PV2B49 Prameny k dějinám Židů v českých zemích v raném novověku

Filozofická fakulta
podzim 2020
Rozsah
0/4/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Pavel Kocman, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Pavel Kocman, Ph.D.
Ústav pomocných věd historických a archivnictví - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Olga Barová
Dodavatelské pracoviště: Ústav pomocných věd historických a archivnictví - Filozofická fakulta
Rozvrh
každé liché pondělí 16:00–19:40 B2.11
Předpoklady
Základní znalosti latinské novověké paleografie (čtení písma), základní orientace v raně novověkých dějinách správy a v dalších disciplínách pomocných věd historických (především diplomatika, chronologie, historická metrologie, numismatika aj.), znalost německého jazyka je výhodou. Předpokládá se také samostatná práce studentů s prameny v archivech.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 15 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 1/15, pouze zareg.: 0/15, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/15
Mateřské obory/plány
předmět má 10 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Předmět je zaměřen na praktickou práci s prameny k dějinám Židů v českých zemích se zaměřením na vývoj židovské komunity na Moravě. Čtením ukázek z pramenů se studenti naučí základní postupy kritiky a interpretace pramene a ediční práce.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- identifikovat a podrobit kritice pramenné informace k dějinám Židů;
- definovat základní pojmy z dějin správy židovských obcí;
- popsat základní tendence historického vývoje židovského obyvatelstva v českých zemích ve vztahu k většinovému obyvatelstvu;
- samostatně vyhledat v archivních fondech relevantní pramen k dějinám Židů;
- zpracovat edici relevantního pramene, provést jeho interpretaci a zasadit získané informace do kontextu odborné literatury;
Osnova
 • 1) Základní typologie pramenů, úvod do problematiky;
 • 2) Soupisy Židů (urbáře, katastry, konskripce);
 • 3) Panovnická privilegia Židům, sněmovní usnesení;
 • 4) Vrchnostenská privilegia židovským obcím;
 • 5) Struktura židovské obce;
 • 6) Pozemkové knihy, matriky;
 • 7) Obchod, řemesla, nájmy vrchnostenských podniků;
 • 8) Antijudaismus (nařízení proti židům, obvinění z rituálních vražd, usnesení 1650);
 • 9) Narativní prameny – městské kroniky;
 • 10) Mapy a plány (separace, familiantský zákon), veduty měst;
 • 11) Dochování pramene, textová kritika pramene, interpretace;
 • 12) Základy ediční práce, tvorba regestu, téma seminární práce;
Literatura
 • Visi, Tamás, – Marie Krappmann, Alžběta Drexlerová (eds.): Vybrané hebrejské a jidiš prameny k dějinám Židů na Moravě: středověk a raný novověk. Olomouc: Univerzita Palackého 2013.
 • Bondy, Bohumil, – František Dvorský: K historii židů v Čechách, na Moravě a ve Slezsku 906 až 1620. I.: 906-1576. II.: 1577-1620. Praha: Bohumil Bondy 1906
 • Kocman, Pavel: Soupisy Židů v Čechách a na Moravě v raném novověku a jejich edice jako historický pramen. Přehled edicí a literatury. Český časopis historický 112 (2014), č. 2, s. 295-311.
 • Kocman, Pavel: "Wir arme Burgern..." contra "Unchristliches Volck" - Židé z pohledu moravských královských měst v polovině 17. století. Kocman, Pavel. Židé a Morava 13 (2006), s. 25-31
 • Truksová, Veronika: Archivnictví pro judaisty: četba pramenů k dějinám moravských Židů. Olomouc: Univerzita Palackého 2012.
 • PĚKNÝ, Tomáš. Historie Židů v Čechách a na Moravě. 2. přeprac. a rozš. vyd. Praha: Sefer, 2001. 702 s. ISBN 8085924331. info
 • KOCMAN, Pavel. Zamyšlení nad městskými kronikami jako pramenem k dějinám moravských Židů (Úvod do problému). In Petr Pálka. Židé a Morava. Židé a Mrava XX. Kniha statí ze stejnojmenné konference konané v Muzeu Kroměřížska dne 13.11.2013. 1. vyd. Kroměříž: Muzeum Kroměřížska, Kroměříž, 2014. s. 7-15. Židé a Morava 20. ISBN 978-80-85945-70-6. info
 • Austria Judaica. Quellen zur Geschichte der Juden in Niederösterreich und Wien 1496-1671. Bearbeitet von Peter Rauscher unter Mitarbeit von Barbara Staudinger. Mit einem Beitrag von Martha Keil. Wien: Böhlau; München: Oldenbourg 2011.
 • Müller, Willibald: Urkundliche Beiträge zur Geschichte der mähr. Judenschaft im 17. und 18. Jahrhundert. Olmütz: Laurenz Kullii 1903.
 • Cermanová, Iveta – Cerman, Ivo: Židé v českých zemích raného novověku. In: Koldinská Šedivá, Marie a Ivo Cerman (eds.): Základní problémy studia raného novověku. Praha: Nakladatelství Lidové noviny 2013.
 • Müller, Willibald: Urkundliche Beiträge zur Geschichte der mähr. Judenschaft im 17. und 18. Jahrhundert. Olmütz: Laurenz Kullii 1903.
Výukové metody
Čtení ukázek z pramenů k dějinám Židů v českých zemích v kopiích originálu (latinské novověké písmo) v jazyce českém, německém a latinském. Kritika pramene, jazykový a obsahový rozbor textu a formy editace pramene.
Metody hodnocení
Předmět bude zakončen seminární prací – edicí vybraného pramene.
Další komentáře
Studijní materiály
Poznámka k periodicitě výuky: Předmět se vypisuje v sudém roce.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2015, podzim 2016, podzim 2018, podzim 2022, podzim 2023.