SKA202 Normativní mluvnice slovenštiny II (morfologie)

Filozofická fakulta
podzim 2010
Rozsah
1/1/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Katarína Žeňuchová, Ph.D. (přednášející), prof. PhDr. Ivo Pospíšil, DrSc. (zástupce)
Mgr. Katarína Žeňuchová, Ph.D. (cvičící), prof. PhDr. Ivo Pospíšil, DrSc. (zástupce)
Garance
prof. PhDr. Ivo Pospíšil, DrSc.
Ústav slavistiky - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: prof. PhDr. Ivo Pospíšil, DrSc.
Rozvrh
Pá 10:50–12:25 VP
Předpoklady
SKA108 Norm. mluv. I (morfologie)
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Kurz sa zameriava na vymedzenie miesta morfológie v rámci jazykových rovín, typologickú charakteristiku slovenčiny, morfematiku, všeobecnú charakteristiku slovných druhov, gramatických kategórií a morfologickej paradigmatiky. Ďalej sa orientuje na vymedzenie, charakteristiku a klasifikáciu jednotlivých slovných druhov, paradigmy ohybných slovných druhov v slovenčine, dynamiku morfológie, problematiku a sociolingvistickú interpretáciu variantnosti, medzislovnodruhové prechody a slovnodruhovú homonymiu. Súčasťou kurzu je porovnávací pohľad na slovenskú a českú morfológiu, ich diferenčné javy.
Osnova
  • 1. Morfologický podsystém jazyka v systéme jazykových rovín
  • 2. Morfologické kategórie
  • 3. Morfematický a morfologický rozbor jazykových jednotiek.
  • 4. Systém slovných druhov v slovenčine a ich funkcie
  • 5. Synchrónna dynamika v morfológii
Literatura
  • Oravec, J., – Bajzíková, E. – Furdík, J.: Súčasný slovenský spisovný jazyk. Morfológia. Bratislava 1984.
  • Darovec, M.: Morfologická analýza textu. Vysokoškolské skriptá. Trnava 2004.
  • Morfológia slovenského jazyka. Red. J. Ružička. 1. vyd. Bratislava, Vydavateľstvo SAV 1966.
  • Dvonč, L.: Dynamika slovenskej morfológie. Bratislava, Veda 1984.
Výukové metody
Přednášky, diskuse v hodinách, praktická cvičení, četba doporučené literatury, domácí úkoly.
Metody hodnocení
Aktivní účast ve výuce, závěrečný písemný test ze slovenské gramatiky (se strukturou testu a kritérii jeho hodnocení budou studenti seznámeni na konci semestru) a ústní zkouška z teorie morfologie.
Vyučovací jazyk
Slovenština
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2004, podzim 2005, podzim 2009, podzim 2011, podzim 2014, podzim 2016.