M1712 Rovnoběžná promítání

Přírodovědecká fakulta
podzim 2021
Rozsah
1/2. 2 kr. (příf plus uk plus > 4). Ukončení: z.
Vyučující
RNDr. Jakub Novák (přednášející)
Garance
prof. RNDr. Josef Janyška, DSc.
Ústav matematiky a statistiky - Ústavy - Přírodovědecká fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav matematiky a statistiky - Ústavy - Přírodovědecká fakulta
Předpoklady
MUC21 Konstrukční geometrie &&! MDG01 Zobrazovací metody 1
Předpokládá se dobrá prostorová představivost a základní znalosti stereometrie. Kurz navazuje na předmět M2520.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 11 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Kurz navazuje na kurz M2520. Kurz "Rovnoběžná promítání" obsahuje přehled všech zobrazovacích metod založených na rovnoběžné projekci prostoru do roviny. Posluchači se seznámí s obecnými vlastnostmi rovnoběžné a středové projekce prostoru na rovinu. Z konkrétních zobrazovacích metod je podrobně probrána Mongeova zobrazovací metoda a její aplikace. Kótované promítání slouží jako modelová metota rovnoběžných promítání. Podrobně jsou rozebrány polohové a metrické úlohy, zobrazení kružnice, hranatých a oblých těles.
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu bude student schopen:
porozumět principu promítání prostoru do roviny;
sestrojit základní konstrukce v mongeově zobrazovací metodě;
řešit prostorové úlohy v rovnoběžných promítáních.
Osnova
  • 1. Přehled zobrazovacích způsobů; promítací aparát, dvojobrazová zobrazení, dvojstopá zobrazení. 2. Invarianty rovnoběžného a středového zobrazení; dělící poměr tří bodů. 3. Afinní zobrazení; osová afinita. 4. Afinní vztah mezi kružnicí a elipsou. 5. Mongeova zobrazovací metoda; zobrazení lineárních útvarů, řešení polohových a metrických úloh, zobrazení kružnice, zobrazení hranatých a oblých těles, Řezy těles rovinou, průnik dvou těles. 6. Aplikace mongeovy zobrazovací metody.
Literatura
  • HARANT, Michal a Oldřich LANTA. Deskriptivní geometrie pro II. ročník SVVŠ. Část I. [SPN, 1965]. Vyd. 1. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1965. 283 s. : i. info
  • POMYKALOVÁ, Eva. Deskriptivní geometrie pro střední školy. 1. vyd. Praha: Prometheus, 2010. 350 s. ISBN 9788071964001. info
  • URBAN, Alois. Deskriptivní gemetrie. 1 [Urban, 1965]. Praha: Státní nakladatelství technické literatury, 1965. 365 s. info
  • PISKA, Rudolf a Václav MEDEK. Deskriptivní geometrie. I [Piska, 1972]. 2. rozš. a přeprac. vyd. Praha: SNTL - Nakladatelství technické literatury, 1972. 429 s. info
  • KRAEMER, Emil. Zobrazovací metody : (promítání rovnoběžné). Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1991. s. 246-460. ISBN 8004217788. info
Výukové metody
Přednáška a cvičení. Důraz je kladen na samostatnou práci studentů ve cvičeních a řešení domácích úloh.
Metody hodnocení
Zkouška: písemná (důraz kladen na samostatné zvládnutí techniky zobrazovací metody).
Další komentáře
Předmět je vyučován jednou za dva roky.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2011, podzim 2011 - akreditace, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2015, podzim 2017.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/podzim2021/M1712