PV2B83 Nobilitace a nová šlechta v českých zemích v 18. století

Filozofická fakulta
jaro 2016
Rozsah
2/0. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. Mgr. Jiří Brňovják, Ph.D. (přednášející), Mgr. Petr Elbel, Ph.D. (zástupce)
Garance
Mgr. Petr Elbel, Ph.D.
Ústav pomocných věd historických a archivnictví - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Martina Maradová
Dodavatelské pracoviště: Ústav pomocných věd historických a archivnictví - Filozofická fakulta
Rozvrh
každé liché úterý 12:30–15:45 B2.11
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 17 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Obsahem semináře je praktické přiblížení mechanismu úředního jednání na příkladu udílení šlechtických titulů, přídomků, erbů a jiných případných šlechtických prerogativů v českých zemích v 18. století. Studenti se za pomoci rozboru nobilitačních písemností seznámí s dobovým způsobem fungování české dvorské kanceláře a její komunikací s jednotlivci (uchazeči o nobilitaci) a zemskými úřady. Rozbor nobilitačních písemností umožní procvičení vybraných aspektů pomocných věd historických (diplomatika, heraldika, sfragistika) a také základů tvorby vybraných archivních pomůcek (katalogů, inventářů).
Osnova
  • 1. Nobilitace a nová šlechta v raně novověkých českých zemích: úvod do problematiky. 2. Nobilitační řízení v kontextu úřední praxe raněnovověké habsburské monarchie: komunikace mezi jednotlivci, zemskými úřady a dvorským centrem. 3. Nobilitační písemnosti a jejich diplomatická stránka: nobilitační listiny a jejich opisy, aktový materiál (nobilitační spisy dvorské kanceláře, registratury zemských gubernií). 4. Šlechticem z moci úřední: rekonstrukce průběhu nobilitačního řízení, heraldicko-sfragistická stránka nobilitačního řízení. 5. Biografistika nové šlechty: prosopografický potenciál nobilitačních písemností. 6. Nobilitační spis jako "archivní soubor": archivní pomůcky (jejich typologie, vnitřní struktura) a jejich tvorba na příkladu písemností nobilitačního spisu.
Metody hodnocení
Pro udělení zápočtu je nezbytná aktivní účast na semináři, tj. zpracování krátké seminární práce, jež se bude sestávat z plnění několika průběžných drobných písemných úkolů a jejich závěrečného shrnutí.
Informace učitele
Doporučená literatura: BRŇOVJÁK, Jiří: Conforme est arti et statui: k barokní heraldické tvorbě v první polovině 18. století na příkladech udělování šlechtických titulů a erbů. In: Cieszyńskie studia muzealne. Těšínský muzejní sborník, 4. Cieszyn - Český Těšín 2010, s. 145-180. BRŇOVJÁK, Jiří: Nobilitační řízení české dvorské kanceláře v 1. polovině 18. století a jeho písemnosti s přihlédnutím k dalšímu vývoji do zániku habsburské monarchie. In: Hojda, Zdeněk - Pátková, Hana (eds.): Pragmatické písemnosti v kontextu právním a správním. Praha 2008, s. 203-223. BRŇOVJÁK, Jiří: Nobilitační spisy České dvorské kanceláře z období vlády císaře Karla VI. (1712-1740). SAP 56, 2006, č. 1, s. 69-111. BUBEN, Milan: Encyklopedie heraldiky. Světská a církevní titulatura a reálie. Praha 2003. HLEDÍKOVÁ, Zdeňka - JANÁK, Jan - DOBEŠ Jan: Dějiny správy v českých zemích od počátků státu po současnost. Praha 2007. KREJČÍK, Tomáš: Metodologický příspěvek k využití erbovních listin jako historického pramene. Slovenská archivistika 19, 1984, č. 1, s. 70-85. LUKOWSKI, Jerzy: The European Nobility in the Eighteenth Century. Basingstoke 2003. MAŤA, Petr: Svět české aristokracie 1500-1700. Praha 2004. Metodické návrhy a instrukce pro zpracování archivního materiálu. Zvláštní příloha k Sborníku archivních prací 10, 1960, č. 2, s. 215-309. STLOUKAL, Karel: Česká kancelář dvorská 1599-1608. Pokus z moderní diplomatiky. Praha 1931. ŠTOURAČOVÁ, Jiřina: Archivnictví. Brno 2014. ŠTOURAČOVÁ, Jiřina: Vývoj správních institucí českého státu 1526-1848. Brno 2014. ŠŤOVÍČEK, Ivan a kol.: Zásady vydávání novověkých historických pramenů z období od počátku 16. století do současnosti. Praha 2002. ŽUPANIČ, Jan - FIALA, Michal - KOBLASA, Pavel: Šlechtický archiv c. k. ministerstva vnitra. Erbovní listiny Národního archivu, Státního oblastního archivu v Praze, Archivu hlavního města Prahy (dodatky), Archivu Národního muzea (dodatky). Praha 2014. ŽUPANIČ, Jan: Nová šlechta Rakouského císařství. Praha 2006.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2016, podzim 2018, podzim 2020.