěr cvičení a jeho výchovné využití). 20. Demonstrace jednoduchých psychologických pokusů. 20. Psychologické hry a jejich využití. 21. Situační metoda. Sociálně psychologický výcvik. 22. Práce s literaturou ve výuce psychologie, využití ukázek z literárních děl. 23. Pozorování a analýza vyučovacího procesu – hospitace ve vyučovací hodině psychologie (kritéria pro pozorování vyučovací hodiny, záznam o průběhu vyučovací hodiny, analýza vyučovací hodiny). 24. Výběr a uspořádání učiva v psychologii. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 25. a) Výklad předmětu psychologie a jejích základních metod. b) Výklad systému psychologických vědních disciplín a jejich úkolů v praxi. c) Výklad podstaty duševního života. d) Výklad čití a vnímání; jednoduché psychologické pokusy k demonstraci některých zákonitostí a zvláštností vnímání. e) Výklad představivosti (představy a fantazie); jednoduché psychologické pokusy. f) Výklad paměti; jednoduché psychologické pokusy. g) Výklad učení; jednoduché psychologické pokusy. h) Výklad pozornosti; jednoduché psychologické pokusy. ch) Výklad myšlení a řeči; jednoduché psychologické pokusy. i) Výklad emocí a citů; jednoduché psychologické pokusy. j) Výklad volního procesu. k) Výklad činnosti. l) Výklad psychologie osobnosti. atd. Poznámka: Okruhy počínaje č. 25 jsou náměty pro práci v seminářích, slouží jako praktická příprava pro vlastní výstupy v hodinách psychologie v rámci pedagogické praxe na středních školách. Literatura: Atkinsonová, R.L. a kol.: Psychologie. Praha 1995, 2003. Bakalář, E.: Moderní společenské hry s psychologickou tematikou. Praha 1980. Bakalář, E., Kopský, V.: I dospělí si mohou hrát. Praha 1987. Bakalář, E.: Psychohry. Praha 1989. Bakalář, E.: Psychohry 2. Praha 1995. Bakalář, E.: Nové psychohry. Praha 1998. Bakalář, E.: Předposlední psychohry. Praha 2000. *Bakalář, P.: Psychologie v otázkách. Praha 1999. ? *Bedrnová, E., Fridrichová, O.: Psychologie prodeje (Pro SOU – učební obor prodavač, prodavačka, obchodník, obchodnice). Praha 1992. Benesch, H.: Encyklopedický atlas psychologie. Praha 2001. $Blaškovič, O., Jurčo, M., Pardel, T.: Psychológia v obrazoch a príkladoch. Bratislava 1962. Bragdon, A.D. Fellows, L.: Trénink obou polovin mozku. Praha 1999? Bragdon, A.D., Gamon, D.: Nedovolte mozku stárnout. Praha ? Brothersová, J., Fagan, E.P.F.: Kurz dokonalé paměti. Praha 1995. Butler, E., Pirie, M.: Testy IQ. Praha 1993. Budínská, H.: Hry pro šest smyslů. Praha 1992. Canfield, J., Siccone, F.: Hry pro výchovu k odpovědnosti a sebedůvěře. Praha 1999.? Cangelosi, J.S.: Strategie řízení třídy. Jak získat a udržet spolupráci žáků při výuce. Praha 1994. Capponie, V., Novák, T.: Asertivně do života. Praha 1992, 1994. Capponie, V., Novák, T.: Sám sobě psychologem. Praha 1992. $Cyrusová, E. a kol.: Metodické pokyny pro výuku psychologie – cvičení. Praha 1996. Čáp, J.: Psychologie výchovy a vyučování. Praha 1993. Čáp, J.: Metodické náměty k cvičení pedagogické psychologie v učitelském studiu. Praha 1982. *Čáp, J., Čechová, V., Rozsypalová, M.: Psychologie 1 (Obecná psychologie pro 1. roč. SPgŠ). Praha 1992. *Čáp, J., Čechová, V., Rozsypalová, M.: Psychologie. Obecná psychologie pro střední pedagogické školy. Praha 1998. Čáp, J., Mareš, J.: Psychologie pro učitele. Praha 2001. *Čechová, V., Mellanová, A., Rozsypalová, M.: Speciální psychologie. Brno 1995. *Čechová, V., Rozsypalová, M.: Obecná psychologie pro SZŠ. Brno 1992. Denig-Helmsová, K., Konnertz, D.: Úspěšně obstát při písemce a ústním zkoušení. Praha 1997. *Douša, D. a kol.: Psychologie bez zbytečných řečí. Praha 1994. Ďurič, L., Bratská, M. a kol.: Pedagogická psychológia. Terminologický a výkladový slovník. Bratislava 1997. Ďurič, L., Štefanovič, J. a kol.: Psychológia pre učiteľov. Bratislava 1973, 1977. Fisher, R.: Učíme děti myslet a učit se. Praktický průvodce strategiemi vyučování. Praha 1997. Flanders, N.A.: Analyzing Teaching Behavior. New York 1970. Fontana, D.: Psychologie ve školní praxi. Příručka pro učitele. Praha 1997. *Fürst, M.: Psychologie (včetně vývojové psychologie a teorie výchovy). Olomouc 1997. Gamon, D., Bragdon, A.D.: Mozek a jak ho cvičit. Praha ? Gavora, P.: Učitel a žáci v komunikaci. Brno 2005. *Gillernová, I., Malotínová, M.: Psychologie pro střední školy. Praha 1992. *Gillernová, I., Buriánek, J.: Základy psychologie, sociologie. Základy společenských věd. Pro střední školy. Praha 1995. Greenfieldová, S.A.: Lidská mysl. Praha 1998. *Greisinger, J., Jobánková, M. a kol.: Základy psychológie pre SZP. Martin 1990. Hartl, B.: Věčný inspiromat. Praha 1994. Hartl, P.: Psychologický slovník. Praha 1993. Hartl, P., Hartlová, H.: Psychologický slovník. Praha 2000. *Helus, Z.: Psychologie pro střední školy. Učebnice pro gymnázia. Praha 1995. Hermochová, S.: Sociálně psychologický výcvik. Praha 1982. Hermochová, S., Gillernová, I., Šubrt, R.: Sociální dovednosti učitele. Praha 1990. Hermochová, S.: Hry pro život 1. Sociálně psychologické hry pro děti a mládež. Praha 1994. Hermochová, S.: Hry pro život 2. Sociálně psychologické hry pro děti a mládež. Praha 1994. *Hladík, J.: Společenské vědy v kostce pro střední školy. Havl. Brod 1996. Holeček, V.: Aplikovaná psychologie pro učitele I. Plzeň 2001. Homola, M. a kol.: Obecná psychologie (Stručný výkladový slovník). Olomouc 1990. Homola, M., Trpišovská, D.: Psychologie osobnosti (Stručný výkladový slovník). Olomouc 1992. $Homola, M., Trpišovská, D.: Úvod do didaktiky psychologie. Olomouc 1989. $Homola, M., Žáková, H.: Příručka pro vyučování psychologie na SVVŠ. Ústí nad Labem 1968. $Horák, F. a kol.: Didaktika základní a střední školy. Praha 1985. Hrabal, V.: Pedagogicko-psychologická diagnostika žáka. Praha 1989. Hrabal, V., st., Hrabal, V. ml.: Diagnostika. Pedagogicko-psychologická diagnostika žáka s úvodem do diagnostické aplikace statistiky. Praha 2002. Hunterová, M.: Účinné vyučování v kostce. Praha 1999. Hyhlík, F., Nakonečný, M.: Malá encyklopedie současné psychologie. Praha 1977. Chromý, Z.: Abeceda moudrosti. Brno 1993. Janoušek, J., Hoskovec, J., Štikar, J.: Psychologický výkladový atlas. Praha 1993. Jarábek, K., Valkovič, G.: Teória vyučovania. Bratislava 1980. *Jobánková, M. a kol.: Vybrané problémy psychologie zdravotnické činnosti. Brno 1992. $Kalhous, Z., Obst, O. a kol.: Školní didaktika. Praha 2002. *Kern, H., Mehl, Ch., Nolz, H., Peter, M., Wintersperger, R.: Přehled psychologie. Praha 1999. Kirst, W., Diekmeyer, U.: Trénink tvořivosti. Praha 1999.? Kol.: Stručný psychologický slovník. Bratislava 1987. $Kol.: Vybrané kapitoly z obecné didaktiky. Brno 1999. Kol. aut.: Výchova a vzdelávanie dospelých (Andragogika). Terminologický a výkladový slovník. Bratislava 2000. Kolář, Z., Šikulová, R.: Hodnocení žáků. Praha 2005. $Komenský, J. A.: Velká didaktika, Vybr. spisy J. A. K. I. Praha 1958. $Komenský, J. A.: Didaktika analytická. Praha 1946. Kovaliková, S., Olsenová, K.: Integrovaná tematická výuka. Model. Kroměříž 1995. Křivohlavý, J.: Povídej, naslouchám. Praha 1993. Křivohlavý, J.: Jak si navzájem lépe porozumíme. Praha 1988. Kuruc, J. a kol.: Cvičenia zo všeobecnej psychológie. Bratislava 1971. Kyriacou, Ch.: Klíčové dovednosti učitele. Cesty k lepšímu vyučování. Praha 1996. Kyriacou, Ch.: Řešení výchovných problémů ve škole. Praha 2005. Lairová, S.: Trénink paměti. Praha 1999. *Langmeier, J., Langmeier, M., Krejčířová, D.: Vývojová psychologie s úvodem do vývojové neurofyziologie. Praha 1998. Langová, M. a kol.: Učitel v pedagogických situacích. Kapitoly ze sociální pedagogické psychologie. Praha 1992. Lauster, P.: Testy inteligence. Praha 1993. Leonťjev, A. N. a kol.: Psychologické praktikum. Praha 1979. Lewis, D.: Tajná řeč těla. Praha 1994. Lokšová, I., Lokša, J.: Pozornost, motivace, relaxace a tvořivost dětí ve škole. Praha 1999. Lokšová, I., Lokša, J.: Tvořivé vyučování. Praha 2003. Machková, E.: Metodika dramatické výchovy. Zásobník dramatických her a improvizací. Praha 1992. $Maňák, J.: Nárys didaktiky. Brno 1990, 1994. $Maňák, J. a kol.: Profesionální praktika z pedagogiky. Brno 1992. $Maňák, J. a kol.: Alternativní metody a postupy. Brno 1997. $Maňák, J., Švec, V.: Výukové metody. Brno 2003. Mareš, J., Křivohlavý, J.: Sociální a pedagogická komunikace ve škole. Praha 1989. Mareš, J., Křivohlavý, J.: Komunikace ve škole. Brno 1995. Mareš, J.: Styly učení žáků a studentů. Praha 1998. Mareš, J., Gavora, P.: Anglicko-český pedagogický slovník – English-Czech Educational Dictionary. Praha 1999. Mareš, J., Slavík, J., Svatoš, T., Švec, V.: Učitelovo pojetí výuky. Brno 1996. Míček, L., Zeman, V.: Učitel a stres. Brno 1992, Opava 1997. $Mojžíšek, L.: Didaktika I. 1. svazek (Vzdělávání, vyučovací proces, zásady a činitelé). Praha 1982. 2. svazek (Teorie vyučovacích metod). Praha 1982. $Mojžíšek, L.: Didaktika II. Vyučovací formy. Praha 1981. $Mužík, J.: Andragogická didaktika. Praha 1998. Mietzel, G.: Psychologia kształcenia. Praktyczny podręcznik dla pedagogów i nauczyciely. Gdańsk 2003. Nakonečný, M.: Lexikon psychologie. Praha 1995. Nakonečný, M.: Encyklopedie obecné psychologie. Praha 1997. Nelešovská, A.: Pedagogická komunikace v teorii a praxi. Praha 2005. *Novák, L.: Základy psychologie. Učební text pro střední školy. Praha 1993. Novák, T.: Otestujte si svou duši. Praha 1998. Parlette, S.: Tipy, triky a techniky pro trénink mozku. Praha ? $Pasch, M. a kol.: Od vzdělávacího programu k vyučovací hodině. Jak pracovat s kurikulem. Praha 1998. *Paulinová, L.: Psychologie pro Tebe (Rukojeť k výuce psychologie na střední škole). Praha 1993. $Petty, G.: Moderní vyučování. Praktická příručka. Praha 1996. Pike, G., Selby, D.: Globální výchova. Praha 1994. Pilkingtonová, J.M., Group, D.: Poznej sám sebe. Brno 1995. Plaňava, I.: Jak (to) spolu mluvíme. Psychologie dorozumívání i nedorozumění mezi lidmi. Brno 1992. $Podlahová, L.: Ze studenta učitelem. Student – praktikant – začínající učitel. Olomouc 2002. $Podlahová, L.: První kroky učitele. Praha 2004. Portmannová, R.: Hry pro posílení psychické odolnosti. Praha 1999.? Poznej svou osobnost. Praha 1994. Průcha, J.: Moderní pedagogika. Praha 1997. Průcha, J.: Učitel. Současné poznatky o profesi. Praha 2002. Průcha, J., Walterová, E., Mareš, J.: Pedagogický slovník. Praha 1995, 1998, 2001, 2003. $Psychológia na stredných školách (Študijní text na prípravu učitelov psychológie na nové poňatie výchovy a vzdelávania). Bratislava 1984. $Rozsypalová, M.: Metodické postupy ve vyučování psychologie na SZŠ. Praha 1987. $Rozsypalová, M.: Ukázky z literárních děl k doplnění výuky psychologie na SZŠ. Praha 1979. *Rozsypalová, M., Říčan, P., Singule, F.: Psychologie a pedagogika pro SZŠ. Praha 1986. *Rybárová, E. a kol.: Psychologie a pedagogika pro dětské sestry. Praha 1988. $Rys, S.: Příprava učitele na vyučování. Praha 1979. *Říčan, P.: Psychologie. Příručka pro studenty. Praha 2005. Schmidbauer, W.: Psychologie. Lexikon základních pojmů. Praha 1994. $Silberman, M. za pomoci K. Lawsonové: 101 metod pro aktivní výcvik a vyučování. Osvědčené způsoby efektivního vyučování. Praha 1997. $Skalková, J.: Obecná didaktika. Praha 1999. Slavík, J.: Hodnocení v současné škole. Praha 1999. Smékal, V.: Pozvání do psychologie osobnosti. Člověk v zrcadle vědomí a jednání. Brno 2002. $Sup, J., Švec, V.: Cvičení vybraných pedagogických dovedností učitele. Brno 1988. $Svatoš, T.: Malá didaktika v teorii a praxi pro seminární výuku obecné didaktiky. 1. díl. Hradec Králové 2006. *Štefanovič, J.: Psychologie pro gymnázia a třídy gymnázia s pedagogickým zaměřením. Praha 1980. *Štefanovič, J.: Psychologie pro gymnázia. Praha 1987. *Štefanovič, J., Greisinger, J.: Psychologie (Učebnice pro střední zdravotnické školy). Praha 1987. Švancara, J.: Aktuální otázky psychologické terminologie. Brno 1980. Švancara, J.: Terminologie a dokumentace psychologických prací. Brno 1999. Švec, V.: Pedagogická příprava budoucích učitelů. Brno 1999. $Švec, V., Filová, H., Šimoník, O.: Praktikum didaktických dovedností. Brno 2003. Toman, J.: Jak zdokonalovat sám sebe. Praha 1980. *Vacínová, M., Langová, M.: Vybrané kapitoly z psychologie. Učebnice psychologie zejména pro gymnázia a střední školy s pedagogickým zaměřením. Praha 1995. Vágnerová, M.: Školní poradenská psychologie pro pedagogy. Praha 2005. Vališová, A.: Asertivita v rodině a ve škole. Praha 1992. Vašina, L.: Jak si zlepšit paměť. Praha 2001, 2002. Vávra, V.: Mluvíme beze slov. Praha 1990. $Vízdal, F.: Didaktika psychologie I. Brno 1987. *Volný, J., Klingora, Z., Vacínová, M.: Psychologie a společenská výchova (Pro učební a studijní obory SOU). Praha 1990. + další učebnice psychologie pro různé typy SŠ (*) + učební osnovy předmětu psychologie z různých typů SŠ materiály z obecné didaktiky a didaktiky psychologie ($)
Literatura
  • Rozsypalová, M.: Metodické postupy ve vyučování psychologie na SZŠ. Praha 1987.
  • Homola, M., Trpišovská, D.: Úvod do didaktiky psychologie. Olomouc 1989.
  • Homola, M., Žáková, H.: Příručka pro vyučování psychologie na SVVŠ. Ústí nad Labem 1968.
  • KALHOUS, Zdeněk a Otto OBST. Školní didaktika [Kalhous, Portál, 2002]. Vyd. 1. Praha: Portál, 2002. 447 s. ISBN 80-7178-253-X. info
  • Obecná didaktika. Edited by Jarmila Skalková. 1. vyd. Praha: ISV nakladatelství, 1999. 292 s. ISBN 80-85866-33-1. info
  • PASCH, Marvin. Od vzdělávacího programu k vyučovací hodině :jak pracovat s kurikulem. Vyd. 1. Praha: Portál, 1998. 416 s. ISBN 80-7178-127-4. info
  • SILBERMAN, Mel a Karen LAWSONOVÁ. 101 metod pro aktivní výcvik a vyučování : osvědčené způsoby efektivního vyučování. 1. vyd. Praha: Portál, 1997. 311 s. ISBN 80-7178-124-X. info
  • Moderní vyučování. Edited by Geoffrey Petty, Translated by Štěpán Kovařík. 1. vyd. Praha: Portál, 1996. 380 s. ISBN 80-7178-070-7. info
  • VÍZDAL, František. Didaktika psychologie. [Sv.] 1. 1. vyd. Brno: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 1987. 134 s. info
Metody hodnocení
typ výuky: přednáška a seminář, požadavky k ukončení předmětu: aktivní účast na seminářích - min. 80%, znalostní test, výstup: zápočet
Navazující předměty
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 1998, podzim 1999, podzim 2000, podzim 2001, jaro 2002, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2007, podzim 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018.