G9341 Nerudní suroviny ČR

Přírodovědecká fakulta
podzim 2020
Rozsah
2/1/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. Mgr. Jan Cempírek, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Jan Cempírek, Ph.D.
Ústav geologických věd - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: doc. Mgr. Martin Ivanov, Dr.
Dodavatelské pracoviště: Ústav geologických věd - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Předpoklady
! G9340 Nerudní suroviny ČR && ! G9341k Nerudní suroviny ČR && ! NOW ( G9341k Nerudní suroviny ČR ) && ( (!( PROGRAM ( B - GE )|| PROGRAM ( N - GE )|| PROGRAM ( D - GE4 )|| PROGRAM ( D - GE )|| PROGRAM ( C - CV ))) || ( NOW ( G0101 Školení BOZP a PO pro geology )&& NOW ( C7777 Zacházení s chemickými látkami )))
absolvování předmětu Ložisková geologie I
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 78 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/78, pouze zareg.: 2/78, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 2/78
Mateřské obory/plány
předmět má 32 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Během tohoto kurzu se studenti seznámí s hlavními nerudními nerostnými surovinami, které se vyskytují na území ČR, zákonitostmi jejich výskytu, stavbou ložisek, rozsahem jejich současné těžby, dopadem těžby na životní prostředí. Zvláštní pozornost bude věnována ekonomickému významu a využití surovin.
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu bude student schopen: - porozumět a vysvětlit hlavní typy nerudních nerostných surovin dobývaných na území ČR, - základní geologické rysy jejich stavby, - rozsah těžby a její ekonomický význam, - dopad těžby na životní prostředí.
Osnova
 • 1. Nerudní suroviny - úvod
 • 2. Grafit, fluorit, baryt
 • 3. Magnezit, mastek, azbest
 • 4. Živcové suroviny, drahé kameny
 • 5. Kaolín, bentonit, jíly
 • 6. Zeolity, diatomit, vápence, dolomit
 • 7. Křemenné suroviny, sklářské a slévárenské písky, petrugický čedič
 • 8. Sůl, sádrovec, anhydrit
 • 9. Stavební suroviny, dekorační kámen
 • 10. Netradiční a perspektivní suroviny
Literatura
  doporučená literatura
 • KRAUS, Ivan a Miloš KUŽVART. Ložiska nerud. 1. vyd. Praha: SNTL - Nakladatelství technické literatury, 1987. 228 s. info
Výukové metody
přednáška + cvičení
Metody hodnocení
písemná zkouska
Informace učitele
Nejnovější informace k předmětu najdete v poslední edici publikace Surovinové zdroje České republiky - nerostné suroviny na adrese:

http://www.geology.cz/extranet/publikace/online/surovinove-zdroje
-------
Informace k tavenemu čediči a výrobcích hledejte na adrese:

http://www.eutit.cz/
Další komentáře
Předmět je vyučován jednou za dva roky.
Poznámka k periodicitě výuky: Bude otevřen v podzimním semestru 2020/2021.
Výuka probíhá každý týden.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007 - akreditace, podzim 2010 - akreditace, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2010, podzim 2011 - akreditace, podzim 2012, podzim 2014, podzim 2016, podzim 2018.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/podzim2020/G9341