M5771 Didaktika deskriptivní geometrie

Přírodovědecká fakulta
podzim 2019
Rozsah
2/0/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Marie Koktavá, Ph.D. (přednášející)
RNDr. Jan Vondra, Ph.D. (pomocník), prof. RNDr. Josef Janyška, DSc. (zástupce)
Garance
prof. RNDr. Josef Janyška, DSc.
Ústav matematiky a statistiky - Ústavy - Přírodovědecká fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav matematiky a statistiky - Ústavy - Přírodovědecká fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Deskriptivní geometrie jako vědecká nauka; vztah deskriptivní geometrie k jiným vědním disciplinám, historický přehled zobrazovacích metod. Deskriptivní geometrie jako vyučovací předmět na školách různého typu; cíle a úkoly. Osobnost učitele. Rozvíjení prostorové představivosti a logického myšlení. Didaktické zásady ve vyučování deskriptivní geometrie; vyučovací hodina, prověřování vědomostí, pomůcky. Stereometrie pro potřebu deskriptivní geometrie. Úplné řešení konstruktivních úloh, důkazy. Přehled zobrazovacích metod vyučovaných na SŠ.
Osnova
 • Systematický úvod do didaktiky deskriptivní geometrie.
 • Význam vzdělávání v deskriptivní geometrii.
 • Specifické rysy výuky deskriptivní geometrie.
 • Problémy výuky deskriptivní geometrie na jednotlivých typech škol z hlediska různých cílů podle zaměření školy a z hlediska různé intelektuální úrovně studentů.
 • Kontrola a hodnocení znalostí studentů.
 • Zobrazovací metody.
 • Didaktická příprava studentů na výklad následujících témat na střední škole: Mongeova zobrazovací metoda, kolmá axonometrie.
Literatura
 • POMYKALOVÁ, Eva. Deskriptivní geometrie pro střední školy. 1. vyd. Praha: Prometheus, 2010. 350 s. ISBN 9788071964001. info
 • PISKA, Rudolf a Václav MEDEK. Deskriptivní geometrie. Díl I [Piska, 1972]. Vyd. 2., přeprac. a rozš. Praha: SNTL - Nakladatelství technické literatury, 1972. 429 s. info
 • HARANT, Michal a Oldřich LANTA. Deskriptvní geometrie. část I., pro II. ročník SVVŠ. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1965. 283 s. info
 • KADEŘÁVEK, František, Josef KOUNOVSKÝ a Josef [matematik] KLÍMA. Deskriptivní geometrie. Díl první. Vyd. 3. Praha: Jednota českých matematiků a fyziků, 1946. 420 s. info
Výukové metody
Přednáška.
Metody hodnocení
Aktivní účast na hodinách, domácí úkoly.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován jednou za dva roky.
Výuka probíhá každý týden.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007 - akreditace, podzim 1999, podzim 2001, podzim 2003, podzim 2005, podzim 2007, podzim 2009, podzim 2011 - akreditace, podzim 2012, podzim 2015, podzim 2017.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/podzim2019/M5771