FAVBPa100 Úvod do metodologie historického výzkumu

Filozofická fakulta
podzim 2020
Rozsah
0/2/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno online.
Vyučující
Mgr. Šárka Gmiterková, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Šárka Gmiterková, Ph.D.
Ústav filmu a audiovizuální kultury - Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav filmu a audiovizuální kultury - Filozofická fakulta
Rozvrh
St 12:00–13:40 C34
Předpoklady
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Kurz je nutno absolvovat v 1. ročníku studia.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 8 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Úvod do metodologie a praxe historického výzkumu.
Klíčové zdroje a instituce.
Základy práce s literaturou a prameny.
Součást soustavy metodologických předmětů zaměřených na systematickou přípravu k samostatné badatelské činnosti a k realizaci bakalářského projektu.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
Pracovat s citacemi a parafrázemi
Orientovat se v klíčových průmyslových a archivních institucích českého filmového a audiovizuálního průmyslu.
Využívat archivních institucí a zdrojů.
Pracovat s elektronickými databázemi
Provádět filmografickou, bibliografickou a faktografickou rešerši.
Ovládat náležitosti zvukového záznamu a jeho využití při vlastním výzkumu
Osnova
 • Jednotlivé přednášky budou řešit čtyři hlavní tematické okruhy:
 • - Formální pravidla a citace
 • - Sekundární literatura a databáze
 • - Archivní výzkum
 • - Orální historie a práce se zvukovým záznamem.
 • Součástí předmětu je exkurze do Národního filmového archivu.
Literatura
  povinná literatura
 • http://www.slideshare.net/rs_knihovnaffmu/prvodce-databzemi-pro-studenty-stavu-filmu-a-audiovizuln-kultury
 • http://library.muni.cz/ezdroje/
 • http://www.nfa.cz/
 • Iluminace, 16, 2004, č. 1 (Historiografie a film)
  doporučená literatura
 • VANĚK, Miroslav a Pavel MÜCKE. Třetí strana trojúhelníku : teorie a praxe orální historie. 1. vyd. Praha: Fakulta humanitních studií UK v Praze, 2011. 293 s. ISBN 9788072851454. info
 • STORCHOVÁ, Lucie. Koncepty a dějiny : proměny pojmů v současné historické vědě. Vydání první. V Praze: Scriptorium, 2014. 449 stran. ISBN 9788087271872. info
 • DAVID, Ivan. Filmové právo : autorskoprávní perspektiva. 1. vydání. Praha: Nová beseda, 2015. 239 stran. ISBN 9788090608900. info
Výukové metody
Serie lekcí rozdělených do tematických bloků.
Výuka v PS 2020 bude probíhat kombinovaně - většina přednášek bude zaznamenána a zpřístupněna studentům pomocí systému Medial. V průběhu semestru proběhnou tři živá setkání na platformě MS Teams, která účastníky semináře seznámí s výsledky dílčích úkolů a představá nejčastější nedostatky a chyby v odevzdaných výstupech.
Metody hodnocení
Během semestru studenti vypracují tři samostatné úkoly, které ověří jejich obeznámení se a porozumění formálním pravidlům, schopnost archivní a bibliografické rešerše a práci se zvukovým záznamem.
Pro úspěšné absolvování předmětu je nutné splnit všechny zadané úkoly a účastnit se tří živých diskuzních seminářů na platformě MS Teams.
Informace učitele
Dále viz studijní materiály.
For further details see study materials.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, podzim 2021.