M6130 Základní statistické metody

Přírodovědecká fakulta
jaro 2008
Rozsah
2/2/0. 4 kr. (příf plus uk plus > 4). Ukončení: zk.
Vyučující
RNDr. Marie Budíková, Dr. (přednášející)
Mgr. Pavla Krajíčková, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Tomáš Lerch (cvičící)
Garance
RNDr. Marie Budíková, Dr.
Ústav matematiky a statistiky - Ústavy - Přírodovědecká fakulta
Rozvrh
Pá 12:00–13:50 N21
  • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
M6130/01: Pá 14:00–14:50 N41, Pá 15:00–15:50 M3,04005 - dříve Janáčkovo nám. 2a, T. Lerch
M6130/02: Čt 16:00–16:50 N41, Čt 17:00–17:50 M3,04005 - dříve Janáčkovo nám. 2a, P. Krajíčková
Předpoklady
M7521 Pravděpodobnost a statistika 1 || M3121 Pravděpodobnost a statistika I
M7521 nebo M3121
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Disciplína obsahuje exploratorní analýzu dat, neparametrickou statistiku, zabývá se testy hypotéz o srovnání dvou populací, a o shodnosti několika populací, dále pak testy dobré shody a testy hypotéz o nezávislosti ve vícerozměrných populacích.
Osnova
  • Exploratorní analýza dat: histogram, empirická distribuční funkce, charakteristiky polohy a variability, momenty, popis časových řad, indexy, mnohorozměrné datové soubory, grafické znázornění a popis závislostí. Neparametrická statistika: pořadí a pořádkové statistiky. Pořadové testy o jedné populaci. Testy hypotéz o srovnání dvou populací: dvouvýběrový t-test, F-test, Wilcoxonův,Van der Waerdenův a mediánový test. Porovnání binomických populací. Spárované výběry. Testy hypotéz o shodnosti několika populací: model jednoduchého třídění, F-test, Kruskalův - Wallisův test, test homogenity několika binomických populací. Testy dobré shody: Kolmogorovův - Smirnovův test, chí-kvadrát test, ověřování vybraných typů rozdělení,normalizující transformace. Testy hypotéz o nezávislosti ve vícerozměrných populacích: Pearsonův korelační koeficient a jeho testování, Spearmanův korelační koeficient.
Literatura
  • MICHÁLEK, Jaroslav. Biometrika. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1982. 404 s. info
  • ZVÁRA, Karel. Biostatistika. 1. vyd. Praha: Karolinum, 1998. 210 s. ISBN 8071847739. info
  • ANDĚL, Jiří. Statistické metody. 1. vydání. Praha: MATFYZPRESS, 1993. 246 s. info
  • CLEVELAND, William S. Visualizing data. Murray Hill: AT & T Bell Laboratories, 1993. 360 s. ISBN 0-9634884-0-6. info
Metody hodnocení
Výuka probíhá každý týden v rozsahu 2h přednášky, 2h cvičení. Všechna cvičení probíhají v počítačové učebně s využitím speciálního statistického software. Zkouška je písemná, je doplněna konkrétním zpracováním dat u počítače.
Informace učitele
http://www.math.muni.cz/~budikova
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2008 - akreditace, jaro 2011 - akreditace, jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2012 - akreditace, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022.