KR021 Nejstarší řecká filozofie: Předsókratici a sofisté

Filozofická fakulta
podzim 2019
Rozsah
2/0/0. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. Mgr. et Mgr. Juraj Franek, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Mgr. et Mgr. Juraj Franek, Ph.D.
Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Erlebachová
Dodavatelské pracoviště: Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Rozvrh
Po 12:00–13:40 D41
Předpoklady
! LJMgrB07 Nejstarší řecká filozofie
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 60 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 2/60, pouze zareg.: 0/60, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/60
Mateřské obory/plány
předmět má 25 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Seminář uvádí do antické řecké filozofie předklasického období formou přednášek a seminárních diskuzí nad vybranými primárními texty.
Studenti budou po úspěšném ukončení kurzu seznámeni s předsókratovskými mysliteli a se sofistikou klasického období. Důraz je kladen na četbu primárních pramenů, k dispozici jsou vždy české překlady. Zvláštní pozornost bude věnována také přechodu od mýtu k filozofii a kritickému, racionálnímu myšlení.
Četba primární literatury bude sloužit také jako uvedení do základních oddílů systematické filozofie (ontologie, epistemologie, etika, politická filozofie).
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- nastínit specifika způsobu dochování děl předsókratovských myslitelů;
- shrnout základní rozdíly mezi mytickým a filozofickým přístupem ke světu;
- identifikovat nejvýznamnější postavy předókratovské filozofie a sofistiky;
- popsat ontologii, epistemologii, kosmogonii, kosmologii a etiku vybraných předsókratovských filozofů a sofistů.
Osnova
 • 1. Obecné uvedení do nejstarší řecké filozofie.
 • 2. Od mýtu k filozofii.
 • 3. Mílétská škola: Thálés, Anaximandros, Anaximenés.
 • 4. Xenofanés.
 • 5. Eleaté: Parmenidés a Zénón.
 • 6. Pýthagorás a pýthagorejci.
 • 7. Hérakleitos.
 • 8. Atomisté: Leukippos a Démokritos.
 • 9. Empedoklés.
 • 10. Anaxagorás.
 • 11. Sofistika I: Prótagorás, Gorgiás.
 • 12. Sofistika II: Prodikos, Kritiás, Antifón.
Literatura
  povinná literatura
 • Homér: Ílias. Praha: Rezek 1996.
 • Homér: Odyssea. Praha: Rezek 1996.
 • Hésiodos: Zpěvy železného věku. Praha: Svoboda 1990.
 • Zlomky předsokratovských myslitelů. Praha: Nakladatelství Československé akademie věd 1962.
 • Kirk, G. S. - Raven, J. E. - Schofield, M.: Předsókratovští filosofové. Praha: Oikoymenh 2004.
 • Graeser, A.: Řecká filosofie klasického období: Sofisté, Sókratés a sokratikové, Platón a Aristotelés. Praha: Oikoymenh 2000.
  doporučená literatura
 • Vernant, J.-P. (1995). Počátky řeckého myšlení. Praha: Oikoymenh.
 • Hussey, E. (1997). Presokratici. Praha: Rezek.
 • McKirahan, R.D. (2010). Philosophy before Socrates. Indianapolis: Hackett.
 • Ricken, F. (2002). Antická filosofie. Olomouc: Nakladatelství Olomouc.
 • Barnes, J. (1982). The Presocratic Philosophers. London - New York: Routledge.
 • Kratochvíl, Z (2010). Mezi mořem a nebem: Odkaz iónské archaické vnímavosti. Červený Kostelec: Pavel Mervart.
 • Guthrie, W. K. C. (1962). A History of Greek Philosophy I: The Earlier Presocratics and the Pythagoreans. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Guthrie, W. K. C. (1965). A History of Greek Philosophy II: The Presocratic Tradition from Parmenides to Democritus. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Guthrie, W. K. C. (1971). The Sophists. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Patočka, J. (1996). Nejstarší řecká filosofie: Filosofie v předklasickém údobí před sofistikou a Sókratem. Praha: Vyšehrad.
 • Kočandrle, R. (2008). Fysis iónských myslitelů: Rozprava nad peripatetickou dezinterpretací. Červený Kostelec: Pavel Mervart.
 • Kočandrle, R. (2010). Anaximandros z Mílétu. Červený Kostelec: Pavel Mervart.
 • Kočandrle, R. (2014). Anaximenés z Mílétu. Červený Kostelec: Pavel Mervart.
 • Kratochvíl, Z. (2006). Hérakleitos: Délský potápěč k Hérakleitově řeči. Praha: Herrmann & synové.
 • Vítek, T. (2001). Empedoklés: Studie. Praha: Herrmann & synové.
 • Kratochvíl, Z. (2014). Anaxagorás. Červený Kostelec: Pavel Mervart.
 • Kratochvíl, Z. – Bor, D. Ž. (1999). Pýthagorás ze Samu. Praha: Trigon.
 • Curd, P. - Graham, D. W. (eds.) (2008). The Oxford Handbook of Presocratic Philosophy. Oxford: Oxford University Press.
 • Long, A. A. (ed.) (1999). The Cambridge Companion to Early Greek Philosophy. Cambridge: Cambridge University Press.
Výukové metody
Výuka probíhá formou přednášek a diskuzí. Je vyžadována průběžná četba zadaných textů.
Metody hodnocení
Multiple-choice písemný test (vyžaduje se 70% úspěšnost), zaměřený na ověření orientace v zadané četbě a v tématech probíraných během semestru.
Navazující předměty
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován jednou za dva roky.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2021.