Z0017H Diplomový seminář 1

Přírodovědecká fakulta
podzim 2020
Rozsah
0/2. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Ondřej Mulíček, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Daniel Seidenglanz, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. Ondřej Mulíček, Ph.D.
Geografický ústav - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Ondřej Mulíček, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Geografický ústav - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Předpoklady
NOW ( Z7001 Diplomová práce z geografie 1 )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Seminář je organizován oborově. V semináři probíhá jednak profesní příprava studentů navazujícího studia, jednak se v semináři prezentují studenti svými pracemi. Cílem semináře je rozvíjet dovednosti studentů důležité ke zpracování diplomové práce, motivovat a stimulovat je k průběžné práci na ní a věcně i metodologicky je inspirovat a prohloubit jejich úvahy nad vlastním tématem.
Výstupy z učení
Výstupy z učení lze formulovat následujícím způsobem: kompetence k analýze základních jevů a procesů řešených v diplomové práci; kompetence k aplikaci základních metod výzkumu z pohledu tématu diplomové práce; kompetence k interpretaci základních výsledků výzkumu.
Osnova
 • Profesní příprava diplomantů. V jejím rámci se praktickou formou procvičují a zdokonalují tyto dovednosti důležité pro úspěšné sestavení diplomové práce a její obhajobu:
 • - výběr tématu;
 • - stanovení cílů, výzkumné otázky, hypotézy;
 • - práce s odbornou literaturou;
 • - metodika;
 • - prezentace výsledků;
 • - interpretace výsledků;
 • - formální záležitosti (struktura textu, provázanost, formální chyby, …);
 • - obhajoba DP.
Literatura
Výukové metody
Základní výukovou metodou je praktické procvičování uvedených dovedností, diskuze nad stavem rozpracovanosti diplomových prací studentů a prezentace vlastních dosažených výsledků.
Metody hodnocení
Výuka probíhá současně u dvou ročníků. Student si zapisuje zpravidla rok po absolvování tohoto semináře obdobný seminář označený číslem 2.

Požadavky k ukončení:
Absolvování alespoň 80 % seminářů v semestru, splnění požadavků na domácí přípravu u absolvovaných seminářů, osobní prezentace k vlastní DP na závěr semináře.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007 - akreditace, podzim 2010 - akreditace, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2011 - akreditace, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/podzim2020/Z0017H