Bi8090 Genové inženýrství

Přírodovědecká fakulta
jaro 2021
Rozsah
2/0/0. 2 kr. (příf plus uk plus > 4). Ukončení: zk.
Vyučující
prof. RNDr. Jiří Doškař, CSc. (přednášející)
doc. Mgr. Petr Beneš, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. RNDr. Jiří Doškař, CSc.
Ústav experimentální biologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: prof. RNDr. Jiří Doškař, CSc.
Dodavatelské pracoviště: Ústav experimentální biologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Rozvrh
Po 1. 3. až Pá 14. 5. Čt 16:00–17:50 online_B1
Předpoklady
Ex_2979 Metody molekulární biologie || Ex_2980 Metody molekulární genetiky || B6390 Metody molekulární genetiky || B6400 Metody molekulární biologie || Bi6400 Metody molekulární biologie || NOW ( Bi6400 Metody molekulární biologie ) || SOUHLAS
Absolvování přednášek: Metody molekulární biologie, Molekulární biologie virů, Molekulární biologie prokaryot, Molekulární biologie eukaryot.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 14 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Na konci tohoto kurzu bude student schopen porozumět základním pricipům přípravy transgenních organismů s využitím metod molekulární biologie při genových modifikacích organismů. Bude schopen vysvětlit, jak se do jednotlivých skupin organismů vnáší nová genetická informace a jak se takto geneticky modifikované organismy využívají ve výzkumu a v praxi.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen porozumět základním pricipům přípravy transgenních organismů s využitím metod molekulární biologie při genových modifikacích organismů. Bude schopen vysvětlit, jak se do jednotlivých skupin organismů vnáší nová genetická informace a jak se takto geneticky modifikované organismy využívají ve výzkumu a v praxi.Bude seznámem s legislativou týkající se nakládání s GMO.
Osnova
 • 1. Definice genového inženýrství, historie jeho vzniku, jeho význam a perspektivy.
 • . 2.Mutageneze in vitro, cílené změny genetického materiálu, náhodná mutageneze, mutageneze pomocí mutagenních oligonukleotidů, kazetová mutageneze, využití supresorových tRNA. Základy proteinového inženýrství.
 • . 3.Optimalizace exprese klonovaných genů, faktory ovlivňující expresi genů v cizorodých hostitelích.
 • .4.Klonování genů v grampozitivních organizmech, možnosti jeho využití (Bacillus, Streptomyces). Způsoby přenosu cizích genů do eukaryotických buněk (mikroinjekce, elektroporace, transfekce, vektorové systémy, biolostické metody).
 • .5. Obecná charakteristika vektorů pro přenos genů do eukaryot, selekční markery.
 • .6.Klonování genů ve kvasinkách a jeho využití pro analýzu eukaryotického genomu.
 • .7.Klonování genů v rostlinách a jeho využití. Přenos genů pomocí vektorů odvozených od Ti-plazmidu.
 • .8.Klonování genů v živočišných buňkách.9. Přenos cizích genů do zárodečných buněk (vajíček, embryií) hmyzu, obojživelníků a savců.
 • .9.Navozování cílených změn v genomu živočichů, jeho využití v základním výzkumu a v praxi. Genové terapie, hlavní strategie genové terapie in vitro a in vivo.
 • .10.Příprava transgenních organismů (transgenoze).
 • .11.Využití metod rekombinantní DNA v zemědělství, průmyslu a zdravotnictví. Příprava farmakologicky významných látek v nepříbuzných hostitelích. Příprava látek s novými vlastnostmi (vakcíny, protilátky, enzymy). Klonování živočichů.
 • .12. Rizika přípravy transgenních organizmů, pravidla bezpečnosti práce s transgenními organizmy. Legislativa týkající se nakládání s GMO.
Literatura
  doporučená literatura
 • PRIMROSE, S. B. a Richard M. TWYMAN. Principles of gene manipulation and genomics. 7th ed. Malden, Mass.: Blackwell Publishing, 2006. xxii, 644. ISBN 1405135441. info
 • Microbial biotechnology : principles and applications. Edited by Y. K. Lee. 3rd ed. New Jersey: World Scientific, 2013. xvi, 877. ISBN 9789814366823. info
  neurčeno
 • GLICK, Bernard R., Jack J. PASTERNAK a Cheryl L. PATTEN. Molecular biotechnology : principles and applications of recombinant DNA. 4th ed. Washington, D.C.: ASM Press, 2010. xvi, 1000. ISBN 9781555814984. info
 • An introduction to molecular biotechnology : fundamentals, methods, and applications. Edited by Michael Wink. 2nd, update ed. Weinheim: Wiley-Blackwell, 2011. xxxiii, 60. ISBN 9783527326372. info
Výukové metody
Přednáška je vyučována formou výkladu k powerpointovým předlohám zpracovaných podle učebnic, monografií a článků. Předlohy jsou v průběhu přednášky promítány, vysvětlovány a doplněny komentářem vyučujícího. Předlohy a jsou též k dispozici v IS MUNI.
Metody hodnocení
Zkouška je ústní s písemnou přípravou, během níž studenti vypracují odpovědi na 8-10 otázek pokrývajících dílčí tématické okruhy z probírané látky. Během ústní části studenti prokazují schopnost aplikace nabytých poznatků na konkrétních příkladech. K úspěšnému zvládnutí je třeba zodpovědět správně alespoň 70% otázek. Doba trvání zkoušky jednoho studenta je zhruba 60 minut.
Navazující předměty
Informace učitele
Prezenatce k přednáškám jsou vyvěšeny na IS MU.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět se doporučuje zapsat v 2. nebo 4. semestru.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2008 - akreditace, jaro 2011 - akreditace, jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2012 - akreditace, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/jaro2021/Bi8090