G9401 Regionální hydrogeologie

Přírodovědecká fakulta
podzim 2021
Rozsah
2/0/0. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
RNDr. Jan Čurda, CSc. (přednášející)
Mgr. Tomáš Kuchovský, Ph.D. (náhr. zkoušející)
Garance
RNDr. Jan Čurda, CSc.
Ústav geologických věd - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: doc. Mgr. Martin Ivanov, Dr.
Dodavatelské pracoviště: Ústav geologických věd - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Předpoklady
! G9400 Regionální hydrogeologie && ( (!( PROGRAM ( B - GE )|| PROGRAM ( D - GE4 )|| PROGRAM ( N - GE )|| PROGRAM ( D - GE )|| PROGRAM ( C - CV ))) || ( NOW ( G0101 Školení BOZP a PO pro geology )&& NOW ( C7777 Zacházení s chemickými látkami )))
Přednáška vychází ze znalostí posluchačů o regionálně-geologické stavbě území Moravy a Slezska.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 32 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Přednáška je určena poslu-chačům V. (event. IV.) ročníku PřF MU v Brně, jejichž studijní směr je zaměřen na různé obory hydrogeologie. Přednáška podává syntetický přehled o regionálně-hydrogeologických poměrech ČR v rámci uzavřených hydrogeologických celků (rajónů) s přihlédnutím k vymezení kolektorů a izolátorů v základních typech hydrogeologického prostředí (hydro-geologický masív, pánevní zvodněný systém). Důraz je kladen na vymezení infiltračních, transmisních, akumulačních a drenážních oblastí v rámci jednotlivých hydrogeologických rajónů a jejich vztah ke geologické stavbě území se zaměřením na hydrogeologickou funkci tektonických prvků. Přednáška upřednostňuje objasnění kvantitativních parametrů hydrogeologického prostředí (propustnost, průtočnost, přírodní zásoby, využitelné zdroje), posluchači jsou dále podrobněji seznámeni s nejvýznamnějšími jímacími území jakož i s typickými případy negativního ovlivnění hydrogeologického prostředí. Detailní pozornost je věnována výskytům minerálních vod a jejich regionálně-hydrogeologickým souvislostem. Zájmové území Moravy a Slezska je pro účely přednášky vztaženo na část České republiky rozkládající se východně od hlavní evropské rozvodnice a pokrývá tak celé povodí Odry a Moravy. Základní výklad (jakož i ústní zkouška) probíhá s využitím hydrogeologických map měřítka 1:200.000, důležité detaily jsou prezentovány na řezech, schématech a publikovaných hydrogeologických mapách měřítka 1:50.000. Pro omezený okruh vážných zájemců jsou ve spolupráci s Českým geologickým ústavem, pobočka Brno, fakultativně pořádány 2-3 denní exkurze po individuálně volených trasách.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu kompletně obeznámen s regionální hydrogeologií Moravy a Slezka, vlastnosmi podzemních vod v jednotlivých jednotkách a bude chápat vztahy a rozdíly mezi jednotlivými hydrogeologickými jednotkami.
Osnova
  • Důraz je kladen na vymezení infiltračních, transmisních, akumulačních a drenážních oblastí v rámci jednotlivých hydrogeologických rajónů a jejich vztah ke geologické stavbě území se zaměřením na hydrogeologickou funkci tektonických prvků. Přednáška upřednostňuje objasnění kvantitativních parametrů hydrogeologického prostředí (propustnost, průtočnost, přírodní zásoby, využitelné zdroje), posluchači jsou dále podrobněji seznámeni s nejvýznamnějšími jímacími území jakož i s typickými případy negativního ovlivnění hydrogeologického prostředí. Detailní pozornost je věnována výskytům minerálních vod a jejich regionálně-hydrogeologickým souvislostem. Zájmové území Moravy a Slezska je pro účely přednášky vztaženo na část České republiky rozkládající se východně od hlavní evropské rozvodnice a pokrývá tak celé povodí Odry a Moravy. Základní výklad (jakož i ústní zkouška) probíhá s využitím hydrogeologických map měřítka 1:200.000, důležité detaily jsou prezentovány na řezech, schématech a publikovaných hydrogeologických mapách měřítka 1:50.000.
Literatura
  • HYNIE, Ota. Hydrogeologie ČSSR. I, Prosté vody. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Československé akademie věd, 1961. 562 s. info
  • HYNIE, Ota. Hydrogeologie ČSSR. II, Minerální vody. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Československé akademie věd, 1963. 797 s., 1. info
  • HOMOLA, Vladimír a Stanislav KLÍR. Hydrogeologie ČSSR. III, Hydrogeologie ložisek nerostných surovin. Vyd. 1. Praha: Academia, 1975. 426 s. info
  • HERČÍK, Ferdinand, Zdeněk HERRMANN a Jaroslav VALEČKA. Hydrogeologie české křídové pánve. 1. vyd. Praha: Český geologický ústav, 1999. 115 s. +. ISBN 80-7075-309-9. info
Výukové metody
přednášky
Metody hodnocení
písemný test. V případě krizové pandemické situace bude v podzimním semestru 2020 ukončení předmětu distanční formou.
Informace učitele
Přednáška vychází ze znalostí posluchačů o regionálně-geologické stavbě území Moravy a Slezska a podává syntetický přehled o jeho regionálně-hydrogeologických poměrech v rámci uzavřených hydrogeologických celků (rajónů) s přihlédnutím k vymezení kolektorů a izolátorů v základních typech hydrogeologického prostředí (hydro-geologický masív, pánevní zvodněný systém). Pro omezený okruh vážných zájemců jsou ve spolupráci s Českým geologickým ústavem, pobočka Brno, fa-kultativně pořádány 2-3 denní exkurze po individuálně volených trasách. Další doporučená literatura: Květ, R. - Kačura, G. (1976): Minerální vody Jihomoravského kraje. - Ústř. Úst. geol. Praha. 151 str. Květ, R. - Kačura, G. (1978): Minerální vody Severomoravského kraje. - Ústř. Úst. geol. Praha. 173 str. Michlíček, E. et al. (1986): Hydrogeologické rajóny ČSR. Svazek II. Povodí Moravy a Odry. - Výzk. Úst. vodo-hospod., Čes. hydrometeor. Úst., Geotest. Brno. 165 str. Olmer, M. - Kessl, J. et al. (1990): Hydrogeologické rajóny. - Práce a studie, sešit 176. Výzk. Úst. vodohospod., Čes. hydrometeor. Úst., Stát. zeměd. Naklad. Praha. 150 str. Základní hydrogeologická mapa ČSSR 1:200.000 s příslušnými Vysvětlivkami (listy 14 - Šumperk, 15 - Ostrava, 23 - Jihlava, 24 - Brno, 25 - Zlín/Gottwaldov, 26 - Žilina, 33 - Třeboň a 34 - Znojmo). - Ústř. Úst. geol./Čes. geol. Úst. Praha. Přednáší: RNDr. Jan Čurda vedoucí odboru aplikované geologie Český geologický ústav (http://www.geology.cz) Klárov 3/131 118 21 Praha 1 tel. 02/24002 687, fax 02/573 204 38, e-mail: curda@cgu.cz
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007 - akreditace, podzim 2010 - akreditace, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2011 - akreditace, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/podzim2021/G9401