Z0135c Úvod do studia planety Země-cvičení

Přírodovědecká fakulta
podzim 2020
Rozsah
0/1. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Jarmila Burianová, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Kamil Láska, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Jarmila Burianová, Ph.D.
Geografický ústav - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: doc. Mgr. Kamil Láska, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Geografický ústav - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Předpoklady
NOW ( Z0135p Úvod do studia planety Země ) && ((! Z0135 Úvod do studia planety Země ) || ! NOWANY ( Z0135 Úvod do studia planety Země ))
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Jiné omezení: studenti nemateřských oborů si mohou požádat prostřednictvím ISu o udělení výjimky
Mateřské obory/plány
předmět má 18 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem přemětu je poskytnout studentovi přehled o vybraných astronomických, geodetických a geofyzikálních tématech, která mají bezprostřední vliv na mnohé geografické procesy a jevy odehrávající se v krajinné sféře Země. Část cvičení je zaměřena zejména na praktické výpočty.
Výstupy z učení
Student má základní poznatky z vybraných částí astronomie, geofyziky a geodézie ve vztahu k jejich důsledkům v podobě procesů a jevů v krajinné sféře Země. Má základní dovednosti týkající se použití vybraných algoritmů při řešení některých praktických výpočetních úloh. Hlavní důraz je kladen na pochopení následností procesu příčina - přenosový mechanismus - výsledek působení - geografické důsledky.
Osnova
 • 1. Úvod, práce s astronomickou ročenkou
 • 2. Měření vzdáleností na Zemi
 • 3. Polední výška Slunce
 • 4. Místní a pásmový čas
 • 5. Časová rovnice
 • 6. Délka dnů a nocí na Zemi
 • 7. Soumrakové jevy
 • 8. Extraterestrální insolace
Literatura
 • BRÁZDIL, Rudolf. Úvod do studia planety Země. Vyd. 1. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1988. 365 s., [8. info
 • Strobach, Klaus. Unser Planet Erde. Ursprung und Dynamik. Berlin - Stuttgart: Gebrueder Borntraeger, 1991. 253 s.
 • HLAD, Oldřich a Jaroslav PAVLOUSEK. Přehled astronomie. 2. přeprac. a dopl. vyd. Praha: Státní nakladatelství technické literatury, 1990. 427 s. ISBN 80-03-00160-9. info
 • OCHABA, Štefan. Geofyzika : základy fyziky Zeme a jej kozmického okolia. 1. vyd. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladatel'stvo, 1986. 366 s. info
 • HVOŽDARA, Milan a Alina PRIGANCOVÁ. Zem - naša planéta. 1. vyd. Bratislava: VEDA vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 1989. 159 s. ISBN 8022400718. info
 • Thurman, Herold V. Trujillo, Alan P. Oceánografie. Praha: Computer Press. 2005. 479 s.
 • DEMEK, Jaromír, Evžen QUITT a Jaroslav RAUŠER. Úvod do obecné fyzické geografie. 1. vyd. Praha: Academia, 1976. 400 s. info
Výukové metody
Výuka probíhá formou cvičení, ve kterých si student zopakuje látku a spočítá několik praktických příkladů. Tyto příklady spolu s teorií dále procvičuje také pomocí e-learningu.
Metody hodnocení
Procvičování látky probíhá formou e-learningu, výsledky se zapisují do poznámkového bloku (každý odpovědník je nutno splnit na požadovaný počet bodů). V průběhu semestru se píší 2 kontrolní testy, jejich hodnocení je součástí závěrečné zkoušky.
Informace učitele
Toto je část předmětu Úvod do studia planety Země zaměřená na cvičení. V hodinách cvičící zopakuje stručně teorii z přednášky a poté studenti sami procvičují praktické příklady - VHNODNÉ NOSIT SI KALKULAČKU A VYTIŠTĚNÉ HODNOTY Z HVĚZDÁŘSKÉ ROČENKY. Další procvičení (teorie, příklady) probíhá formou odpovědníků, jejichž výsledky se ukládají do poznámkového bloku (dána min. bodová hranice pro úspěšné splnění, možno skládat opakovaně). V rámci semináře se také budou psát dva kontrolní testy, jejichž hodnocení je součástí závěrečné zkoušky.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Nutno zapsat právě na začátku studia v 1. semestru.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 1999, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/podzim2020/Z0135c