Z0051 Geomorfologie

Přírodovědecká fakulta
jaro 2020
Rozsah
2/2. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. RNDr. Zdeněk Máčka, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. RNDr. Zdeněk Máčka, Ph.D.
Geografický ústav - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: doc. RNDr. Zdeněk Máčka, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Geografický ústav - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Předpoklady
KREDITY_MIN ( 40 )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 35 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/35, pouze zareg.: 0/35
Mateřské obory
předmět má 8 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je: a) nastínit základní pojmy, koncepce a paradigmata geomorfologie;
b) vysvětlit fungování reliéfotvorných procesů (exogenních, endogenních);
c) podat přehled tvarů zemského povrchu, jejich podoby a geneze;
d) seznámit se základními metodami geomorfologického výzkumu.
Předmět je zaměřen na problematiku obecné geomorfologie povrchu kontinentů.
Výstupy z učení
Studenti se v rámci předmětu naučí:
- identifikovat v krajině různé tvary reliéfu a vysvětlit jejich genezi;
- vysvětlit fungování hlavních i dílčích exogenních a endogenních geomorfologických procesů;
- vyhodnotit potenciální dopady různých typů geomorfologických procesů na lidskou společnost
Osnova
 • 1. Čím se zabývá geomorfologie? (1 hodina)
 • 2. Rozmanitost geomorfologického bádání – disciplíny, směry, paradigmata (1 hodina)
 • 3. Stěžejní pojmy a koncepce geomorfologického myšlení (1 hodina)
 • 4. Výzkumné metody v geomorfologii (1 hodina)
 • 5. Zvětrávání – procesy a vznikající tvary (2 hodiny)
 • 6. Geomorfologie krasu (1 hodina)
 • 7. Svahy (2 hodiny)
 • 8. Modelační činnost řek (2 hodiny)
 • 9. Modelační činnost ledovců (2 hodiny)
 • 10. Modelační činnost mrazu a sněhu (2 hodiny)
 • 11. Vliv člověka na reliéf (antropocén) (1 hodina)
 • 12. Podnebí, klimatická změna a reliéf (1 hodina)
 • 13. Tektonická a strukturní geomorfologie (2 hodiny)
 • 14. Vznik pohoří (1 hodina)
 • 15. Modely dlouhodobého vývoje reliéfu (1 hodina)
 • 16. Relativní a absolutní datování reliéfu (1 hodina)
 • 17. Tempo zdvihu a denudace (1 hodina)
 • 18. Geomorfologické krajiny – prastarý reliéf (1 hodina)
 • 19. Geomorfologické krajiny – kvartérní reliéf (1 hodina)
Literatura
  povinná literatura
 • HUGGETT, Richard John. Fundamentals of geomorphology. London: Routledge, 2003. 386 s. : i. ISBN 0-415-24146-4. info
  doporučená literatura
 • SUMMERFIELD, M. A. Global geomorphology : an introduction to the study of landforms. Harlow: Pearson Prentice Hall, 1991. xiv, 537. ISBN 0582301564. info
 • DEMEK, Jaromír. Obecná geomorfologie. Vyd. 1. Praha: Academia, 1988. 476 s. : i. info
 • RUBÍN, Josef a Břetislav BALATKA. Atlas skalních a půdních tvarů. Vyd. 1. Praha: Academia, 1986. 385 s. info
  neurčeno
 • Encyclopedia of geomorphology. Edited by Andrew Goudie. London: Routledge, 2004. xxx, 578. ISBN 0415327377. info
Výukové metody
Stěžejní náplní cvičení předmětu je komplexní zpracování geomorfologie malého území, které si student sám vybere. V zájmovém území se řeší různé stránky reliéfu od horninového podloží a morfometrie až po antropogenní ovlivnění a turistickou atraktivitu. Cvičení se realizuje v rozsahu 2h týdně. Struktura cvičení je následující: 1/2h metody studia reliéfu, v průběhu semestru je řešeny základní metodické směry geomorfologického výzkumu (morfografická a morfometrická analýza, metody morfostrukturní analýzy, geomorfologické mapování, vymezování elementárních forem reliéfu, geofyzikální metody); 1/2h procvičování poznatků z předchozí přednášky; 1h zadání, kontrola a konzultace samostatné práce na protokolech ze zpracovávaného území. V průběhu semestru jsou zpravidla nabízeny jedna až dvě nepovinné půldenní exkurze (odvislé od časových možností a zájmu studentů).
Metody hodnocení
Závěrečná známka se uděluje podle získaného počtu bodů získaných při kombinované písemné a ústní zkoušce, případně za další, doplňkové aktivity. Pro úspěšné absolvování předmětu je zapotřebí získat alespoň 60 bodů; maximální bodový zisk 100 bodů.
Hodnocení:
60 – 68 E
68,1 – 76 D
76,1 – 84 C
84,1 – 92 B
92,1 – 100 A
Podmínky k udělení zápočtu:
1. Řádně zpracované výstupy (protokoly) ze zadaných cvičení.
PÍSEMNÁ a ÚSTNÍ ZKOUŠKA (3 OTÁZKY)
Písemná část: série dvaceti otázek, maximální celkový bodový zisk 40 b
Ústní část: tři otázky, každá otázka je hodnocena maximálně 20 body.
Navazující předměty
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2008 - akreditace, jaro 2011 - akreditace, jaro 2000, jaro 2001, jaro 2002, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2012 - akreditace, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019.