EN

PřF:Bi8780 Systém a fylogeneze hmyzu - Informace o předmětu

Bi8780 Systém a fylogeneze hmyzu

Přírodovědecká fakulta
jaro 2019
Rozsah
4/0. +doporučená praktická cvičení Bi0055, Bi8760. 4 kr. (plus ukončení). Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Igor Malenovský, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. Mgr. Stanislav Pekár, Ph.D.
Ústav botaniky a zoologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Igor Malenovský, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav botaniky a zoologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Rozvrh
Po 18. 2. až Pá 17. 5. Po 13:00–16:50 A31-238
Předpoklady
Bi1030 Fylog. a diver. bezobratlých &&( Bi6760 Základy entomologie ||( NOW ( Bi6760 Základy entomologie )))
Doporučeno absolvování nebo souběžný zápis s Bi6760 Základy entomologie, všichni studenti se zájmem o hmyz jsou nicméně vítáni.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Cílem předmětu je poskytnout základní přehled o systematice a fylogenezi hmyzu (šestinohých, Hexapoda). V každé z celkem 13 lekcí je představen jeden až několik řádů hmyzu, včetně jeho diagnostických morfologických znaků a synapomorfií, fylogenetických vztahů k jiným skupinám, ekologie, diverzity a vnitřního systematického členění se zřetelem ke světové fauně a speciálně fauně České republiky. Předmět podrobněji a do větší hloubky rozvíjí zcela základní informace poskytnuté k těmto tématům v kurzech Bi1030 Fylogeneze a diverzita bezobratlých a Bi2140+Bi4360 Terénní cvičení ze zoologie během prvních ročníků studia. Vzhledem k tomu, že je předmět koncipován převážně jako přednáška doplněná o demonstraci vybraného sbírkového materiálu a speciální literatury, je doporučen souběžný zápis Bi0055 Terénního cvičení z entomologie, případně též Bi8763 Determinace suchozemských bezobratlých - cvičení, které umožňují demonstraci velkého množství dalších taxonů hmyzu přímo v terénu, resp. jsou více zaměřené na praktické procvičení determinace vybraných skupin hmyzu studenty. Dalším doplňujícím předmětem poskytujícím širší teoretický kontext s ohledem na evoluci a ekologii hmyzu je B9790 Entomologie pro pokročilé.
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu bude student schopen:
- porozumět současným a historickým klasifikacím hmyzu a diskutovat jeho systematické členění z fylogenetického hlediska;
- shrnout základní údaje o morfologii, systematice a ekologii všech jednotlivých hmyzích řádů;
- využít tyto informace pro praktické poznávání hmyzu;
- správně použít a interpretovat jména taxonů hmyzu v diplomových pracích, publikacích apod.
Osnova
 • 1. Hexapoda (šestinozí, hmyz v širším slova smyslu), synapomorfie skupiny, příbuzenské vztahy v rámci Arthropoda, hypotézy Tracheata (Atelocerata) a Pancrustacea (Tetraconata). Nejstarší dochované fosilie hmyzu. Historický vývoj chápání systému hmyzu, současné hypotézy o fylogenezi a klasifikace Hexapoda na úrovni řádů.
 • 2. Třída Entognatha (skrytočelistní): synapomorfie, hypotézy o fylogenetických vztazích v rámci skupiny. Řád Collembola (chvostoskoci): synapomorfie, stavba těla, vývoj, nepřímý přenos spermatu, anhydrobióza, ekomorfóza, způsob života, diverzita, fylogeneze a klasifikace, podřády Poduromorpha, Entomobryomorpha, Symphypleona, příklady zástupců ve fauně ČR. Řád Protura (hmyzenky): synapomorfie, stavba těla, vývoj, způsob života, diverzita, fylogeneze a klasifikace. Řád Diplura (vidličnatky): synapomorfie, stavba těla, způsob života, diverzita, fylogeneze a klasifikace, charakteristika podřádů Campodeina (štětinatky) a Japygina (škvorovky), fauna ČR.
 • 3. Třída Ectognatha (jevnočelistní, hmyz v užším slova smyslu), synapomorfie, stavba ústního ústrojí, tykadel, kráčivých končetin, kladélka, terminální štět. Řád Archaeognatha (chvostnatky): stavba těla, pohlavních orgánů, rozmnožování, způsob života, diverzita. Dicondylia: synapomorfie skupiny, problematika dikondylních mandibul. Řád Zygentoma (rybenky): stavba těla, způsob života, diverzita, fauna ČR, fylogenetické postavení druhu Tricholepidion gertschi.
 • 4. Pterygota (křídlatí): synapomorfie, stavba báze křídla, fylogenetické vztahy na bázi skupiny, hypotézy Palaeoptera, Metapterygota a Chiastomyaria, problémy interpretace morfologických a molekulárních znaků. Nadřád Odonatoptera: fosilní řády Geroptera a Odonatoptera, recentní Odonata (vážky): synapomorfie, evoluce křídelní žilnatiny, stavba těla dospělce a nymfy (najády), přímé létací svaly, stavba primárních a sekundárních kopulačních orgánů, kopulační chování, vývoj, ekologie a význam vážek, diverzita recentní světové fauny, fylogeneze, podřády Zygentoma (stejnokřídlice, motýlice), Epiprocta, infrařády Epiophlebioptera a Anisoptera (různokřídlice šídla), fauna vážek ČR, přehled čeledí a vybraných druhů vyskytujících se v ČR. Vymřelý nadřád Palaeodictyopterida, řády Palaeodictyoptera, Megasecoptera a Diaphanopterodea. Ŕád Ephemeroptera (jepice): synapomorfie, stavba těla dospělce a nymfy, subimago, vajíčka, typy nymf a způsob pohybu, rozmnožování a vývoj, potrava, dýchání, fylogeneze a klasifikace, rozšíření, přehled vybraných čeledí.
 • 5. Nadřád Neoptera. Kohorta Polyneoptera (mnohožilní): synapomorfie skupiny, fylogenetické vztahy mezi řády. Řády Zoraptera (drobnělky), Embioptera (snovatky), Phasmatodea (strašilky), Grylloblattodea (cvrčkovci), Mantophasmatodea (strašilkovci) a Dermaptera (škvoři): morfologická charakteristika, způsob života, rozšíření, diverzita, klasifikace, fauna škvorů ČR. Plecoptera (pošvatky): stavba těla dospělce a nymfy, vajíčka, diverzita, fylogeneze, podřády Antarctoperlaria a Arctoperlaria, chování a bioakustika, přehled čeledí světové fauny, zástupci v ČR.
 • 6. Dictyoptera: řád Blattodea (švábi), stavba těla, vývoj, způsob života, přehled čeledí, fauna ČR, vybraní zástupci světové fauny, Isoptera (všekazi, termiti), fylogenetické vztahy k ostatním švábům, biologie, diverzita a rozšíření, západopalearktická fauna; řád Mantodea (kudlanky), stavba těla, vývoj, chování, diverzita, evropská fauna. Řád Orthoptera (rovnokřídlí), stavba těla, vývoj, chování, podřády Ensifera (kobylky) a Caelifera (saranče), přehled světové a české fauny.
 • 7. Kohorta Paraneoptera: synapomorfie, vývojové tendence, fylogenetické vztahy mezi řády. Řád Psocodea (pisivky), tradiční a současná klasifikace na základě fylogeneze; morfologie neparazitických skupin, podřády Trogiomorpha, Psocomorpha, Troctomorpha; morfologie, vývoj, hostitelé a klasifikace parazitických skupin: Rhynchopthirina (všiváci), Anoplura (vši), Ischnocera (péřovky), Amblycera (luptouši); hospodářsky a medicínsky významní zástupci, hostitelská specifita, koevoluce, sběr a preparace. Řád Thysanoptera (třásněnky): morfologická charakteristika, vývoj, způsob života, klasifikace, diverzita, podřády Terebrantia a Tubulifera, přehled čeledí, hospodářský význam.
 • 8. Řád Hemiptera (polokřídlí): synapomorfie, stavba a funkce ústního ústrojí, fylogeneze a systematické členění, způsob obživy a příslušné adaptace fytofágních skupin, filtrační komora, endosymbionti, voskotvorné žlázy, hospodářský význam. Podřád Sternorrhyncha (mšicosaví), charakteristika, systematické členění. Nadčeleď Psylloidea (mery): morfologická charakteristika dospělců a nymf, hostitelská specializace, hálky, lerps, životní cyklus středoevropských druhů, fylogeneze a systematické členění, fauna ČR, hospodářsky významné druhy, sběr, monitoring, preparace a určování. Nadčeleď Aleyrodoidea (molice): morfologie dospělců a nymf, diverzita a systematické členění, fauna ČR, introdukovaní skleníkoví škůdci, sběr, preparace a determinace. Nadčeleď Aphidoidea (mšice): morfologická charakteristika, životní cykly, ekologie, diverzita a systematické členění, přehled čeledí se zvláštním zřetelem k fauně ČR a hospodářsky významným druhům, sběr,preparace a determinace. Nadčeleď Coccoidea (červci): morfologie samců a samic, vývoj, diverzita a systematické členění, přehled čeledí se zvláštním zřetelem k fauně ČR a hospodářsky významným druhům, sběr, preparace a determinace. Podřád Auchenorrhyncha (křísi): morfologická charakteristika, vývoj, infrařády Fulgoromorpha (svítilky) a Cicadomorpha (cikády, pěnodějky a křískové), morfologická charakteristika a přehled čeledí, způsob života, zvukotvorný orgán (tymbál), brochosomy, sběr, preparace a determinace. Podřád Coleorhyncha: morfologická charakteristika, diverzita a rozšíření.
 • 9. Podřád Heteroptera (ploštice): morfologie dospělce, stavba hlavy, hrudi, pachové žlázy, polokrovky, pterygopolymorfismus, rozmnožování a vývoj, bioakustika, způsob života na souši a ve vodním prostředí, diverzita, fylogeneze, systematické členění, infrařády Enicocephalomorpha, Dipsocoromorpha, Gerromorpha, Nepomorpha, Leptopodomorpha, Cimicomorpha, Pentatomorpha, morfologická a biologická charakteristika, přehled čeledí světové fauny se zvláštním zřetelem k fauně ČR.
 • 10. Kohorta Holometabola (Endopterygota): synapomorfie skupiny, fylogenetické vztahy mezi řády. Řád Megaloptera (střechatky): morfologická charakteristika dospělců, larev a kukel, způsob života, rozšíření, diverzita, přehled čeledí, fauna ČR. Řád Raphidioptera (dlouhošíjky): morfologie dospělců a larev, způsob života, přehled čeledí, fauna ČR. Řád Neuroptera (síťokřídlí): morfologie, dospělců, larev a kukel, způsob života, diverzita, přehled čeledí se zvláštním zřetelem k fauně ČR.
 • 11. Skupina Antliophora. Řád Mecoptera (srpice): morfologie dospělců, larev a kukel, způsob života, přehled čeledí se zvláštním zřetelem k fauně ČR. Siphonaptera (blechy): synapomorfie, fylogenetické vztahy k Mecoptera, morfologie dospělců, adaptace k parazitickému způsobu života, vývoj, morfologie larev, ekologie a klasifikace, medicínský význam, přehled významných druhů, přenos patogenních mikroorganismů a parazitů. Ŕád Strepsiptera (řasnokřídlí): charakteristika řádu, systematické postavení v rámci Holometabola, morfologie samců, samic a larev, životní cyklus, hostitelská specializace, diverzita, manipulace hostitele, fylogeneze a klasifikace, přehled fauny ČR.
 • 12. Řád Coleoptera (brouci): diverzita, habitatová specializace, morfologie dospělců a larev, fylogeneze a systematické členění. Podřády Archostemmata, Myxophaga, Adephaga a Polyphaga: morfologická charakteristika, diverzita a přehled čeledí, způsob života, rozšíření, se zvláštním zřetelem k fauně ČR.
 • 13. Řád Trichoptera (chrostíci): morfologie dospělců, larev, kukel a vajíček; sběr, konzervace a determinace; fosilní záznam, fylogeneze a systematické členění, příbuzenské vztahy skupiny v rámci hmyzu (Amphiesmenoptera). Řád Lepidoptera (motýli): charakteristika řádu, morfologie dospělců, vajíček, larev a kukel, historie výzkumu skupiny, systematické členění, diverzita fauny ČR a stav jejího poznání, přehled čeledí a vybraných druhů, migrující druhy, izolované a reliktní výskyty, vymizelé druhy na území ČR.
 • 14. Řád Diptera (dvoukřídlí): morfologie dospělců, larev a kukel, metody sběru, determinační znaky, tradiční systematické členění a fylogeneze, skupiny "Nematocera" (dlouhorozí) a Brachycera (krátkorozí), přehled čeledí se zvláštním zřetelem k fauně ČR.
 • 15. Řád Hymenoptera (blanokřídlí): synapomorfie skupiny, fylogenetické vztahy k ostatním řádům hmyzu, morfologie dospělců, larev a kukel, vývoj, tradiční systematické členění a současná hypotéza o fylogenezi, skupiny "Symphyta" (širopasí) a Apocrita (štíhlopasí), přehled nadčeledí a čeledí, jejich morfologická charakteristika, způsob života a diverzita se zvláštním zřetelem k fauně ČR.
Literatura
  doporučená literatura
 • BEUTEL, Rolf. Insect morphology and phylogeny : a textbook for students of entomology. Berlin: Walter de Gruyter, 2014. xv, 516. ISBN 9783110262636. info
 • GRIMALDI, David A. a Michael S. ENGEL. Evolution of the insects. New York: Cambridge University Press, 2005. xv, 755. ISBN 0521821495. info
 • GULLAN, P. J. a P. S. CRANSTON. The insects : an outline of entomology. Illustrated by Karina Hansen McInnes. 4th ed. Chichester: Wiley-Blackwell, 2010. xvi, 565. ISBN 9781444330366. info
 • Encyclopedia of insects. Edited by Vincent H. Resh - Ring T. Cardé. Amsterdam: Academic press, 2003. xxviii, 12. ISBN 0125869908. info
  neurčeno
 • Encyclopedia of entomology. Edited by John L. Capinera. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers, 2004. xli, 815. ISBN 0792386701. info
Výukové metody
Teoretická příprava formou přednášek (z části připravených specialisty na jednotlivé taxony), praktická demonstrace sbírkového materiálu, představení další specializované literatury.
Metody hodnocení
Ústní zkouška včetně poznávání hmyzu. K úspěšnému složení student musí prokázat schopnost se s jistotou orientovat v systematice a biologii hmyzu přinejmenším na úrovni řádů a správně odpovědět alespoň na 60% dotazů.
Navazující předměty
Informace učitele
Kontakt: i.malenovsky@volny.cz
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován jednou za dva roky.
Poznámka k periodicitě výuky: jaro lichých let.
a prerekvizita Bi6760-zapsáno alespoň souběžně s Bi8780.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2011, jaro 2012, jaro 2012 - akreditace, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2018.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/jaro2019/Bi8780