CJVA1M Anglický jazyk pro akademické a odborné účely I

Filozofická fakulta
podzim 2013
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
PhDr. Ivana Malovičová (cvičící)
Mgr. Šárka Roušavá, B.A. (cvičící)
Mgr. Renata Hajslerová (cvičící)
Mgr. Lenka Zouhar Ludvíková, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Mgr. Libor Štěpánek, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Pavel Reich, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Martina Šindelářová Skupeňová (cvičící)
Mgr. et Mgr. Petra Trávníková, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Dana Plíšková (pomocník)
Ing. Boris Janča (pomocník)
Mgr. Zuzana Janoušková (pomocník)
Ing. Lenka Matyášová (pomocník)
Garance
Mgr. Lenka Zouhar Ludvíková, Ph.D.
Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Filozofické fakultě - Centrum jazykového vzdělávání
Kontaktní osoba: Mgr. Lenka Zouhar Ludvíková, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Filozofické fakultě - Centrum jazykového vzdělávání
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
CJVA1M/A: St 10:50–12:25 K33, P. Trávníková
CJVA1M/B: Čt 9:30–10:45 KOM 213, L. Zouhar Ludvíková
CJVA1M/C: St 19:10–20:45 N41, L. Zouhar Ludvíková
CJVA1M/D: St 19:10–20:45 N41, M. Šindelářová Skupeňová
CJVA1M/E: St 16:00–17:40 U44, P. Reich
CJVA1M/F: Čt 10:50–12:25 C33, P. Reich
Předpoklady
( FAKULTA ( FF )|| FAKULTA ( FSS )|| FAKULTA ( PrF ))&&( TYP_STUDIA ( MN ))&&( FORMA ( P ))&&(! OBOR ( AJ )&&! OBOR ( AJA )&&! OBOR ( AJU )&&! OBOR ( PAJ )&&! OBOR ( EP )&&! OBOR ( EBA )&&! OBOR ( EGO )&&! OBOR ( SOA )&&! OBOR ( CUSO )&&! OBOR ( KSJ )&&! OBOR ( VPLZA ))&& PdF:ADAPT_AJ Adaptivní test Aj && (! NOW ( CJVA1U Uznání angličtiny I )) && (! CJVA1U Uznání angličtiny I ) && (! NOW ( cjva1p Online English Course I )) && (! cjva1p Online English Course I )
Tento kurz je PRIMÁRNĚ určen studentům PREZENČNÍHO studia. Ve výjimečných případech je možné studovat formou samostudia on-line kurz cjva1p na základě udělení výjimky. Tento kurz je určen studentům se znalostí angličtiny na středně pokročilé úrovni (intermediate/upper-intermediate). Jedná se o povinně volitelný kurz společného základu pro studenty magisterského studijního programu. Prerekvizitou tohoto kurzu je adaptivní test (ADAPT_AJ).
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Předmět si smí zapsat nejvýše 95 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/95, pouze zareg.: 0/95, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/95
Jiné omezení: Počet kurzů je limitován kapacitou pracoviště. Nutno splnit adaptivní test ADAPT_AJ z katalogu Pedagogické fakulty na středně pokročilé úrovni - online.
Cíle předmětu
Kurz Anglický jazyk pro akademické a odborné účely I je zaměřen na rozvoj lingvistických akademických i odborných dovedností. Výuka se zaměřuje na tyto oblasti: 1. Práce s akademickým a odborným textem cílená na rozvoj schopnosti přečíst text v rámci oborů studovaných na FF a FSS, orientovat se v takovémto textu a chápat jeho obsahovou stránku a hlavní myšlenky. 2. Rozvoj dovedností písemného projevu se zaměřuje zejména na schopnost napsat shrnutí, vyjádření a zprávu, jež se týkají záležitostí bezprostředně souvisejících s oborem studia. 3. U ústního projevu jde zejména o rozvoj a prohloubení schopností shrnout hlavní body akademického a odborného textu, přednášky či diskuse a kladení jednoduchých otázek či požadavků na doplnění či upřesnění. Student tohoto kurzu si musí umět připravit a podat stručnou, ale zajímavou prezentaci na zvolené odborné nebo akademické téma (v délce 6-8 minut) a přitom být schopen používat adekvátních jazykových prostředků při současném zapojení komunikativních dovedností. V průběhu kurzu je kladen velký důraz zejména na tuto část studia předmětu. 4. Rozvíjení schopnosti porozumět slyšenému textu si klade za cíl to, aby student dokázal pochopit hlavní body jak akademické, tak odborné přednášky či diskuse včetně reprodukovaných záznamů.
Osnova
 • 1. Language 2. Presentation Skills 3. Activism 4. University and Education 5. World of Information 6. Gender 7. Crime and Punishment 8. Multiculturalism 9. Environment 10. Pop Culture
Literatura
  povinná literatura
 • AI Seminar materials for the CJVA1M course
  doporučená literatura
 • ŠTĚPÁNEK, Libor, Janice DE HAAFF, Alena HRADILOVÁ a David SCHÜLLER. Academic English – Akademická angličtina: Průvodce anglickým jazykem pro studenty, akademiky a vědce. Praha: Grada, 2011. 224 s. ISBN 978-80-247-3577-1. info
  neurčeno
 • Slabá, D., Strnadová, Z. Obecně odborná angličtina/Professional English, Leda 1995
 • Murphy, R. English Grammar in Use, CUP 1995
 • Swan, M. Practical English Usage, OUP 1995
 • Thomson, A.J., Martinet, A.V.A Practical English Grammar, OUP 1986
 • BBC broadcasting, Euronews and CNN
Výukové metody
Diskuze na hodinách, prezentace připravené studenty, četba odborných textů, gramatická cvičení
Metody hodnocení
Je vyžadována aktivní účast na seminářích a krátká prezentace (cca 5 minut) na akademické téma, dle oboru každého studenta.
Vyučovací jazyk
Angličtina
Navazující předměty
Informace učitele
Pro udělení zápočtu z předmětu CJVA1M je podmínkou ústně podaná prezentace na akademické/odborné téma. Podmínky pro uznání zápočtu z angličtiny pro FF (nikoliv pro FSS) najdete ve studijních materiálech tohoto předmětu.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každý semestr.
Požaduje se vstupní znalost angličtiny na středně pokročilé úrovni. Vstupní úroveň ověřuje adaptivní test, jehož splnění je prerekvizitou pro kurz. Registrace testu probíhá pod kódem ADAPT_AJ v katalogu Pedagogické fakulty.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2005, podzim 2006, jaro 2007, podzim 2007, jaro 2008, podzim 2008, jaro 2009, podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020, jaro 2021, podzim 2021, podzim 2022, jaro 2023.