DSBcA11 Dějiny starověkého Říma II

Filozofická fakulta
podzim 2022
Rozsah
2/2/0. 3 kr. (plus 3 za zk). Doporučované ukončení: zk. Jiná možná ukončení: k.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. et Mgr. Markéta Melounová, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. et Mgr. Markéta Melounová, Ph.D.
Ústav klasických studií – Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Erlebachová
Dodavatelské pracoviště: Ústav klasických studií – Filozofická fakulta
Rozvrh
Čt 14:00–15:40 A21, kromě Čt 1. 12. ; a Čt 1. 12. 14:00–15:40 C31, Čt 8. 12. 16:00–17:40 D31
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
DSBcA11/01: Út 14:00–15:40 D41, M. Melounová
DSBcA11/02: Út 16:00–17:40 A24, M. Melounová
Předpoklady
DSBcA09 Dějiny Říma I
Orientace v dějinách římské doby královské a doby republiky.
V případě studentů Dějin starověku absolvování Dějin starověkého Říma I (kromě vedlejšího plánu).
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem kurzu, navazujícího na předmět Dějiny starověkého Říma I, je důkladně obeznámit studenty s různými aspekty vývoje římských dějin v období od konce republiky do vzniku dominátu. Přednášky a semináře propojují výklad politických dějin s dějinami hospodářskými, sociálními i kulturními, v rámci seminární výuky je kladen důraz na výklad nejvýznamnějších pramenů pro dané období.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- vysvětlit specifika římské formy monarchie v období raného císařství;
- popsat vývoj a rozdíly ve fungování politických institucí od republiky k dominátu;
- srovnat a zhodnotit krizové momenty římských dějin od republiky k dominátu;
- vyložit postup integrace římských provincií v kontextu vývoje římské zahraniční politiky;
- kriticky zhodnotit základní prameny k danému období.
Osnova
 • 1) Prameny a literatura k období římského principátu.
 • 2) Přechodné období mezi republikou a principátem. Řešení krize republikánského zřízení - počátky principátu za Octaviana Augusta.
 • 3) Augustova vnitřní, mezinárodní a kulturní politika.
 • 4) Upevnění principátu za iulsko-claudijské dynastie.
 • 5) Rok čtyř císařů a nástup Vespasiana.
 • 6) Mezinárodní a vnitřní vývoj římské říše za Flaviovců.
 • 7) Vrcholné období principátu - vláda a zahraniční politika adoptivních císařů.
 • 8) Císařská politika vůči provinciím, romanizace a integrace.
 • 9) Společnost, umění a kultura principátu; vývoj římského občanství; počátky krize říše ve 2. století.
 • 10) Politické myšlení a ideje (principát jako ideální forma vlády); císařství a historiografie.
 • 11) Římská říše za dynastie Severovců - role armády, správní reformy.
 • 12) Vláda vojenských císařů a krize římské říše mezi lety 235-270; od Aureliana po nástup Diocletiana.
 • 13) Státní správa, vývoj politických a právních institucí za principátu.
 • 14) Římský stát a křesťanství za principátu.
Literatura
  povinná literatura
 • BEDNAŘÍKOVÁ, Jarmila a Markéta MELOUNOVÁ. Římské císařství II: Dominát. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014, 103 s. ISBN 978-80-210-6955-8. Digitální knihovna FF MU info
 • ALFÖLDY, Géza. Römische Sozialgeschichte. 4., völlig überarbeitete u. Stuttgart: Franz Steiner, 2011, 399 stran. ISBN 9783515098410. info
 • CHRIST, Karl. Krize a zánik římské republiky. Translated by Jan Hlavička. Vydání první. Praha: Vyšehrad, 2010, 421 stran. ISBN 9788074290299. info
 • MAREK, Václav, Pavel OLIVA a Petr CHARVÁT. Encyklopedie dějin starověku. 1. vyd. Praha: Libri, 2008, 535 s. ISBN 9788072772018. info
 • GROH, V. Starý Řím. Praha, 1931. info
  doporučená literatura
 • Příběhy raně křesťanských mučedníků. Edited by Jiří Šubrt, Translated by Petr Kitzler - Iva Adámková - Pavel Dud. Vydání první. Praha: Vyšehrad, 2011, 395 stran. ISBN 9788074291876. info
 • CANFORA, Luciano. La prima marcia su Roma. 1a ed. Roma: GLF editori Laterza, 2009, 87 s. ISBN 9788842089704. info
 • Příběhy raně křesťanských mučedníků : výbor z nejstarší latinské a řecké martyrologické literatury. Edited by Petr Kitzler. Vyd. 1. Praha: Vyšehrad, 2009, 395 s. ISBN 9788070219898. info
 • The Cambridge economic history of the Greco-Roman world. Edited by Walter Scheidel - Ian Morris - Richard P. Saller. 1st pub. Cambridge: Cambridge University Press, 2007, xiv, 942. ISBN 9780521780537. info
 • The Cambridge ancient history. Edited by Alan K. Bowman - Peter Garnsey - Averil Cameron. 2nd ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2005, xviii, 965. ISBN 0521301998. info
 • ECK, Werner. Augustus a jeho doba. Translated by Vlastimil Drbal. Vydání první. V Praze: Vyšehrad, 2004, 118 stran. ISBN 8070216883. info
 • The Cambridge ancient history. Edited by Alan K. Bowman - Peter Garnsey - Dominic Rathbone. 2nd ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2000, xxi, 1222. ISBN 0521263352. info
 • The Cambridge ancient history. Edited by Alan K. Bowman - Edward Champlin - A. W. Lintott. 2nd ed. Cambridge: Cambridge University Press, 1996, xxii, 1193. ISBN 0521264308. info
 • BURIAN, Jan. Římské impérium : vrchol a proměny antické civilizace. Vyd. 1. Praha: Svoboda-Libertas, 1994, 236 s. ISBN 8020503919. info
 • HOŠEK, Radislav a Václav MAREK. Řím Marka Aurelia. Vydání 1. Praha: Mladá fronta, 1990, 276 stran. ISBN 8020401474. info
 • TACITUS. Z dějin císařského Říma : dějiny, život Iulia Agricoly, Germánie, rozprava o řečnících. Translated by Antonín Minařík - Antonín Hartmann - Václav Bahník. Vyd. 1. Praha: Svoboda, 1976, 473 s. info
 • TACITUS, Publius Cornelius. Letopisy. Translated by Antonín Minařík - Antonín Hartmann. Vyd. 3. Praha: Svoboda, 1975, 554 s. URL info
 • SUETONIUS TRANQUILLUS, Gaius. Životopisy dvanácti císařů spolu se zlomky jeho spisu O význačných literátech. Translated by Bohumil Ryba. Vyd. 3., ve Svobodě 1. Praha: Svoboda, 1974, 582 s. info
 • SYME, Ronald. Emperors and biography : studies in the Historia Augusta. Oxford: Claredon Press, 1971, vii, 306. ISBN 0198143575. info
Výukové metody
Přednášky a semináře, diskuse, samostudium.
Metody hodnocení
Závěrečné hodnocení má podobu ústní zkoušky. Je nutné se i samostatně doma připravovat.
Seminární část je hodnocena na základě aktivity v hodinách a seminární práce.
Studenti s ukončením zk: Ke zkoušce je možné se přihlásit pouze po splnění seminární práce!
Další komentáře
Poznámka k ukončení předmětu: Studenti Dějin starověku ukončují zkouškou. Studenti jiných oborů ukončují kolokviem.
Předmět je vyučován každoročně.
Poznámka k četnosti výuky: dvakrát týdně (přednáška, seminář); seminář je povinný pouze pro studenty Dějin starověku.
Informace k inovaci předmětu
Předmět byl inovován v rámci projektu „Filozofická fakulta jako pracoviště excelentního vzdělávání: Komplexní inovace studijních oborů a programů na FF MU s ohledem na požadavky znalostní ekonomiky (FIFA) – reg.č. CZ.1.07/2.2.00/28.0228, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

logo image
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2020, podzim 2021, podzim 2023, podzim 2024.