LJMgrB13 Evropa v době velkého stěhování národů I

Filozofická fakulta
podzim 2015
Rozsah
2/0/0. 0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. PhDr. Jarmila Bednaříková, CSc. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Daniela Urbanová, Ph.D.
Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Erlebachová
Dodavatelské pracoviště: Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Rozvrh
každé liché pondělí 10:50–12:25 C21
Předpoklady
LJBcA10 Dějiny antického světa II || HIA104 Dějiny starověku || MED04 Dějiny středomoří II
Základní kurz dějin starověku (není bezpodmínečnou podmínkou)
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Jiné omezení: Předmět je určen studentům magisterského cyklu, ve výjimečných případadech jej lze však zapsat semestr před složením státní bakalářské zkoušky.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Student bude schopen diskutovat o historických změnách ve vývoji pozdně římské říše;
bude schopen ocenit úlohu doby velkého stěhování národů jako konstruktivního období v dějinách lidstva;
pozná a naučí se hodnotit písemné prameny k životu starých Germánů a Hunů;
bude schopen zhodnotit jejich přínos pro dějiny raně středověké Evropy
Osnova
 • 1. Úvod: Migrace etnik jako jeden z nejdůležitějších fenoménů historie. Tacitus o životě Germánů
 • 2. Stav římské říše v době velkého stěhování národů.
 • 3. Počátky stěhování Germánů a jejich pravděpodobné příčiny.
 • 4. První střety Římanů a Germánů do období markomanských válek. Markomanské války.
 • 5. Změny v barbarském světě od 3.stol. n. l.
 • 6. Předevropské dějiny Hunů.
 • 7. Vpád Hunů do Evropy a jeho bezprostřední důsledky.
 • 8. Attilova říše; Hunové a římské impérium; vztahy Hunů ke germánským kmenům.
 • 9. Vizigóti a římské impérium. První křesťané germánského světa. Vulfilova bible.
 • 10) Vizigóti v Gallii a Hispánii.
 • 11. Ostrogótský stát v Itálii jako dědic antické tradice.
 • 12. Vandalové, Svébové a Alani. Africký stát Vandalů, jejich bojovné ariánství.
 • 12. Burgundi a jejich vztah k románskému obyvatelstvu. 13) Porovnání vývoje uvedenách barbarských států.
Literatura
  povinná literatura
 • EDNAŘÍKOVÁ, Jarmila. Attila : Hunové, Řím a Evropa. Vyd. 1. Praha: Vyšehrad, 2012. 340 s. Historica. ISBN 978-80-7429-169-2.
  neurčeno
 • BEDNAŘÍKOVÁ, Jarmila. Úloha Attilovy říše v počátcích evropského feudalismu. Listy filologické, Praha: Ústav pro klasická studia AV ČR, 1980. ISSN 0024-4457. info
 • BEDNAŘÍKOVÁ, Jarmila. Obdiv a kritika barbarů v antických pramenech. SPFFBU G 39, Sociální studia 2, Brno, 1997, roč. 1997, G 39, s. 61-85. ISSN 1211-6815. info
 • BEDNAŘÍKOVÁ, Jarmila. Antika, křesťanství a myšlení christianizovaných barbarů pozdně antického období a části raného středověku. In Evropa mezi vědou a vírou, hledání nové konfigurace. Brno: Vysoké učení technické v Brmě, 2001. s. 9-17, 9 s. ISBN 80-214-1865-6. info
 • OLIVA, Pavel a Jan [historik] BURIAN. Civilizace starověkého Středomoří. 1. vyd. Praha: Svoboda, 1984. 549 s. info
 • Cambridge medieval classics. Cambridge: Cambridge University Press, 1994. info
 • BURIAN, Jan. Zánik antiky. Vyd. 1. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1972. 114 s. : i. info
 • JAMES, Edward. Frankové. Translated by Miroslav Košťál. Praha: Lidové noviny, 1997. 275 s. ISBN 80-7106-200-6. info
 • THOMPSON, E. A. Hunové. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 1999. 343 s. ISBN 80-7106-203-0. info
 • VLČKOVÁ, Jitka. Encyklopedie mytologie germánských a severských národů. Praha: Libri, 1999. 255 s. ISBN 80-85983-91-5. info
 • BYSTRICKÝ, V. Sťahovanie národov. (454-568). Bratislava 2008.
 • BEDNAŘÍKOVÁ, Jarmila. Stěhování národů. III. Praha: Vyšehrad, 2007. 416 s. Historica. ISBN 978-80-7021-705-4. info
 • DROBERJAR, Eduard. Věk barbarů : české země a stěhování národů z pohledu archeologie. Vyd. 1. Praha: Paseka, 2005. 260 s. ISBN 8071856568. info
 • HEATHER, Peter. Gótové. Translated by Lubomír Košnar - Jiří Ohlídal - Petr Prokeš. Praha: Lidové noviny, 2002. 408 s. ISBN 80-7106-199-9. info
 • ELTON, Geoffrey Rudolph. Angličané. Translated by Věra Kotábová. Praha: Lidové noviny, 2000. 260 s. ISBN 80-7106-305-3. info
 • ČEŠKA, Josef. Zánik antického světa. Vyd. 1. Praha: Vyšehrad, 2000. 277 s. ISBN 8070213868. info
 • WOLFRAM, Herwig. Das Reich und die Germanen : zwischen Antike und Mittelalter. 1. Aufl. Berlin: Siedler, 1998. 476 s. : i. ISBN 3-442-75518-2. info
 • SCHLETTE, Friedrich. Germáni : mezi Thorsbergem a Ravennou : kulturní dějiny Germánů do konce doby stěhování národů [1-5330]. Praha: Orbis, 1977. info
Výukové metody
1 hodina přednášky a jedna hodina semináře týdně, četba pramenů, diskuse
Metody hodnocení
Písemný test nebo ústní zkouška (podle počtu studentů v kurzu) prověřující znalostí témat probraných během přednášek.
Obsahují 5 otázek, z nichž jedna se týká situace pozdně římské říše, další pramenů ke studiu tzv. barbarů, třetí konkrétních dějin barbarských germánských států (nebo hunské říše), 4. náboženství doby stěhování národů a výkladu určitého speciálního pojmu (jako je např. hospitalitas, právní personalita apod.)
Informace učitele
Texty, mapky a další materiály k předmětu obsahuje též e-learningový kurz "Evropa v době tzv. velkého stěhování národů".
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Informace k inovaci předmětu
Předmět byl inovován v rámci projektu „Filozofická fakulta jako pracoviště excelentního vzdělávání: Komplexní inovace studijních oborů a programů na FF MU s ohledem na požadavky znalostní ekonomiky (FIFA) – reg.č. CZ.1.07/2.2.00/28.0228, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

logo image
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2014, podzim 2016.

Nahoru | Aktuální datum a čas: 19. 6. 2018 12:26, 25. (lichý) týden

Kontakty: istech(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz, studijní odd., správci práv, is-technici, e-technici, IT podpora | Použití cookies | Více o Informačním systému