EN

PřF:Z9015UZ SZZ - obor UZ - Informace o předmětu

Z9015UZ Magisterská zkouška - obor UZ

Přírodovědecká fakulta
jaro 2019
Rozsah
0/0. Doporučované ukončení: -. Jiná možná ukončení: SZk.
Garance
RNDr. Vladimír Herber, CSc.
Geografický ústav - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: RNDr. Vladimír Herber, CSc.
Dodavatelské pracoviště: Geografický ústav - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Předmět slouží pouze pro administrativní účely.
Výstupy z učení
Předmět slouží pouze pro administrativní účely.
Osnova
 • NMgr. studium je ukončeno státní závěrečnou zkouškou před zkušební komisí. Státní závěrečná zkouška se skládá z obhajoby diplomové práce, písemné zkoušky z pedagogiky a psychologie a ústní zkoušky ze dvou předmětů SZZ (Geografie, Didaktika geografie).
 • Vlastní obhajoba diplomové práce se děje rozpravou, během níž uchazeč seznámí komisi s tématem práce, řešenými problémy, použitými metodami řešení a získanými výsledky. Reaguje na připomínky obsažené v posudcích vedoucího a oponenta práce, vyjadřuje se k předem zadaným námětům v diskuzi a odpovídá na dotazy vznesené v průběhu obhajoby.
 • Při ústní zkoušce má uchazeč prokázat schopnost orientace ve zvoleném oboru, znalost faktů, samostatného uvažování a vědecké diskuze. Další požadavky a informace podle kterých probíhá ústní zkouška z Geografie a Didaktiky geografie:
 • 1) v každém předmětu ústní části SZZ si student vylosuje dvě otázky,
 • 2) příprava probíhá bez pomoci atlasu, u odpovědí student atlas používá,
 • 3) předmět Geografie tvoří dvě otázky z okruhů regionálních geografie vybraných kontinentů/států,
 • 4) předmět Didaktika geografie má jednu otázku zaměřenou teoreticky, druhá je praktická,
 • 5) student u SZZ z Didaktiky geografie předkládá osobní portfolio prací zaměřených na geografické vzdělávání (soubor protokolů ze cvičení a seminářů, příprav na výuku jednotlivých témat apod.).
 • ZKUŠEBNÍ OKRUHY Z GEOGRAFIE:
 • 1. Česká republika: příroda, přírodní zdroje.
 • 2. Česká republika: kulturní krajiny/trvalá udržitelnost.
 • 3. Česká republika: komplexní geografická charakteristika vybraného kraje.
 • 4. Naši sousedé - geografické srovnání.
 • 5. Evropská unie: výzva pro ČR.
 • 6. Západní Evropa.
 • 7. Severní Evropa.
 • 8. Jižní Evropa.
 • 9. Východní a jihovýchodní Evropa.
 • 10. New York - Londýn - Tokio: světová centra.
 • 11. Severní Amerika: Vymezení regionu. Přírodní a lidské zdroje.
 • 12. USA a Kanada: shody a rozdíly, postavení ve světě.
 • 13. Latinská Amerika: příroda/ekologie a lidé.
 • 14. Afrika: stav a perspektivy.
 • 15. Subsaharská Afrika.
 • 16. Rusko a severní Asie.
 • 17. Minulost a budoucnost SNS.
 • 18. Východní Asie: hospodářství a politika.
 • 19. Jižní Asie.
 • 20. Jihovýchodní Asie.
 • 21. Střední východ: ohnisko napětí.
 • 22. Austrálie a Oceánie.
 • 23. Polární oblasti.
 • 24. Moře a oceány: ekosystémy a jejich využívání.
 • 25. Globální problémy lidstva.
 • ZKUŠEBNÍ OKRUHY Z DIDAKTIKY GEOGRAFIE:
 • 1. Revidovaná Bloomova taxonomie kognitivních cílů a její aplikace v geografickém vzdělávání.
 • 2. Motivace ve výuce zeměpisu.
 • 3. Hodnocení vědomostí a dovedností v zeměpise.
 • 4. Klíčové dovednosti učitele zeměpisu.
 • 5. Mezipředmětové vazby a průřezová témata RVP.
 • 6. Práce s talentovanými žáky ve výuce zeměpisu. Zeměpisná olympiáda a jiné soutěže.
 • 7. Současné učebnice zeměpisu pro základní a střední školy, jejich obsah, kvalita a kritéria hodnocení.
 • 8. Strukturní prvky učebnic zeměpisu – kritéria pro výběr učebnice zeměpisu.
 • 9. Využití map a atlasů ve výuce zeměpisu.
 • 10. Učební pomůcky v zeměpisném vzdělávání.
 • 11. ICT v geografickém vzdělávání.
 • 12. Tradiční metody výuky v zeměpise.
 • 13. Vyučovací jednotka ze zeměpisu a její jednotlivé části.
 • 14. Zásady a využití projektové výuky v zeměpise.
 • 15. Seminární a maturitní práce.
 • 16. Terénní výuka v zeměpise: vycházka, exkurze, expedice.
 • 17. Lokální geografie ve výuce zeměpisu.
 • 18. Ekologické a environmentální vzdělávání, výchova, osvěta, trvalá udržitelnost.
 • 19. Využití her ve výuce zeměpisu.
 • 20. Pracovní listy ve výuce zeměpisu.
 • 21. RVP a tvorba ŠVP.
 • 22. Geografické standardy.
 • 23. Mezinárodní charta geografického vzdělávání.
 • 24. Zeměpis pro život - vzdělávání pro budoucnost.
 • 25. Profesionální vývoj pedagoga.
Literatura
 • Studijní literatura uvedena u jednotlivých předmětů
Výukové metody
Předmět slouží pouze pro administrativní účely.
Metody hodnocení
Předmět slouží pouze pro administrativní účely.
Další komentáře
Studijní materiály
Poznámka k ukončení předmětu: Státní zkouška, skládá se před komisí
Předmět je vyučován každý semestr.
Po splnění všech podmínek.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007 - akreditace, jaro 2008 - akreditace, jaro 2011 - akreditace, podzim 2010 - akreditace, podzim 2005, jaro 2006, podzim 2006, jaro 2007, podzim 2007, jaro 2008, podzim 2008, jaro 2009, podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2011 - akreditace, jaro 2012 - akreditace, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/jaro2019/Z9015UZ