PSB_78 Didaktika psychologie I

Filozofická fakulta
podzim 2015
Rozsah
1/1/0. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučující
PhDr. Zdenka Stránská, Ph.D. (přednášející)
Garance
PhDr. Zdenka Stránská, Ph.D.
Psychologický ústav - Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Psychologický ústav - Filozofická fakulta
Předpoklady
PSA_0SZ Souborná zkouška && SOUHLAS
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 10 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/10, pouze zareg.: 0/10
Jiné omezení: V PS 2015 předmět vypsán pouze pro studenty magisterského navazujícího jednooborového studia psychologie FSS MU v rámci CŽV
Mateřské obory
Cíle předmětu
Didaktika psychologie: Předmět je určen studentům majícím zájem působit po ukončení studia psychologie jako učitelé psychologie na středních školách. Svým obsahem navazuje na teoretické poznatky získané v předmětu obecná didaktika s jejich možným praktickým užitím ve výchovně vzdělávací práci. Cílem je seznámit studenty s obsahem učiva na jednotlivých typech středních škol, osvojení si efektivních metod a forem výuky, které by rozvíjely samostatnost a tvořivost žáků. Program slouží k tomu, aby se student naučil z pedagogického hlediska proniknout do učební látky (což umožní didaktická analýza učiva). Součástí předmětu je pedagogická praxe na středních školách (náslechy a vlastní výstupy v hodinách psychologie).
Na konci kurzu Didaktika psychologie I bude student schopen
- charakterizovat základní kategorie obecné didaktiky
- definovat předmět didaktiky psychologie a vysvětlit vztah mezi obecnou didaktikou a didaktikou psychologie
- charakterizovat základní organizační formy vyučování a zdůvodnit jejich využití při vyučování psychologie na střední škole
- navrhnout a zdůvodnit varianty výukových metod pro realizaci výukových cílů na zvoleném učivu z psychologie
- formulovat výukové cíle, aby byly funkční, a pracovat s výukovými cíli ve vyučovací hodině
- provést didaktickou analýzu učiva
Osnova
 • Didaktika psychologie I
 • Tematické okruhy:
 • 1. Předmět a základní kategorie obecné didaktiky. Vztah obecné didaktiky a oborových didaktik.
 • 2. Didaktika psychologie jako hraniční vědní disciplína (předpoklady pro její konstituování). Předmět didaktiky psychologie. Vztah obecné didaktiky a didaktiky psychologie. Všeobecné didaktické poznámky k vyučování psychologie.
 • 3. Vzdělávání učitelů psychologie (celoživotní vzdělávání). Profil absolventa učitelského studia psychologie. Charakteristika osobnosti učitele psychologie.
 • 4. Psychologické základy didaktických zásad (principů). Základní soustava didaktických principů.
 • 5. Vyučovací hodina psychologie a další organizační formy vyučování (semináře, exkurze, individuální práce s žáky).
 • 6. Práce žáků ve skupinách.
 • 7. Vyučovací metody a jejich uplatnění ve vyučování psychologii.
 • 8. Problémové vyučování a jeho využití při vyučování psychologie.
 • 9. Samostatná činnost žáka a její využití (práce s učebnicí, využití tisku, získávání psychologických informací, využití výsledků zájmové činnosti žáků, problémové situace).
 • 10. Cvičení v hodinách psychologie.
 • 11. Demonstrace jednoduchých psychologických pokusů.
 • 12. Psychologické hry a jejich využití.
 • 13. Situační metoda. Sociálně psychologický výcvik.
 • 14. Práce s literaturou ve výuce psychologie, využití ukázek z literárních děl.
 • 15. Materiální didaktické prostředky (učební pomůcky a didaktická technika) ve výuce psychologie; kabinet názorných pomůcek.
 • 16. Výchovně vzdělávací cíl (hierarchie výchovně vzdělávacích cílů, chyby při formulaci výchovně vzdělávacího cíle, požadavky na formulaci výchovně vzdělávacího cíle, cílová orientace v řídící činnosti učitele a v učebních činnostech žáků).
 • 17. Didaktická analýza učiva (učivo, analýza učiva a její druhy, didaktická analýza učiva – postup jejího provádění).
 • 18. Zkoušení, hodnocení a klasifikace výsledků učení žáků v psychologii (cíle zkoušení a hodnocení, druhy zkoušení, formy zkoušení, použití didaktických testů).
 • Literatura (základní):
 • Cyrusová, E. a kol.: Metodické pokyny pro výuku psychologie – cvičení. Praha, SZŠ 5. května 51, 1996.
 • Homola, M., Trpišovská, D.: Úvod do didaktiky psychologie. Olomouc, Rektorát UP v Olomouci 1989.
 • Homola, M., Žáková, H.: Příručka pro vyučování psychologie na SVVŠ. Ústí nad Labem, Metodické oddělení školské správy Severočeského KNV v Ústí nad Labem 1968.
 • Kalhous, Z., Obst, O. a kol.: Školní didaktika. Praha, Portál 2002.
 • Kosíková, V.: Psychologie ve vzdělávání a její psychodidaktické aspekty. Praha, Grada 2011.
 • Rozsypalová, M.: Metodické postupy ve vyučování psychologie na SZŠ. Brno, Institut pro další vzdělávání středních zdravotnických pracovníků 1987.
 • Skalková, J.: Obecná didaktika. Praha, Grada 2007.
 • Sokolová, L.: Didaktika psychológie. Bratislava, Univerzita Komenského 2010.
 • Šil, P., Karolová, J.: Já člověk: alternativní výuka psychologie pro střední školy. Olomouc, Nakl.Olomouc 2004.
 • Turek, I.: Didaktika. Bratislava, Iura Edition, spol. s r. o. 2010.
 • Vízdal, F.: Didaktika psychologie I. Brno, Rektorát UJEP Brno 1987.
 • Literatura (doporučená rozšiřující):
 • Blaškovič, O., Jurčo, M., Pardel, T.: Psychológia v obrazoch a príkladoch. Bratislava, SPN 1962.
 • Dytrtová, R., Krhutová, M.: Učitel. Příprava na profesi. Praha, Grada 2009.
 • Kol.: Vybrané kapitoly z obecné didaktiky. Brno, Masarykova univerzita 1999.
 • Maňák, J., Švec, V.: Výukové metody. Brno, Paido 2003.
 • Pasch, M. a kol.: Od vzdělávacího programu k vyučovací hodině. Jak pracovat s kurikulem. Praha, Portál 1998.
 • Petty, G.: Moderní vyučování. Praha, Portál 2013.
 • Podlahová, L.: Ze studenta učitelem. Student – praktikant – začínající učitel. Olomouc, Univerzita Palackého v Olomouci 2002.
 • Podlahová, L.: První kroky učitele. Praha, Triton 2004.
 • Psychológia na stredných školách (Študijní text na prípravu učiteľov psychológie na nové poňatie výchovy a vzdelávania. Bratislava, SPN 1984.
 • Rozsypalová, M.: Ukázky z literárních děl k doplnění výuky psychologie na SZŠ. Praha, Institut pro další vzdělávání lékařů a farmaceutů v Praze 1979.
 • Rys, S.: Příprava učitele na vyučování. Praha, SPN 1979.
 • Silberman, M. za pomoci K. Lawsonové: 101 metod pro aktivní výcvik a vyučování. Osvědčené způsoby efektivního vyučování. Praha, Portál 1997.
 • Škoda, J., Doulík, P.: Psychodidaktika. Metody efektivního a smysluplného učení a vyučování. Praha, Grada 2011.
 • Švec, V., Filová, H., Šimoník, O.: Praktikum didaktických dovedností. Brno, Masarykova univerzita 2003.
 • Učebnice, učební texty psychologie pro různé typy středních škol.
 • Učební osnovy předmětu psychologie pro různé typy středních škol.
 • Rámcové vzdělávací programy pro gymnaziální vzdělávání, Rámcové vzdělávací programy pro střední odborné vzdělávání, Školní vzdělávací programy
 • Pozn.: Další literatura (rozšiřující) bude doporučována na přednáškách a seminářích k jednotlivým tematickým okruhům a dílčím problémům.
Literatura
  povinná literatura
 • Kosíková, Věra. Psychologie ve vzdělávání a její psychodidaktické aspekty. Vyd. 1. Praha : Grada Publishing, a. s., 2011. 272 s. ISBN 978-80-247-2433-1.
 • Sokolová, L.: Didaktika psychológie. Bratislava, Univerzita Komenského 2010.
 • KALHOUS, Zdeněk a Otto OBST. Školní didaktika [Kalhous, Portál, 2002]. Vyd. 1. Praha: Portál, 2002. 447 s. ISBN 80-7178-253-X. info
  doporučená literatura
 • Cyrusová, E. a kol.: Metodické pokyny pro výuku psychologie - cvičení. Praha, SZŠ 5. května 51, 1996.
 • Homola, M., Žáková, H.: Příručka pro vyučování psychologie na SVVŠ. Ústí nad Labem, Metodické oddělení školské správy Severočeského KNV v~Ústí nad Labem 1968.
 • Homola, M., Trpišovská, D.: Úvod do didaktiky psychologie. Olomouc, Rektorát UP v~Olomouci 1989.
 • PETTY, Geoff. Moderní vyučování. Vydání šesté, rozšířené a přepracované. Praha: Portál, 2013. 568 s. ISBN 978-80-262-0367-4.
 • Turek, I.: Didaktika. Bratislava, Iura Edition, spol. s~r. o. 2010.
 • Rozsypalová, M.: Metodické postupy ve vyučování psychologie na SZŠ. Brno, Institut pro další vzdělávání středních zdravotnických pracovníků 1987.
 • SKALKOVÁ, Jarmila. Obecná didaktika. 2., rozš. a aktualiz. vyd. Praha: Grada, 2007. 322 s. ISBN 9788024718217. info
 • ŠIL, Přemysl a Jana KAROLOVÁ. Já člověk : alternativní výuka psychologie pro střední školy. 1. vyd. Olomouc: Nakladatelství Olomouc, 2004. 286 s. ISBN 8071821756. info
 • VÍZDAL, František. Didaktika psychologie. [Sv.] 1. 1. vyd. Brno: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 1987. 134 s. info
Výukové metody
přednáška (1 hodina týdně) a seminář (1 hodina týdně)
Metody hodnocení
zápočet (písemný test - obvykle 10 otázek hodnocených 20 body, k úspěšnému zvládnutí je potřeba dosáhnout alespoň 14 bodů - tj. 70 %)
předpoklad k zápočtu: aktivní účast na seminářích - min. 80 % (zapojení do skupinové práce, desetiminutové vystoupení na semináři - mikrovyučování - vysvětlení psychologického pojmu dle vlastní volby studenta)
Navazující předměty
Informace učitele
Zájemci o předmět se dostaví ve středu 23. 9. 2015 v 9,30 hod do prac. dr. Z. Stránské k osobní konzultaci.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 1998, podzim 1999, podzim 2000, podzim 2001, jaro 2002, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018.