EN

PřF:Bi9950 Úvod do bioetiky - Informace o předmětu

Bi9950 Úvod do bioetiky

Přírodovědecká fakulta
podzim 2018
Rozsah
2/0/0. 2 kr. (plus ukončení). Ukončení: zk.
Vyučující
prof. RNDr. Renata Veselská, Ph.D., M.Sc. (přednášející)
RNDr. Petr Chlapek, DiS., Ph.D. (pomocník)
Mgr. Daniela Vacková (pomocník)
Garance
prof. RNDr. Renata Veselská, Ph.D., M.Sc.
Ústav experimentální biologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: prof. RNDr. Renata Veselská, Ph.D., M.Sc.
Dodavatelské pracoviště: Ústav experimentální biologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Rozvrh
Po 17. 9. až Pá 14. 12. Po 15:00–16:50 A22/116 aula
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory
předmět má 6 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Kurs "Úvod do bioetiky" reaguje na rostoucí důležitost etiky ve výzkumu. Cílem tohoto kursu je poskytnout všeobecné základy bioetiky, jejího vzniku, vývoje a metodiky a pojednat o jednotlivých etických aspektech experimentální biologie a některých souvisejících klinických aplikací. Metodicky nepůjde o stanovení (jediného) morálně správného přístupu, ale o pojmenování jednotlivých eticky relevantních momentů biomedicínského výzkumu a o kritické hodnocení různých morálních stanovisek. Dalším z cílů kursu je seznámení se s etickými standardy výzkumu - včetně etických a právních pravidel pro podávání grantů. Během celého kursu bude na konkrétních případech demonstrována etická argumentace a zdůvodňování.
Osnova
 • 1. ÚVOD DO BIOETIKY (vznik, vývoj a předmět bioetiky, metodické přístupy)
 • 2. ENHANCEMENT / VYLEPŠOVÁNÍ ČLOVĚKA (teorie vylepšování člověka a vylepšování lidstva, eugenika a dysgenika, genová terapie, genetický a negenetický enhancement)
 • 3. INFORMOVANÝ SOUHLAS (vznik, koncept, místo v současné biomedicíně, lidská práva, práva pacienta)
 • 4. POČÁTEK ŽIVOTA LIDSKÉ BYTOSTI (problém terminologie, koncept reprodukční svobody, potrat a sterilizace, principy a metody asistované reprodukce, dárcovství gamet a embryí, náhradní mateřství, věkové limity, výzkum na embryích)
 • 5. GENETICKÉ TESTOVÁNÍ (preimplantační, prenatální a postnatální diagnostika, genetický screening, prediktivní a presymptomatické testování, diagnostika pro nemedicínské účely, rekreační genetika)
 • 6. VÝZKUM NA ZVÍŘATECH A VÝZKUM NA LIDSKÉM SUBJEKTU (používání zvířat v biomedicínském výzkumu, pravidla práce s laboratorními zvířaty, princip 3R, alternativní metody, terapeutický a neterapeutický výzkum, klinické hodnocení léčiv, princip informovaného souhlasu)
 • 7. SMRT A UMÍRÁNÍ (definice smrti, euthanasie, marná léčba, paliativní péče)
 • 8. TRANSPLANTAČNÍ MEDICÍNA A POUŽITÍ LIDSKÉHO BIOLOGICKÉHO MATERIÁLU PRO VÝZKUMNÉ ÚČELY (zdroje biologického materiálu, identifikovatelnost/anonymita vzorků, transplantace - princip předpokládaného ne/souhlasu, práce s DNA, biobanking)
 • 9. NOVÉ FORMY ŽIVOTA (transgenoze, geneticky modifikované organismy, tvorba chimér, kmenové buňky, klonování)
 • 10. PŘÍSTUP K INFORMACÍM A OTÁZKY PATENTOVÁNÍ (informační databáze, ochrana soukromí, patentovatelnost biologického materiálu a živých organismů)
 • 11. ETIKA VĚDECKÉ PRÁCE (vědecká poctivost, autorství, zveřejňování výsledků, expertní činnost)
 • 12. REGULATORNÍ MECHANISMY VÝZKUMU (bioetické směrnice, mezinárodně-právní regulace výzkumu, právní úprava výzkumu v EU, právní regulace výzkumu v ČR poradní orgány)
Literatura
 • Veatch, Robert M.: The Basics of Bioethics. Prentice Hall. 2002.
 • Kleber, Karl-Heinz: Na hranicích etické únosnosti (Etické úvahy o problematice reprodukční medicíny a genové technologie). Síť, Praha, 1994.
 • Veselská, Renata, Kuře, Josef (ed.): Lidský genom - vědění, možnosti, souvislosti (sborník k interdisciplinární konferenci). Masarykova univerzita, Brno, 2000.
 • Rotter, Hans: Osoba a etika. CDK, Brno, 1997.
 • Thomasma, David C., Kushnerová, Thomasine (ed.): Od narození do smrti. Mladá fronta, Praha, 2000.
 • Rotter, Hans: Důstojnost lidského života. Vyšehrad, Praha, 1999.
 • Ricken, Friedo: Obecná etika. ISE, Praha, 1995.
 • Kohák, Erazim: Člověk, dobro a zlo: o smyslu života v zrcadle dějin (Kapitoly z dějin morální filosofie). Ježek, Praha, 1993.
 • Anzenbacher, Arno: Úvod do etiky. Academia, Praha, 2001.
Výukové metody
Přednášky.
Metody hodnocení
Písemný test a ústní zkouška (na základě výsledků testu). Test se skládá ze 30 otázek, z nichž každá je hodnocena 1 bodem. Způsob klasifikace testu - A: 27 až 30 bodů, B: 24 až 26 bodů, C: 21 až 23 bodů, D: 18 až 20 bodů, E: 15 až 17 bodů, F: 14 nebo méně bodů.
Navazující předměty
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007 - akreditace, podzim 2010 - akreditace, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2011 - akreditace, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/podzim2018/Bi9950