PV2B83 Nobilitace a nová šlechta v českých zemích v 18. století

Filozofická fakulta
podzim 2016
Rozsah
4/0. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. Mgr. Jiří Brňovják, Ph.D. (přednášející), Mgr. Petr Elbel, Ph.D. (zástupce)
Garance
Mgr. Petr Elbel, Ph.D.
Ústav pomocných věd historických a archivnictví - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Martina Maradová
Dodavatelské pracoviště: Ústav pomocných věd historických a archivnictví - Filozofická fakulta
Rozvrh
každé liché pondělí 12:30–15:45 K12
Předpoklady
Základní znalost raněnovověkých aspektů vybraných pomocných věd historických (diplomatika, paleografie, sfragistika), základů archivní teorie i praxe a dějin správy.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 17 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Obsahem semináře je praktické přiblížení mechanismu úředního jednání na příkladu udílení šlechtických titulů, přídomků, erbů a jiných případných šlechtických prerogativů v českých zemích v 18. století. Studenti se za pomoci rozboru nobilitačních písemností seznámí s dobovým způsobem fungování české dvorské kanceláře a její komunikací s jednotlivci (uchazeči o nobilitaci) a zemskými úřady. Rozbor nobilitačních písemností umožní procvičení vybraných aspektů pomocných věd historických (diplomatika, heraldika, sfragistika) a také základů tvorby vybraných archivních pomůcek (katalogů, inventářů).
Osnova
 • 1. Nobilitace a nová šlechta v raně novověkých českých zemích: úvod do problematiky.
 • 2. Nobilitační řízení v kontextu úřední praxe raněnovověké habsburské monarchie: komunikace mezi jednotlivci, zemskými úřady a dvorským centrem.
 • 3. Nobilitační písemnosti a jejich diplomatická stránka: nobilitační listiny a jejich opisy, aktový materiál (nobilitační spisy dvorské kanceláře, registratury zemských gubernií).
 • 4. Šlechticem z moci úřední: rekonstrukce průběhu nobilitačního řízení, heraldicko-sfragistická stránka nobilitačního řízení. 5. Biografistika nové šlechty: prosopografický potenciál nobilitačních písemností.
 • 6. Nobilitační spis jako "archivní soubor": archivní pomůcky (jejich typologie, vnitřní struktura) a jejich tvorba na příkladu písemností nobilitačního spisu.
Literatura
 • BRŇOVJÁK, Jiří: Conforme est arti et statui: k barokní heraldické tvorbě v první polovině 18. století na příkladech udělování šlechtických titulů a erbů. In: Cieszyńskie studia muzealne. Těšínský muzejní sborník, 4. Cieszyn - Český Těšín 2010, s. 145-1
 • BRŇOVJÁK, Jiří: Nobilitační řízení české dvorské kanceláře v 1. polovině 18. století a jeho písemnosti s přihlédnutím k dalšímu vývoji do zániku habsburské monarchie. In: Hojda, Zdeněk - Pátková, Hana (eds.): Pragmatické písemnosti v kontextu právním a
 • BRŇOVJÁK, Jiří: Nobilitační spisy České dvorské kanceláře z období vlády císaře Karla VI. (1712-1740). SAP 56, 2006, č. 1, s. 69-111.
 • BUBEN, Milan. Encyklopedie heraldiky. 4., opr. a dopl. vyd. Praha: Libri, 2003. 505 s. ISBN 8072771353. info
 • HLEDÍKOVÁ, Zdeňka, Jan JANÁK a Jan DOBEŠ. Dějiny správy v českých zemích : od počátků státu po současnost. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2007. 570 s. ISBN 9788071069065. info
 • KREJČÍK, Tomáš: Metodologický příspěvek k využití erbovních listin jako historického pramene. Slovenská archivistika 19, 1984, č. 1, s. 70-85.
 • LUKOWSKI, Jerzy: The European Nobility in the Eighteenth Century. Basingstoke 2003.
 • MAŤA, Petr. Svět české aristokracie : (1500-1700). Praha: Lidové noviny, 2004. 1060 s. ISBN 8071063126. info
 • Metodické návrhy a instrukce pro zpracování archivního materiálu. Zvláštní příloha k Sborníku archivních prací 10, 1960, č. 2, s. 215-309.
 • STLOUKAL, Karel. Česká kancelář dvorská 1599-1608 : pokus z moderní diplomatiky. V Praze: Nákladem České akademie věd a umění, 1931. 175 s., př. info
 • ŠTOURAČOVÁ, Jiřina. Archivnictví. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 192 s. ISBN 9788021065147. info
 • ŠTOURAČOVÁ, Jiřina. Vývoj správních institucí českého státu 1526–1848. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 96 s. ISBN 978-80-210-7195-7. Digitální knihovna FF MU info
 • ŠŤOVÍČEK, Ivan. Zásady vydávání novověkých historických pramenů z období od počátku 16. století do současnosti :příprava vědeckých edic dokumentů ze 16.-20. století pro potřeby historiografie. Praha: Archivní správa Ministerstva vnitra ČR, 2002. 117 s. ISBN 80-86466-00-0. info
 • ŽUPANIČ, Jan, Michal FIALA a Pavel KOBLASA. Šlechtický archiv c.k. ministerstva vnitra : erbovní listiny Národního archivu, Státního oblastního archivu v Praze, Archivu hlavního města Prahy (dodatky), Archivu Národního muzea (dodatky). Vydání první. Praha: Agentura Pankrác, 2014. 1047 stran. ISBN 9788086781242. info
 • ŽUPANIČ, Jan. Nová šlechta Rakouského císařství. Vyd. 1. Praha: Agentura Pankrác, 2006. 452 s. ISBN 8086781089. info
Výukové metody
Přednášková, seminární, praktická práce s archivním materiálem.
Metody hodnocení
Docházka, aktivní účast na seminářích, zpracování písemného úkolu.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován jednou za dva roky.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2016, podzim 2018, podzim 2020.