Z0135c Úvod do studia planety Země-cvičení

Přírodovědecká fakulta
podzim 2022
Rozsah
0/1/0. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Jarmila Burianová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Jakub Holuša (cvičící)
Mgr. Martin Kadlec (cvičící)
doc. Mgr. Kamil Láska, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. Jarmila Burianová, Ph.D.
Geografický ústav - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Jarmila Burianová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Geografický ústav - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Předpoklady
NOW ( Z0135p Úvod do studia planety Země ) || NOW ( Z2166 Ekologie a ochrana přírody )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Jiné omezení: v jarním semestru se vypisuje pouze jako opakovaný předmět
Mateřské obory/plány
předmět má 7 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem přemětu je poskytnout studentovi přehled o vybraných astronomických, geodetických a geofyzikálních tématech, která mají bezprostřední vliv na mnohé geografické procesy a jevy odehrávající se v krajinné sféře Země. Část cvičení je zaměřena zejména na praktické výpočty.
Výstupy z učení
Student má základní poznatky z vybraných částí astronomie, geofyziky a geodézie ve vztahu k jejich důsledkům v podobě procesů a jevů v krajinné sféře Země. Má základní dovednosti týkající se použití vybraných algoritmů při řešení některých praktických výpočetních úloh. Hlavní důraz je kladen na pochopení následností procesu příčina - přenosový mechanismus - výsledek působení - geografické důsledky.
Osnova
 • 1. Úvod, práce s astronomickou ročenkou
 • 2. Měření vzdáleností na Zemi
 • 3. Polední výška Slunce
 • 4. Místní a pásmový čas
 • 5. Časová rovnice
 • 6. Délka dnů a nocí na Zemi
 • 7. Soumrakové jevy
 • 8. Extraterestrální insolace
Literatura
  doporučená literatura
 • BRÁZDIL, Rudolf. Úvod do studia planety Země. Vyd. 1. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1988. 365 s. info
 • ČAPEK, Richard. Úvod do matematické geografie. Vydání třetí, upravené. V Ústí nad Labem: Univerzita J.E.Purkyně, 2020. 122 stran. ISBN 9788075612533. info
  neurčeno
 • HLAD, Oldřich a Jaroslav PAVLOUSEK. Přehled astronomie. 2. přeprac. a dopl. vyd. Praha: Státní nakladatelství technické literatury, 1990. 427 s. ISBN 80-03-00160-9. info
 • OCHABA, Štefan. Geofyzika : základy fyziky Zeme a jej kozmického okolia. 1. vyd. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1986. 366 s. info
 • HVOŽDARA, Milan a Alina PRIGANCOVÁ. Zem - naša planéta. 1. vyd. Bratislava: VEDA vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 1989. 159 s. ISBN 8022400718. info
 • Thurman, Herold V. Trujillo, Alan P. Oceánografie. Praha: Computer Press. 2005. 479 s.
 • Strobach, Klaus. Unser Planet Erde. Ursprung und Dynamik. Berlin - Stuttgart: Gebrueder Borntraeger, 1991. 253 s.
Výukové metody
Výuka probíhá formou cvičení, ve kterých si student zopakuje látku a spočítá několik praktických příkladů. Tyto příklady spolu s teorií dále procvičuje také pomocí e-learningu.
Metody hodnocení
Procvičování látky probíhá formou e-learningu, výsledky se zapisují do poznámkového bloku. V průběhu semestru se píší 2 kontrolní testy. Zápočet je udělen za docházku a nasbírané body za procvičování, aktivitu v hodině a kontrolní testy.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každý semestr.
Výuka probíhá každý týden.
Nutno zapsat právě na začátku studia v 1. semestru.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 1999, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021, jaro 2022, jaro 2023.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/podzim2022/Z0135c