RLB666 Konec světa

Filozofická fakulta
podzim 2014
Rozsah
2/0/0. 4 kr. Ukončení: k.
Vyučující
doc. PhDr. Luboš Bělka, CSc. (přednášející)
Mgr. Aleš Chalupa, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Attila Kovács, Ph.D. (přednášející)
prof. PhDr. Josef Krob, CSc. (přednášející)
Mgr. Zuzana Kubovčáková, M.A., Ph.D. (přednášející)
PhDr. Dalibor Papoušek, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. David Václavík, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. David Zbíral, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Šárka Londa Vondráčková (pomocník)
Garance
doc. PhDr. David Václavík, Ph.D.
Ústav religionistiky - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Šárka Londa Vondráčková
Dodavatelské pracoviště: Ústav religionistiky - Filozofická fakulta
Rozvrh
Po 19:10–20:45 zruseno D22
Předpoklady
Kurs, jehož přesnější název zní Konce světa v průsečíku náboženství, vědy a filozofie (Ends of the World: Religious, Scientific and Philosophical Interpretations) se zabývá především náboženskými představami o konci světa. Nicméně se neomezuje, stejně jako lidstvo samo, pouze na náboženskou reflexi, ale také na filosofické či kosmologické a přírodovědecké pojímání konce (světa).
Eschatologie, chápaná jako nauka o posledních věcech, není záležitostí pouze monoteistických náboženství, i když v židovsko-křesťanské a islámské tradici zaujímá, zejména díky apokalyptice, omnoho významnější místo, než jak je tomu u jiných náboženských systémů.
Kurs seznamuje se základní terminologií týkající se eschatologie, apokalyptiky, soteriologie, milenarismu (milenialismu) atp. ve vybraných náboženských tradicích. Zvláštní pozornost se věnuje vybraným náboženským představám konce a to jak z hlediska jednotlivce (smrt individua), tak i lidstva jako celku (zánik lidstva). Tyto představy jsou zachyceny především v textech, ale často také bývají předmětem výtvarného zobrazení. Obojího, jak textů, tak i zobrazení se při výuce bohatě využívá.
Kurs je určen ne-religionistům (výhradně) z celé university; přednášející jsou z různých kateder a různých vědních oborů.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Předmět si smí zapsat nejvýše 250 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 1/250, pouze zareg.: 0/250, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/250
Jiné omezení: Předmět není určen studentům religionistiky.
Cíle předmětu
Kurz poskytuje přehled nejvýznamnějších eschatologických náboženských tradic Východu i Západu od starověku po současnost. Hlavní pozornost je zaměřena na křesťanství, judaismus, islám, buddhismus at. Výklad je doprovázen textovými i obrazovými ukázkami hlavních pramenů.
Osnova
 • Harmonogram kursu v PS2014
 • 15. září 2014
 • doc. PhDr. Luboš Bělka, CSc. (Úvodní informace)
 • Ústav religionistiky, FF MU
 • 22. září 2014
 • Mgr. Aleš Chalupa, PhD.
 • Ústav religionistiky, FF MU
 • Konce světa ve starověkém Středomoří
 • Starověké Řecko a Řím: (téměř úplná) absence konců světa; Zoroastrovský Írán: frašegird (ohnivý konec světa) a činvat (most posledního sodu); Gnostický a manichejský konec světa.
 • Doporučená (nepovinná) literatura:
 • Rudolf Kurt, Gnóze: Podstata a dějiny náboženského směru pozdní antiky, Praha: Vyšehrad 2010, s. 170-200.
 • 29. září 2014
 • Mgr. Zuzana Kubovčáková, M.A., PhD.
 • Seminář japonských studií, Ústav jazykovědy a baltistiky, FF MU
 • Výjavy pekiel na stredovekých japonských mandalách
 • Mandaly, ako pravidelne usporiadané obrazce kopírujúce univerzum buddhov a ďalších božstiev, sa v Japonsku používali rôznymi spôsobmi. Táto prednáška sa bude venovať japonským mandalám ako prostriedkom šírenia buddhistického učenia. Základným predpokladom pre takéto používanie mandál bola prvotná otázka – ako je možné predať obyčajnému človeku učenie buddhistických textov? Ako vysvetliť princíp znovuzrodzovania negramotnému roľníkovi? Ako predostrieť buddhistické peklá potulnému obchodníkovi? Ako najlepšie ilustrovať pekelné výjavy alebo utrpenie, čakajúce na človeka po znovuzrodení, ak nie na príklade farebných obrázkov?
 • Doporučená (nepovinná) literatura:
 • Ten Grotenhuis Elisabeth, Japanese Mandalas: Representations of Sacred Geography, Honolulu: Hawai University Press 1999.
 • 6. říjen 2014
 • PhDr. Dalibor Papoušek, PhD.
 • Ústav religionistiky, FF MU
 • Pád Jeruzalémského chrámu a konec světa
 • Osudy Jeruzalémského chrámu a jejich vliv na utváření židovské apokalyptiky. Je možné zničit Hospodinův chrám? Stála v Jeruzalémském chrámu Diova socha? Co vlastně ukončil pád Jeruzalémského chrámu? Ovlivnil pád Jeruzalémského chrámu křesťany?
 • 13. říjen 2014
 • doc. PhDr. David Zbíral, PhD.
 • Ústav religionistiky, FF MU
 • Konec je blízko: Křesťanská apokalyptika a její politické aktualizace ve starších dějinách křesťanství
 • Kořeny a vznik křesťanské apokalyptiky a její nábožensko-politická povaha; apokalyptické představy různých křesťanských skupin v antice; neklid kolem roku 1000: znamení konce; vizionářské a apokalyptické aspekty „balíčku (církevních) reforem“ v Evropě pozdního středověku.
 • Doporučená (nepovinná) literatura:
 • McGinn, Bernard, Visions of the End: Apocalyptic Traditions in the Middle Ages, New York: Columbia University Press 1998.
 • 20. říjen 2014
 • doc. PhDr. David Václavík, PhD.
 • Ústav religionistiky, FF MU
 • Konce a začátky z perspektivy New Age
 • Přednáška se bude věnovat stručné analýze konceptu fenoménu New Age, zejména pak jeho klíčovým myšlenkám spojeným s otázkami změny, konce a nového začátku. Představeny budou jednotlivé klíčové interpretace těcho skutečností, s nimiž se v souvislosti s fenoménem New Age můžeme setkat. Rozebíráno tak bude pojetí konce jakožto konce kosmického cyklu v astrologickém smyslu, konce jako změny paradigmatu či konce jako transformace kultury a společnosti.
 • Doporučená (nepovinná) literatura:
 • Hanegraaff W. J., New Age Religion and Western Culture: Esotericism in the Mirror of Secular Thought, Leiden - Brill 1996, State University of New York Press, Albany 1998.
 • 3. listopad 2014
 • doc. PhDr. Luboš Bělka, CSc.
 • Ústav religionistiky, FF MU
 • Šambhala a buddhistická představa konce světa: rok 2424
 • Šambhala je tibetská bájná říše opředená mýty a legendami jak původně hinduistického a buddhistického, tak v posledních zhruba dvou stoletích i západního, euroamerického původu. Nehledě na přinejmenším dvojí chápání či vysvětlení její existence – (1) jakožto reálné geografické a historické entity a součástí pozemského dění či (2) jakožto imaginární a mimopozemské entity – se šambhalská mytologie shoduje na tom, že její mytické dějiny jsou časově paralelní vzhledem k dějinám světovým. Chronologie Šambhaly se prolíná se světovým historickým časem; jedná se o říši se sice časově různě definovaným počátkem a koncem, nicméně v každém případě o říši k pozemskému času paralelní. Šambhalský mýtus je z typologického hlediska mýtem o posledních věcech člověka, lidstva a světa, tj. mýtus eschatologický. Současně je i mýtem soteriologickým, neboť zahrnuje buddhistické pojetí vysvobození jedince i lidstva z utrpení.
 • Doporučená (nepovinná) literatura:
 • Bělka Luboš, Buddhistická eschatologie: Šambhalský mýtus, Brno: Masarykova univerzita 2004.
 • 10. listopad 2014
 • prof. PhDr. Josef Krob, CSc.
 • Katedra filosofie, FF MU
 • Konce světa z kosmologického hlediska
 • - vznik a vývoj světa jako nutný předpoklad konce (Augustinus, Descartes, Kant) - teorie tepelné smrti (a odvozeně gravitační smrt) - kosmologické paradoxy a nutnost konce - vznik relativistické kosmologie a dynamická interpretace kosmu - scénáře podle standardního modelu - neúspěch cyklických variant - vesmír v koncích
 • Doporučená (nepovinná) literatura:
 • Davies Paul, Poslední tři minuty. Úvahy o konečném osudu vesmíru, Bratislava: Archa 1994.
 • 24. listopad 2014 TEST ZE SKRIPT
 • 1. prosinec 2014
 • doc. Mgr. Attila Kovács, PhD.
 • Katedra srovnávací religionistiky, FiF UK Bratislava
 • Konec času a příchod mahdího
 • Muslimské představy o konci světa, islámské vnímání dějin a času. Znamení, která předchází konec (přírodní úkazy, katastrofy, národy Gog a Magog, atd.) příchod „falešných“ vůdců lidí, Dadždžál a Ježíš, Mahdí: typologie a historický kontext, šíitské a sunnitské koncepce mahdího, Jeruzalém a poslední soud. Moderní mahdíové a koncepce konce světa v současném islámu, apokalyptické představy a islámský radikalizmus.
 • Doporučená (nepovinná) literatura:
 • Filiu Jean-Pierre, Apokalypsa v islámu, Praha: Volvox Globator 2011.
 • 15. prosinec 2014 PŘEDNÁŠKA JE NA HVĚZDÁRNĚ!!!
 • Mgr. Jan Píšala
 • Hvězdárna a planetárium Brno, p. o.
 • Bez(nadějné) vyhlídky
 • Zahubí lidstvo zkáza z nebes? A přežije alespoň planeta Země? Přednáška o minulých i budoucích koncích světa z pohledu astronomie. Jak souvisí zánik nazelenalých dinosaurů s ještě zelenějšími vltavíny? Co jsou reálné kosmické hrozby, se kterými je potřeba počítat? A lze se jich vůbec nějak vyvarovat, nebo je osud lidstva již nyní zpečetěn?
 • Doporučená (nepovinná) literatura:
 • Brownlee Donald – Ward Peter, Život a smrt planety Země, Praha: Dokořán a Argo 2004.
 • Grygar Jiří, Vesmír, jaký je. Současná kosmologie (téměř) pro každého, Praha: Mladá fronta 1997.
 • McGuire Bill, A Guide to The End of the World. Everything you never wanted to know, New York: Oxford University Press 2002.
Literatura
  doporučená literatura
 • KUBOVČÁKOVÁ, Zuzana. Život a smrť z pohľadu buddhizmu a šintó : ženy a mníšky v pútnickej oblasti Kumano. In Konec světa. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. s. 44-63. ISBN 978-80-210-6951-0. Digitální knihovna FF MU info
  neurčeno
 • http://digilib.phil.muni.cz/handle/11222.digilib/130644
Výukové metody
Přednášky, četba vybraných pramenných textů, diskuse
Metody hodnocení
Požadavky na kolokvium: závěrečný test na konci semestru.
Informace učitele
http://digilib.phil.muni.cz/handle/11222.digilib/130644
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Informace k inovaci předmětu
Předmět byl inovován v rámci projektu „Filozofická fakulta jako pracoviště excelentního vzdělávání: Komplexní inovace studijních oborů a programů na FF MU s ohledem na požadavky znalostní ekonomiky (FIFA) – reg.č. CZ.1.07/2.2.00/28.0228, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

logo image
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2012, podzim 2015, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022.