ROMIIA101 Úvod do lidové latiny a vývoj románských jazyků

Filozofická fakulta
podzim 2021
Rozsah
1/1/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Jana Mikulová, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Ivo Buzek, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Iva Svobodová, Ph.D. (přednášející)
doc. Paolo Divizia, Dottore di Ricerca (náhr. zkoušející)
Garance
doc. Paolo Divizia, Dottore di Ricerca
Ústav románských jazyků a literatur - Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav klasických studií - Filozofická fakulta (50,00 %), Ústav románských jazyků a literatur - Filozofická fakulta (50,00 %)
Předpoklady
IJIA028 Bakalářská zkouška || FJIA028 Státní závěrečná zkouška bakal || SJIA032 Bakalářská zkouška || POIA030 Bakalářská zkouška || PO1A055 Bakalářská zkouška
Znalost základní gramatiky a slovní zásoby klasické latiny.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 23 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Kurz má studentům zprostředkovat vhled do vývoje latiny, který se odehrával zejména v prvních staletích našeho letopočtu, a poukázat na vývojové tendence, které pokračují do románských jazyků. Umožní tak nahlédnout do jedinečného příběhu proměny a vitality jazyka. Východiskem pro pozorování vývoje směrem k románským jazykům je klasická latina, jejíž základy si studenti osvojili v předchozím studiu.
Výstupy z učení
Na konci kurzu budou studenti schopni:
 • nastínit vývoj latiny v oblasti fonetiky, morfologie, syntaxe a lexika s důrazem na lidovou a pozdní latinu;
 • ukázat vztah mezi vybranými vývojovými tendencemi pozdní latiny s vývojem do románských jazyků (zvláště španělštiny a italštiny);
 • vysvětlit některé základní principy spojené s vývojem jazyka a s jazykovými změnami.
 • Osnova
  • Lidová latina:
  • Úvod.
  • Pojmy lidová a pozdní latina a jejich definice.
  • Romanizace a románské jazyky.
  • Změny ve vokalickém a konsonantickém systému.
  • Jmenný systém:změny v deklinaci, stupňování adjektiv, změny u zájmen, vznik členu.
  • Teorie gramatikalizace.
  • Slovesný systém: vznik nových forem (futurum, perfektum), vymizení některých klasických forem, změny v diatezi.
  • Změny v syntaktické oblasti: akuzativ s infinitivem a věta s quod, absolutní konstrukce, obsahové věty tázací, slovosled.
  • Slovní zásoba: posuny ve významu, výpůjčky z řečtiny.
  • Storia della lingua italiana
   Gli argomenti trattati nella sezione di storia della lingua italiana in autunno faranno parte dell'esame che si svolgerà alla fine del semestre primaverile. Studiare sugli appunti NON è sufficiente: si dovrà invece studiare su un buon manuale di storia della lingua. Per i dettagli del programma vd. IJIIA107 Vývoj italštiny.
  Literatura
   doporučená literatura
  • HERMAN, József. Vulgar Latin. Edited by Roger Wright. University Park, Pa.: Pennsylvania State University Press, 2000. xiv, 130. ISBN 0271020016. info
  • OSTRÁ, Růžena. Přehled vývoje románských jazyků. Vyd. 1. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1980. 130 s. info
  • MIKULOVÁ, Jana. Základní kurz latiny. 2. díl. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 190 s. ISBN 978-80-210-6499-7. Digitální knihovna FF MU info
  • MIKULOVÁ, Jana. Základní kurz latiny I. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 402 s. ISBN 978-80-210-7039-4. Digitální knihovna FF MU info
  • BILÍKOVÁ, Eva. Přehled latinské mluvnice : [pomůcka při výuce latiny]. Brno: MC nakladatelství, 1999. 63 s. info
  Záložky
  https://is.muni.cz/ln/tag/FF:ROMIIA101!
  Výukové metody
  Přednášky, práce s vybranými příklady z pozdně latinských textů - identifikace vybraných jazykových změn.
  Metody hodnocení
  Zkouška
  Zkouška má písemnou a ústní část. V písemné části se zkouší orientace v gramatickém systému klasické latiny. Studenti s pomocí slovíček a gramatických tabulek mají za úkol určit, přeložit a vytvořit slovesné a jmenné tvary a přeložit jednoduché věty do češtiny (seznam požadovaných gramatických jevů je ve studijních materiálech).
  Lidová latina se zkouší ústně. Studenti dostanou čas na promyšlení zadaných otázek z okruhů probraných v hodině nebo popsaných v publikaci Vulgar Latin od J. Hermana. Mají za úkol popsat a vysvětlit základní vývojové tendence, které mají počátek v latině a pokračují do romásnkých jazyků.
  Navazující předměty
  Informace učitele
  Kvůli opatřením proti šíření koronaviru se v podzimním semestru 2020 výuka uskutečňuje mimořádně online. Výuka bude organizována do 3 seminárních skupin podle jazyků. V první polovině semestru bude výuka společná pro všechny skupiny pod vedením dr. Mikulové v době výuky IJ-01, v druhé polovině semestru se studenti rozdělí do seminárních skupin podle svého oboru:
  Seminární skupina IJ-01 - italština Seminární skupina SJ-02 - španělština Seminární skupina PT-03 - portugalština
  Další komentáře
  Studijní materiály
  Poznámka k ukončení předmětu: .
  Předmět je vyučován naposledy.
  Výuka probíhá každý týden.
  Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2021/ROMIIA101