PHK1109 Dějiny filozofie V - německý idealismus

Filozofická fakulta
podzim 2008
Rozsah
celkem 18 hod. konzultací. 5 kr. Ukončení: k.
Vyučující
prof. PhDr. Břetislav Horyna, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Jan Zouhar, CSc.
Katedra filozofie - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Hana Holmanová
Rozvrh
Pá 24. 10. 10:50–12:25 B11, Pá 21. 11. 10:50–12:25 B11, Pá 19. 12. 10:50–12:25 B11, Pá 9. 1. 10:50–12:25 B11
Předpoklady
Kurs je možné zapsat teprve po úspěšném absolvování kursů DF I-IV. Vhodná je základní obeznámenost s dílem Immanuela Kanta a znalost německého jazyka.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Cílem kursu DF V je uvést studenty do problematiky filosofie I. Kanta a německého idealismu. Studenti se seznámí s hlavními problémy Kantova transcendentálního idealismu, jejich genezí, strukturou a Kantovými formami řešení. Budou schopni vysvětlit obsah a metodu Kritiky čistého rozumu, osvojí si základy praktické filosofie I. Kanta a budou schopni zhodnotit celkový význam jeho filosofie pro moderní evropskou kulturu.
Osnova
 • 1. Immanuel Kant
 • 2. Předpoklady kantovské filosofie
 • 3. I. Kant - život a dílo
 • 4. I. Kant - předkritické období
 • 5. I. Kant - kritické období
 • 6. I. Kant - Kritika čistého rozumu
 • 7. I. Kant - Kritika čistého rozumu
 • 8. I. Kant - Kritika čistého rozumu
 • 9. I. Kant - Kritika čistého rozumu
 • 10. I. Kant - Kritika praktického rozumu
 • 11. I. Kant - Kritika soudnosti
 • 12. I. Kant - současné problémy
Literatura
 • Patzig, Günther. Jak jsou možné syntetické soudy a priori?. Praha: Filosofia, 2003. Translated by Jan Kuneš. 87s.
 • Kantův kategorický imperativ. Translated by Jiří Chotaš - Jindřich Karásek. Vyd. 1. Praha: Oikoymenh, 2005. 149 s. ISBN 8072980963. info
 • KANT, Immanuel. Kritika čistého rozumu. Translated by Jaromír Loužil - Jiří Chotaš - Ivan Chvatík. 1. vyd. Praha: Oikoymenh, 2001. 567 s. ISBN 80-7298-035-1. info
 • KANT, Immanuel. K věčnému míru : filosofický projekt ; O obecném rčení : je-li něco správné v teorii, nemusí se to ještě hodit pro praxi. 1. vyd. Praha: OIKOYMENH, 1999. 101 s. ISBN 8086005552. info
 • KANT, Immanuel. Prolegomena ke každé příští metafyzice, jež se bude moci stát vědou. Edited by Milan Sobotka, Translated by Jaroslav Kohout - Jiří Navrátil. Vyd. 2., upr. Praha: Svoboda-Libertas, 1992. 151 s. ISBN 8020503102. info
 • KANT, Immanuel. Základy metafyziky mravů. Translated by Ladislav Menzel. Praha: Svoboda, 1990. ISBN 8020501525. info
 • Sobotka, Milan, Studie k německé klasické filosofii, Praha 2001
 • Emmerich Coreth, Filosofie 17. a 18. století, Olomouc 2002, zejm. kap. AIV, A V, C, D, E.
 • HORYNA, Břetislav. Kant redivivus. Průřezy dílem filosofa. Brno: nakladatelství MU Brno, 2004. 175 s. ISBN 80-210-3384-3. info
 • KANT, Immanuel. Kritika praktického rozumu. Translated by Jaromír Loužil. 1. vyd. Praha: Svoboda, 1996. 306 s. ISBN 8020505075. info
 • SOBOTKA, Milan, Milan ZNOJ a Josef MOURAL. Dějiny novověké filosofie od Descarta po Hegela [Sobotka, 1994]. 2., opr. vyd. Praha: Filosofia, 1994. 268 s. ISBN 80-7007-057-9. info
 • KANT, Immanuel. Kritika soudnosti : Kritik der Urtheilskraft (Orig.). Translated by Vladimír Špalek - Walter Hansel, Edited by Milan Sobotka. Vyd. 1. Praha: Odeon, 1975. 271 s. info
Metody hodnocení
přednáška, kolokvium, předpokladem pro kolokvium je úspěšné složením alespoň jednoho písemného testu ze tří psaných v průběhu semestru
Informace učitele
Literatura: a) tituly označené číslicí 1 jsou povinné: z Kritiky čistého rozumu je povinná pouze 2. předmluva a Úvod b) tituly označené číslicí 2 jsou doporučené Během semestru budou studující psát tři kontrolní testy. Každý test obsahuje 16 otázek, povolena je 25% chyba. Pokud studující nedosáhne alespoň jednoho kladného výsledku během semestru, nebude připuštěn ke kolokviu. 1. test: 4. listopadu 2008, bude obsahovat shrnutí úvodní látky a otázky, které se vztahují k filosofii B. Spinozy a G. W. Leibnize (protože ty nejsou součástí přednášek v NI, osvojí si je studující samostudiem) 2. test: 2. prosince 2008, bude obsahovat látku týkající se tzv. předkritického a kritického období Kantovy filosofie 3. test: 16. prosince 2008, souhrnný test z celé látky kursu Německý idealismus. Naprosto nezbytná je znalost Kantova spisu Prolegomena, další povinné literatury a odpřednášené látky.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019.