ISKM73 Commons, P2P a digitální identita

Filozofická fakulta
podzim 2020
Rozsah
1/1/0. 4 kr. Ukončení: k.
Vyučováno online.
Vyučující
Bc. et Bc. Jakub Lanc (přednášející)
Mgr. Roman Sellner Novotný (přednášející)
PhDr. Ladislava Zbiejczuk Suchá, Ph.D. (cvičící)
Garance
PhDr. Petr Škyřík, Ph.D.
Katedra informačních studií a knihovnictví – Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Alice Lukavská
Dodavatelské pracoviště: Katedra informačních studií a knihovnictví – Filozofická fakulta
Rozvrh
každé liché úterý 9:00–11:40 B2.22
Předpoklady
TYP_STUDIA ( N )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 20 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/20, pouze zareg.: 0/20, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/20
Mateřské obory/plány
předmět má 7 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
- Přiblížit aktuální socioekonomické trendy související s nástupem platformové ekonomiky.
- Zmapovat klíčové souvislosti s problematikou “osobních dat” a digitální identity.
- Přiblížit možnou roli “commons-based” přístupů ve snahách směřovat ke zdravějším řešením.
- Ukázat jejich relevanci pro designové uvažování.
- Podnítit schopnost uvažovat v těchto kategoriích a zájem aktivně experimentovat s jejich aplikací.
Výstupy z učení
- Schopnost uvažovat o osobních datech a digitální identitě v rámci širších socioekonomických souvislostí a trendů.
- Porozumění základům technologické architektury související s různými formami digitální identity.
- Schopnost kriticky reflektovat možné přínosy a rizika, souvisejících s digitalizací a schopnost tato rizika zohlednit a komunikovat.
- Schopnost aplikovat “commons-based” koncepty v rámci designového myšlení.
Osnova
 • Výuka ve formě přednáškových vstupů a praktických workshopů bude zaměřena a) na prozkoumání socioekonomických souvislostí digitálních infrastruktur, vynořujících se s rozvojem platformové ekonomiky a dalších variací “sdílených ekonomik” a b) přiblížení tzv. “commons based” modelů, které nesou příslib zdravějších, emancipovanějších forem spolupráce a přístupů k nakládání s osobními daty. Předmět zahájíme přehledem a mapováním současných technologických a ekonomických trendů, na jejichž pozadí vyvstávají palčivé otázky, týkající se soukromí, digitální identity a dat. Klíčovým motivem bude trojúhelník tenze mezi ochranou soukromí, bezpečností a ekonomickými zájmy. Dotkneme se některých aktuálně ožehavých témat (kapitalismus dohledu, etika obchodování s daty, centralizace digitální identity apod.), a přiblížíme si východiska a technologie nastupujícího trendu decentralizace (Web3.0, blockchain a další) včetně možných negativních externalit.
 • Druhá část předmětu se již zaměří na alternativní přístupy a možná řešení, předcházející či minimalizující nastíněné problémy. Zkoumání situujeme do socio-ekonomického rámce tzv. “P2P commons transition” koncepce, kterou rozpracovává (Bauwens, 2019). Odkazovat se budeme ale i na další související přístupy, jako jsou např. Sharing Cities (Shareable, 2018). V těchto intencích se pak znovu zaměříme na otázky, týkající se problematiky osobních dat, důvěry a digitální identity. Dotkneme se konceptů jako je svrchovaná digitální identita (Self-Sovereign Identity, SSI), generativní digitální identita (Generative Identity), interpersonální data, data commons, sítě důvěry (Webs of Trust, WoT) a dalších. V rámci praktické části rozpracujeme i možné dystopické scénáře adopce těchto technologií a cesty k jejich prevenci. Pro integraci nabytých znalostí předmět zakončíme rozborem konkrétních existujících příkladů a řešení a s využitím designového přístupu rozpracujeme prvotní odpovědi na otázku “Co konkrétně můžeme začít dělat?”.
 • 1. Úvod do kurzu. “Epistemické podloží” - prozkoumání implicitních modelů, koncepcí a metafor, souvisejících s klíčovými tématy (data, identita, důvěra). Analytický rámec Promise Theory (Burgess). “Data jako ____?” - Výhody a nevýhody různých pojetí fenoménu dat: Data jako: majetek (property) / práce (labor) / reputace (reputation) / veřejný statek (public goods) / commons.
 • 2. Socioekonomické kulisy. Nástup platformových ekonomik a různých podob “sdílených ekonomik” (nová datová ekonomika, reputační ekonomika, ekonomika důvěry atp.). Související problémy a externality. Kapitalismus dohledu (surveillance capitalism). Tomorrow 3.0 (Munger).
 • 3. Úvod do commons. Počátky - výzkum Elinor Ostrom. P2P commons transition (Bauwens). Platform cooperativism (Schneider, Scholz). Sovereign Accountable Commons (Brock).
 • 4. Sharing Cities iniciativa a commons přístupy. Odezvy ze strany měst. Deklarace Sharing Cities. Problematika přístupu k datům. Etické otázky. Data commons. DECODE iniciativa.
 • 5. Digitální identita. “Internetu chybí vrstva identity!” Krátký exkurz do vývoje standardů identifikace / autentizace na internetu. Příchod Self-Sovereign identity - nové W3C standardy (Verifiable Credentials, Decentralized Identifiers). Co to znamená pro osobní data a naši digitální stopu? “Data as property” - užitečný pohled, nebo krok k dystopii? Jak souvisí blockchain s decentralizovanou digitální identitou?
 • 6. Decentralizace, blockchain a Web 3.0. Historický exkurz: Bitcoin jako první implementace blockchain technologie, ideologie vzniku. Gartner křivka adopce. Technologické základy. Přínosy blockchainu - co je hype a v jakých kontextech může mít smysl se jím zabývat. Ehtereum a Smart Contract koncept. Přísliby, bubliny a plané naděje. Dystopické otazníky. Data a AI, “compute to data” modely.
 • 7. Cyber-physical commons a P2P alternativy. “Tokenomics” výzkum na univerzitě ve Vídni. Commons Stack. “Tokenizovat všechno!” - noční můra nebo cesta k soběstačnosti? Holochain. Mutual-credit systémy. Jak to souvisí s daty a identitou?
 • 8. Co s tím prakticky? Rozbor konkrétních příkladů. Designový pohled: co konkrétně můžeme začít dělat?
 • 9. Závěrečné setkání, zhodnocení, prezentace nápadů a návrhů a další postup.
Výukové metody
Výuka ve formě přednáškových vstupů a praktických workshopů. Setkání budou založená na praktických příkladech, úzkém provázání teorie a praxe a online vstupech odborníků na konkrétní dílčí témata.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2021, podzim 2022, podzim 2023, podzim 2024.