RLB666 Konec světa

Filozofická fakulta
podzim 2012
Rozsah
2/0/0. 4 kr. Ukončení: k.
Vyučující
doc. PhDr. Luboš Bělka, CSc. (přednášející)
doc. PhDr. Pavel Boček, CSc. (přednášející)
Mgr. Jakub Havlíček, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Aleš Chalupa, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Attila Kovács, Ph.D. (přednášející)
prof. Mgr. Milan Kováč, Ph.D. (přednášející)
prof. PhDr. Josef Krob, CSc. (přednášející)
Mgr. Zuzana Kubovčáková, M.A., Ph.D. (přednášející)
PhDr. Dalibor Papoušek, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. David Václavík, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. David Zbíral, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Šárka Londa Vondráčková (pomocník)
Garance
doc. PhDr. David Václavík, Ph.D.
Ústav religionistiky - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Lucie Čelková
Dodavatelské pracoviště: Ústav religionistiky - Filozofická fakulta
Rozvrh
St 19:10–20:45 zruseno D22
Předpoklady
Kurs, jehož přesnější název zní Konce světa v průsečíku náboženství, vědy a filozofie (Ends of the World: Religious, Scientific and Philosophical Interpretations) se zabývá především náboženskými představami o konci světa. Nicméně se neomezuje, stejně jako lidstvo samo, pouze na náboženskou reflexi, ale také na filosofické či kosmologické a přírodovědecké pojímání konce (světa).
Eschatologie, chápaná jako nauka o posledních věcech, není záležitostí pouze monoteistických náboženství, i když v židovsko-křesťanské a islámské tradici zaujímá, zejména díky apokalyptice, omnoho významnější místo, než jak je tomu u jiných náboženských systémů.
Kurs seznamuje se základní terminologií týkající se eschatologie, apokalyptiky, soteriologie, milenarismu (milenialismu) atp. ve vybraných náboženských tradicích. Zvláštní pozornost se věnuje vybraným náboženským představám konce a to jak z hlediska jednotlivce (smrt individua), tak i lidstva jako celku (zánik lidstva). Tyto představy jsou zachyceny především v textech, ale často také bývají předmětem výtvarného zobrazení. Obojího, jak textů, tak i zobrazení se při výuce bohatě využívá.
Kurs je určen ne-religionistům (výhradně) z celé university; přednášející jsou z různých kateder a různých vědních oborů.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Předmět si smí zapsat nejvýše 250 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 1/250, pouze zareg.: 0/250, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/250
Jiné omezení: Předmět není určen studentům religionistiky.
Cíle předmětu
Kurz poskytuje přehled nejvýznamnějších eschatologických náboženských tradic Východu i Západu od starověku po současnost. Hlavní pozornost je zaměřena na křesťanství, judaismus, islám, buddhismus at. Výklad je doprovázen textovými i obrazovými ukázkami hlavních pramenů.
Osnova
 • Harmonogram kursu v PS2012
 • 26. září 2012
 • Mgr. Aleš Chalupa, PhD.; doc. PhDr. Luboš Bělka, CSc. (Úvodní informace)
 • Ústav religionistiky, FF MU
 • Konce světa ve starověkém Středomoří
 • Starověké Řecko a Řím: (téměř úplná) absence konců světa; Zoroastrovský Írán: frašegird (ohnivý konec světa) a činvat (most posledního sodu); Gnostický a manichejský konec světa.
 • Doporučená (nepovinná) literatura:
 • Rudolf Kurt, Gnóze: Podstata a dějiny náboženského směru pozdní antiky, Praha: Vyšehrad 2010, s. 170-200.
 • 3. říjen 2012
 • prof. Mgr. Milan Kováč, PhD
 • Ústav srovnávací religionistiky, FiF UK Bratislava
 • Mayovia a koniec sveta.
 • 21. decembra 2012 uplynie presne trinásť baktunov (13 x 400 rokov) od posledného mayského stvorenia sveta. Predchádzajúci svet trval tiež presne trinásť baktunov. To sú fakty, ktoré žiaden z mayológov nespochybňuje. Otázka znie iba, či Mayovia predpokladali, že aj tento svet bude trvať práve toľko, a že tento dátum znamená skutočne ukončenie definitívne súčasného sveta. Na kurze budú predložené všetky existujúce fakty, analyzované budú najstaršie mayské nápisy a ďalšie indície, ktoré povedú k tomu, aby sme spoločne dokázali pochopiť nielen mayský spôsob počítania času, chápania vesmíru, ale predovšetkým kultúrny a náboženský kontext, v ktorom boli uvedené výpočty urobené a interpretované.
 • Doporučená (nepovinná) literatura:
 • Aveni Anthoni, End of Time: The Maya Mystery of 2012, Boulder: University Press of Colorado 2009.
 • Špoták Jakub, „Koniec sveta a mayské kalendárne záznamy“, Historická revue 2012, č. 8., s. 59-64.
 • 10. říjen 2012
 • PhDr. Dalibor Papoušek, PhD. Ústav religionistiky, FF MU
 • Pád Jeruzalémského chrámu a konec světa
 • Osudy Jeruzalémského chrámu a jejich vliv na utváření židovské apokalyptiky. Je možné zničit Hospodinův chrám? Stála v Jeruzalémském chrámu Diova socha? Co vlastně ukončil pád Jeruzalémského chrámu? Ovlivnil pád Jeruzalémského chrámu křesťany?
 • 17. říjen 2012
 • PhDr. David Zbíral, PhD. Ústav religionistiky, FF MU
 • Konec je blízko: Křesťanská apokalyptika a její politické aktualizace ve starších dějinách křesťanství
 • Kořeny a vznik křesťanské apokalyptiky a její nábožensko-politická povaha; apokalyptické představy různých křesťanských skupin v antice; neklid kolem roku 1000: znamení konce; vizionářské a apokalyptické aspekty „balíčku (církevních) reforem“ v Evropě pozdního středověku.
 • Doporučená (nepovinná) literatura:
 • McGinn, Bernard, Visions of the End: Apocalyptic Traditions in the Middle Ages, New York: Columbia University Press 1998.
 • 24. říjen 2012
 • doc. PhDr. David Václavík, PhD. Ústav religionistiky, FF MU
 • Konce a začátky z perspektivy New Age
 • Přednáška se bude věnovat stručné analýze konceptu fenoménu New Age, zejména pak jeho klíčovým myšlenkám spojeným s otázkami změny, konce a nového začátku. Představeny budou jednotlivé klíčové interpretace těcho skutečností, s nimiž se v souvislosti s fenoménem New Age můžeme setkat. Rozebíráno tak bude pojetí konce jakožto konce kosmického cyklu v astrologickém smyslu, konce jako změny paradigmatu či konce jako transformace kultury a společnosti.
 • Doporučená (nepovinná) literatura:
 • Hanegraaff W. J., New Age Religion and Western Culture: Esotericism in the Mirror of Secular Thought, Leiden - Brill 1996, State University of New York Press, Albany 1998.
 • 31. říjen 2012
 • doc. Mgr. Attila Kovács, PhD. Ústav srovnávací religionistiky, FiF UK Bratislava
 • Konec času a příchod mahdího
 • Muslimské představy o konci světa, islámské vnímání dějin a času. Znamení, která předchází konec (přírodní úkazy, katastrofy, národy Gog a Magog, atd.) příchod „falešných“ vůdců lidí, Dadždžál a Ježíš, Mahdí: typologie a historický kontext, šíitské a sunnitské koncepce mahdího, Jeruzalém a poslední soud. Moderní mahdíové a koncepce konce světa v současném islámu, apokalyptické představy a islámský radikalizmus.
 • Doporučená (nepovinná) literatura:
 • Filiu Jean-Pierre, Apokalypsa v islámu, Praha: Volvox Globator 2011.
 • 7. listopad 2012
 • doc. PhDr. Pavel Boček, CSc. Historický ústav, FF MU
 • Židovstvujuščije a konec světa na Rusi v roce 7000 (1492)
 • 1. Eschatologie v pravoslaví 2. Očekávání konce světa na Rusi v kontextu eschatologie raného středověku 3. Hereze židovstvujuščich 4. Polemika židovstujuščich s odpůrci a její vliv na rozvoj ruské kultury 5. Samoděržavný car jako jediná naděje pravoslavné Rusi
 • Doporučená (nepovinná) literatura
 • Aleksejev A. I., Pod znakom konca vremen : očerki russkoj religioznosti konca XIV-načala XVI vv. Sankt-Peterburg 2002. Boček Pavel, Stát a církev v Rusku na přelomu 15. a 16. století, Brno 1995.
 • Döpmann H. D., Der Einfluss der Kirche auf die moskowitsche Staatsidee : Staats-und Gesellschaftsdenken bei Josif Volockij, Nil Sorskij und Vassian Patrikeev, Berlin 1967.
 • Hösch E., Orthodoxie und Häresie im alten Russland, Wiesbaden 1975.
 • Lur’je Ja.S., Russkije sovremenniki vozrožděnija, Moskva 1988. Pliguzov A.I., Polemika v russkoj cerkvi pervoj treti XVI stoletija, Moskva 2002.
 • 14. listopad 2012
 • doc. PhDr. Luboš Bělka, CSc. Ústav religionistiky, FF MU
 • Šambhala a buddhistická představa konce světa: rok 2424
 • Šambhala je tibetská bájná říše opředená mýty a legendami jak původně hinduistického a buddhistického, tak v posledních zhruba dvou stoletích i západního, euroamerického původu. Nehledě na přinejmenším dvojí chápání či vysvětlení její existence – (1) jakožto reálné geografické a historické entity a součástí pozemského dění či (2) jakožto imaginární a mimopozemské entity – se šambhalská mytologie shoduje na tom, že její mytické dějiny jsou časově paralelní vzhledem k dějinám světovým. Chronologie Šambhaly se prolíná se světovým historickým časem; jedná se o říši se sice časově různě definovaným počátkem a koncem, nicméně v každém případě o říši k pozemskému času paralelní. Šambhalský mýtus je z typologického hlediska mýtem o posledních věcech člověka, lidstva a světa, tj. mýtus eschatologický. Současně je i mýtem soteriologickým, neboť zahrnuje buddhistické pojetí vysvobození jedince i lidstva z utrpení.
 • Doporučená (nepovinná) literatura:
 • Bělka Luboš, Buddhistická eschatologie: Šambhalský mýtus, Brno: Masarykova univerzita 2004.
 • 21. listopad 2012
 • Mgr. Zuzana Kubovčáková, M.A. Seminář japonských studií, Ústav jazykovědy a baltistiky, FF MU
 • Výjavy pekiel na stredovekých japonských mandalách
 • Mandaly, ako pravidelne usporiadané obrazce kopírujúce univerzum buddhov a ďalších božstiev, sa v Japonsku používali rôznymi spôsobmi. Táto prednáška sa bude venovať japonským mandalám ako prostriedkom šírenia buddhistického učenia. Základným predpokladom pre takéto používanie mandál bola prvotná otázka – ako je možné predať obyčajnému človeku učenie buddhistických textov? Ako vysvetliť princíp znovuzrodzovania negramotnému roľníkovi? Ako predostrieť buddhistické peklá potulnému obchodníkovi? Ako najlepšie ilustrovať pekelné výjavy alebo utrpenie, čakajúce na človeka po znovuzrodení, ak nie na príklade farebných obrázkov?
 • Doporučená (nepovinná) literatura:
 • Ten Grotenhuis Elisabeth, Japanese Mandalas: Representations of Sacred Geography, Honolulu: Hawai University Press 1999.
 • 28. listopad 2012
 • Mgr. Jakub Havlíček, PhD. Seminář japonských studií, Ústav jazykovědy a baltistiky, FF MU
 • Armageddon v Tokiu: Óm šinrikjó
 • Přednáška se zabývá případem útoků náboženské skupiny Óm šinrikjó v tokijském metru v roce 1995 a jeho následkům. Podrobněji rozebírá dějiny hnutí Óm šinrikjó, věnuje se postavě vůdce Šókó Asahary a různým zdrojům, z nichž Asahara čerpal své názory. Jaké byly motivy útoků? Bylo cílem hnutí zachránit svět prostřednictvím jeho úplného zničení?
 • Doporučená (nepovinná) literatura:
 • Astley Trevor, „New Religions“, in: Swanson P. L. – Chilson C., eds. Nanzan Guide to Japanese Religions, Honolulu: University of Hawaii Press 2006, s. 91-114.
 • Lifton R. J., Destroying the world to save it : Aum Shinrikyō, apocalyptic violence, and the new global terrorism, New York: Henry Holt 1999.
 • Reader Ian, Religious Violence in Contemporary Japan: The Case of Aum Shinrikyō, Honolulu: University of Hawaii Press 2000.
 • 5. prosinec 2012
 • prof. PhDr. Josef Krob, CSc. Katedra filosofie, FF MU
 • Konce světa z kosmologického hlediska
 • - vznik a vývoj světa jako nutný předpoklad konce (Augustinus, Descartes, Kant) - teorie tepelné smrti (a odvozeně gravitační smrt) - kosmologické paradoxy a nutnost konce - vznik relativistické kosmologie a dynamická interpretace kosmu - scénáře podle standardního modelu - neúspěch cyklických variant - vesmír v koncích
 • Doporučená (nepovinná) literatura:
 • Davies Paul, Poslední tři minuty. Úvahy o konečném osudu vesmíru, Bratislava: Archa 1994.
 • 12. prosinec 2012
 • Mgr. Jan Píšala Hvězdárna a planetárium Brno, p. o.
 • Bez(nadějné) vyhlídky
 • Zahubí lidstvo zkáza z nebes? A přežije alespoň planeta Země? Přednáška o minulých i budoucích koncích světa z pohledu astronomie. Jak souvisí zánik nazelenalých dinosaurů s ještě zelenějšími vltavíny? Co jsou reálné kosmické hrozby, se kterými je potřeba počítat? A lze se jich vůbec nějak vyvarovat, nebo je osud lidstva již nyní zpečetěn?
 • Doporučená (nepovinná) literatura:
 • Brownlee Donald – Ward Peter, Život a smrt planety Země, Praha: Dokořán a Argo 2004.
 • Grygar Jiří, Vesmír, jaký je. Současná kosmologie (téměř) pro každého, Praha: Mladá fronta 1997.
 • McGuire Bill, A Guide to The End of the World. Everything you never wanted to know, New York: Oxford University Press 2002.
Výukové metody
Přednášky, četba vybraných pramenných textů, diskuse
Metody hodnocení
Požadavky na kolokvium: závěrečný test na konci semestru.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2014, podzim 2015, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021.