Z0051 Geomorfologie

Přírodovědecká fakulta
jaro 2014
Rozsah
2/2/0. 4 kr. (plus ukončení). Ukončení: zk.
Vyučující
doc. RNDr. Zdeněk Máčka, Ph.D. (přednášející)
doc. RNDr. Karel Kirchner, CSc. (přednášející)
doc. Mgr. Daniel Nývlt, Ph.D. (přednášející)
Mgr. et Mgr. Ján Babej, Ph.D. (cvičící)
Garance
prof. RNDr. Rudolf Brázdil, DrSc.
Geografický ústav - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: doc. RNDr. Zdeněk Máčka, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Geografický ústav - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Rozvrh
Čt 10:00–11:50 Z4,02028
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
Z0051/01: Čt 8:00–9:50 Z4,02028, J. Babej
Předpoklady
KREDITY_MIN ( 40 )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 30 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/30, pouze zareg.: 0/30
Mateřské obory/plány
předmět má 20 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je podat přehled tvarů zemského povrchu a procesů, které se podílely na jejich vzniku. Největší pozornost je věnována reliéfu kontinentů, okrajově se však výklad dotýká i tvarů oceánského dna a utváření povrchu dalších těles Sluneční soustavy. Ačkoliv předmět nabízí průřez všemi hlavními tématy geomorfologie, největší důraz je kladen na dynamickou, antropogenní a aplikovanou geomorfologii. Studenti se v rámci předmětu naučí:
- klasifikovat tvary reliéfu do genetických skupin;
- poznat, jakými geomorfologickými procesy vznikly tvary reliéfu v krajině;
- posoudit význam klimatu pro vznik a vývoj tvarů reliéfu;
- ohodnotit intenzitu antropogenního vlivu na reliéf;
- aplikovat poznatky z geomorfologie v oblasti krajinného plánování a managementu.
Osnova
 • Přednášky
 • 1. Základní pojmy a koncepce v geomorfologii.
 • 2. Zvětrávací procesy a tvary, krasový reliéf.
 • 3. Svahové procesy a tvary.
 • 4. Fluviální procesy a tvary.
 • 5. Glaciální procesy a tvary.
 • 6. Periglaciální procesy a tvary.
 • 7. Vliv člověka na reliéf.
 • 8. Klimatické změny a vývoj reliéfu.
 • 9. Rychlost endogenních a exogenních procesů.
 • 10. Denudační chronologie, modely vývoje reliéfu.
 • 11. Aplikovaná geomorfologie.
 • 12. Reliéf oceánského dna, reliéf těles Sluneční soustavy.
Literatura
 • HUGGETT, Richard John. Fundamentals of geomorphology. London: Routledge, 2003. 386 s. : i. ISBN 0-415-24146-4. info
 • SUMMERFIELD, M. A. Global geomorphology : an introduction to the study of landforms. Harlow: Pearson Prentice Hall, 1991. xiv, 537. ISBN 0582301564. info
 • DEMEK, Jaromír. Obecná geomorfologie. Vyd. 1. Praha: Academia, 1988. 476 s. : i. info
 • RUBÍN, Josef a Břetislav BALATKA. Atlas skalních a půdních tvarů. Vyd. 1. Praha: Academia, 1986. 385 s. info
 • Encyclopedia of geomorphology. Edited by Andrew Goudie. London: Routledge, 2004. xxx, 578. ISBN 0415327377. info
Výukové metody
Stěžejní náplní cvičení předmětu je komplexní zpracování geomorfologie malého území, které si student sám vybere. V zájmovém území se řeší různé stránky reliéfu od horninového podloží a morfometrie až po antropogenní ovlivnění a turistickou atraktivitu. Cvičení se realizuje v rozsahu 2h týdně. Struktura cvičení je následující: 1/2h metody studia reliéfu, v průběhu semestru je řešeny základní metodické směry geomorfologického výzkumu (morfografická a morfometrická analýza, metody morfostrukturní analýzy, geomorfologické mapování, vymezování elementárních forem reliéfu, geofyzikální metody); 1/2h procvičování poznatků z předchozí přednášky; 1h zadání, kontrola a konzultace samostatné práce na protokolech ze zpracovávaného území. V průběhu semestru jsou zpravidla nabízeny jedna až dvě nepovinné půldenní exkurze (odvislé od časových možností a zájmu studentů).
Metody hodnocení
Závěrečná známka se uděluje podle získaného počtu bodů, které lze získat za zápočtové testy, ústní zkoušku, případně další, doplňkové aktivity. Pro úspěšné absolvování předmětu je zapotřebí získat alespoň 60 bodů; maximální bodový zisk 100 bodů.
Hodnocení:
60 – 68 E
68,1 – 76 D
76,1 – 84 C
84,1 – 92 B
92,1 – 100 A
Podmínky k udělení zápočtu:
1. Řádně zpracované výstupy (protokoly) ze zadaných cvičení.
2. V průběhu semestru absolvovat dvakrát PÍSEMNÝ TEST: termíny bývají upřesněny vždy na začátku semestru. (Za každý test lze získat maximálně 20 bodů)
ÚSTNÍ ZKOUŠKA (3 OTÁZKY)
Každá otázka je hodnocena maximálně 20 body.
Bodový zisk si lze vylepšit dvěma způsoby:
1. Účastí ve fotografické soutěži. Tři nejlepší fotografie s geomorfologickou tématikou budou odměněny následujícím bodovým ziskem: 1. místo, 9 bodů; 2. místo, 6 bodů; 3. místo, 3 body.
2. Účastí na dobrovolné exkurzi: 3 body za každou absolvovanou exkurzi.
Navazující předměty
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2008 - akreditace, jaro 2011 - akreditace, jaro 2000, jaro 2001, jaro 2002, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2012 - akreditace, jaro 2013, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021.