EN

PřF:JAF04 Angličtina pro fyziky IV - Informace o předmětu

JAF04 Angličtina pro fyziky IV

Přírodovědecká fakulta
jaro 2019
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Eva Čoupková, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Štěpánka Bilová, Ph.D. (pomocník)
Mgr. Daniela Dlabolová (pomocník)
Mgr. Markéta Dudová, Ph.D. (pomocník)
Mgr. Jana Kubrická, Ph.D. (pomocník)
Mgr. Monika Ševečková, Ph.D. (pomocník)
Garance
Mgr. Eva Čoupková, Ph.D.
Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Přírodovědecké fakultě - Centrum jazykového vzdělávání
Kontaktní osoba: Lenka Pavlíková
Dodavatelské pracoviště: Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Přírodovědecké fakultě - Centrum jazykového vzdělávání
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
JAF04/01: Po 18. 2. až Pá 17. 5. Čt 8:00–9:50 J1, E. Čoupková
Předpoklady
Znalost anglického jazyka na úrovni B2 ERR.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
předmět má 36 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Po absolvování tohoto kurzu bude student schopen:
porozumět autentickému odbornému textu na úrovni B2 ERR
porozumět mluvenému projevu na odborné téma na úrovni B2 ERR
komunikovat na odborné téma na úrovni B2 ERR
zběžně prohlédnout text a pochopit jeho celkový význam
vyhledat v textu specifické informace
formulovat hlavní myšlenku textu
rozlišit podstatné informace od nepodstatných
shrnovat podstatné informace
informovat o svém studiu na univerzitě a svém výzkumu
prezentovat odborná témata/výsledky svého výzkumu
aplikovat získané jazykové dovednosti na nová odborná témata
Výstupy z učení
Po absolvování tohoto kurzu bude student schopen:
- porozumět složitějšímu odbornému textu/mluvenému projevu (odborné přednášce)
- identifikovat hlavní myšlenky
- formulovat hlavní myšlenky
- interpretovat informaci z textu/mluveného projevu
- diskutovat o fyzikálních tématech
- prezentovat fyzikální témata s využitím základních prezentačních technik
- shrnout složitější fyzikální text
- porovnávat
- argumentovat na odborné téma (obhájit svůj názor, oponovat, podpořit názor kolegy)
- prezentovat (svůj) výzkum s využitím pokročilých prezentačních technik a obhájit svůj pohled v diskusi
- komunikovat na běžná i odborná témata s využitím vhodných jazykových prostředků
Osnova
 • Syllabus předmětu:
 • 1. Odborné texty z fyziky a dalších příbuzných oborů podle zájmu a významnosti (vyžadovaná slovní zásoba a jazykové struktury)
 • 2. Obecné texty týkající se fyziky(vyžadovaná slovní zásoba a jazykové struktury)
 • 3. Nácvik prezentačních dovedností (Úvod, Signální prostředky, Závěr, Přednes a výslovnost, Vizuální pomůcky, Interpretace grafů, Reakce na dotazy posluchačů, Praktické prezentace)
 • 4. Nácvik konferenčních dovedností (psaní Call for Papers, psaní abstraktu, emailová komunikace, moderování sekce)
 • 5. Gramatika: nepřímou řeč, nepřímé otázky, modální slovesa a vazby s infinitivem pro vyjádření pravděpodobnosti, podmínkové věty pro hypotetizování, doporučení (should, had better), reprodukování rady (verb patterns, např. he suggested -ing)
Literatura
 • Effective presentation, J. Comfort, OUP 1995
 • Giving presentations, M. Ellis, N. O'Driscoll, Longman, 1997
 • Náhradní obsah: Physics:Reader. Ivana Tulajová Přírodovědecká fakulta Masarykova univerzita Brno 2000
 • Angličtina pre fyzikov. Edited by Alena Zemanová. 1. vyd. Bratislava : Univerzita Komenského Bratislava, 2007. 98 s. ISBN 978-80-223-2272.
 • Náhradní obsah: Science. Keith Kelly. Macmillan 2008. ISBN 978-0-2305-3506-0
 • GRELLET, Françoise. Developing reading skills : a practical guide to reading comprehension exercises. Cambridge: Cambridge University Press, 1981. 252 s. ISBN 0521283647. info
 • MURPHY, Raymond. English grammar in use : a self-study reference and practice book for intermediate students of English : with answers. 3rd ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2004. x, 379. ISBN 0521537622. info
 • CRAVEN, Miles a Brigit VINEY. English grammar in use CD-ROM. Version 1.0hundreds of additional exercises to accompany the third edition of the book. Cambridge: Cambridge University Press, 2004. 1 CD-ROM +. ISBN 0521537606. info
 • Academic writing course :study skills in English. Edited by R.R Jordan. 1st ed. Essex: Longman, 1999. 160 s. ISBN 0-582-40019-8. info
 • Academic vocabulary in use. Edited by Michael McCarthy - Felicity O'Dell. Cambridge : Cambridge University Press, 2008. 176 s. ISBN 978-0-521-68939.
 • http://www.nature.com
 • http://www.sciencenews.org
 • http://www.newscientist.com
 • http://www.sciencedaily.org
Výukové metody
semináře odborného anglického jazyka, analýza odborného textu, porozumění čtenému textu,poslechová cvičení,porozumění slyšenému textu, diskuse (ve dvojicích, ve skupinách,společná kontrola), vyhledávání potřebných informací na Internetu, prezentace
Metody hodnocení
plnění průběžně zadávaných úkolů, písemný zápočtový test - podmínkou je 60% správných odpovědí, 80% přítomnost ve výuce
Informace učitele
Odborná literatura: Presenting facts and figures, D. Kerridge, Longman, 1996 Effective presentation, J. Comfort, OUP 1995 Giving presentations, M. Ellis, N. O'Driscoll, Longman, 1997 Key Words in Science and Technology, Bill Mascull, Cobuild 1997 http://www.mit.edu/ https://www.ted.com/talks http://www.nature.com http://www.sciencenews.org http://www.sciencedaily.org http://www.newscientist.com Kurzy odborné angličtiny 01-04 nejsou povinné, ovšem jsou doporučené. Je vhodné absolvovat je po sobě, kurzy volně navazují. Do vyšších kurzů je možno se přihlásit i bez absolvování nižších kurzů.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2011 - akreditace, jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2012 - akreditace, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/jaro2019/JAF04