VIKBA23 Etické a filozofické základy informační vědy

Filozofická fakulta
podzim 2004
Rozsah
2/0/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
prof. PhDr. Ing. Josef Šmajs, CSc. (přednášející)
PhDr. Michal Lorenz, Ph.D. (pomocník)
Garance
PhDr. Pavla Kánská
Kabinet informačních studií a knihovnictví - Ústav české literatury - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Iva Dušová
Rozvrh
Pá 15:00–16:35 7
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Stručné seznámení posluchačů s filozofií informace a jejím vymezením jako vědní disciplíny, hlavními řešenými problémy a nejnovějšími koncepcemi, přispívajícími k jejímu rozvoji. Dále budou posluchači obeznámeni s vývojem základních etických principů, vymezením okruhu informační etiky a jejím vývojem u nás a ve světě. Pozornost bude věnována zejménana problematice etických zásad v rovině tvorba, šíření a užití informací. Dále budou přiblíženy novější kodexy z různých profesních i činnostních oblastí.
Osnova
  • 1. Filozofie informace jako vědní disciplína, základní otázky 2. Informace jako filozofická kategorie, kulturní a přírodní informace 3. Spor o ontologický status světa informace 4. Informace a změna vědeckého paradigmatu, genetická informace 5. Etymologické kořeny pojmu informace, informační hermeneutika 6. Capurrovo trilema, jednotná teorie informace 7. Etika obecně 8. Informační etika obecně 9. Práva a povinnosti v rovině tvorba, šíření a užití informací 10. Důsledky porušování etiky. Profesionální informační etika 11. Etické kodexy v souvislosti s nejnovějším rozvojem informačních technologií 12. Vybrané kauzy a makroetické problémy
Literatura
  • ŠMAJS, Josef a Josef KROB. Evoluční ontologie. Brno: Masarykova univerzita, 2003. 400 s. ISBN 80-210-3038-0. info
  • NEUBAUER, Zdeněk. Biomoc. Brno: Malvern, 2002. 272 s. ISBN 80-902628-6-4. info
  • ČINČERA, Jan. Informační etika : sylabus k bakalářskému studiu informační vědy. Edited by Pavla Kánská. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2002. 81 s. ISBN 8021029811. info
  • RŮŽIČKA, Michal. Informace a dobro. Vyd. 1. Praha: Ježek, 1993. 82 s. ISBN 80-901625-2-5. info
  • JÁNOŠ, Karel. Informační etika. Praha: Univerzita Karlova, 1993. 134 s. info
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020.