M6130 Výpočetní statistika

Přírodovědecká fakulta
jaro 2016
Rozsah
2/2/0. 3 kr. (příf plus uk k 1 zk 2 plus 1 > 4). Ukončení: zk.
Vyučující
RNDr. Marie Budíková, Dr. (přednášející)
Garance
prof. RNDr. Ivanka Horová, CSc.
Ústav matematiky a statistiky - Ústavy - Přírodovědecká fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav matematiky a statistiky - Ústavy - Přírodovědecká fakulta
Rozvrh
Čt 14:00–15:50 M1,01017
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
M6130/01: Po 8:00–8:50 M6,01011, Po 9:00–9:50 MP1,01014, M. Budíková
M6130/02: Čt 11:00–11:50 M4,01024, Čt 12:00–12:50 MP1,01014, M. Budíková
Předpoklady
M7521 Pravděpodobnost a statistika || M3121 Pravděpodobnost a statistika I
M7521 nebo M3121
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 11 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Po absolvování tohoto kurzu studenti - budou mít dobré znalosti systému STATISTICA; - budou schopni popsat reálné datové soubory pomocí tabulek, statistických grafů a číselných charakteristik; - zvládnou testování statistických hypotéz pomocí parametrických a neparametrických testů.
Osnova
 • Exploratorní analýza dat: histogram, empirická distribuční funkce, charakteristiky polohy a variability, momenty, popis časových řad, mnohorozměrné datové soubory, grafické znázornění a popis závislostí. Neparametrická statistika: pořadí a pořádkové statistiky. Pořadové testy o jedné populaci. Testy hypotéz o srovnání dvou populací: dvouvýběrový t-test, F-test, Wilcoxonův a znaménkový test. Porovnání binomických populací. Spárované výběry. Testy hypotéz o shodnosti několika populací: model jednoduchého třídění, F-test, Kruskalův - Wallisův test, test homogenity několika binomických populací. Testy dobré shody: Kolmogorovův - Smirnovův test, chí-kvadrát test, ověřování vybraných typů rozdělení,normalizující transformace. Testy hypotéz o nezávislosti ve vícerozměrných populacích: Pearsonův korelační koeficient a jeho testování, Spearmanův korelační koeficient, analýza kontingenčních tabulek.
Literatura
  povinná literatura
 • BUDÍKOVÁ, Marie, Štěpán MIKOLÁŠ a Tomáš LERCH. Základní statistické metody. Vydání první. Brno: Masarykova univerzita, 2005. 180 s. ISBN 80-210-3886. info
  doporučená literatura
 • BUDÍKOVÁ, Marie, Maria KRÁLOVÁ a Bohumil MAROŠ. Průvodce základními statistickými metodami. vydání první. Praha: Grada Publishing, a.s., 2010. 272 s. edice Expert. ISBN 978-80-247-3243-5. URL info
 • ZVÁRA, Karel. Biostatistika. 1. vyd. Praha: Karolinum, 1998. 210 s. ISBN 8071847739. info
 • ANDĚL, Jiří. Statistické metody. 1. vydání. Praha: MATFYZPRESS, 1993. 246 s. info
 • CLEVELAND, William S. Visualizing data. Murray Hill: AT & T Bell Laboratories, 1993. 360 s. ISBN 0-9634884-0-6. info
Výukové metody
Výuka probíhá každý týden v rozsahu 2h přednášky, 2h cvičení. Všechna cvičení probíhají v počítačové učebně s využitím speciálního statistického software STATISTICA.
Metody hodnocení
V průběhu semestru studenti píší dva testy. Zkouška je písemná, studenti mohou používat studijní materiály. Její součástí je konkrétní zpracováním dat u počítače. Zkouška je ohodnocena maximálně 100 body, k úspěšnému zvládnutí postačí 51 bodů.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Jedná se o inovovaný předmět Základní statistické metody.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2008 - akreditace, jaro 2011 - akreditace, jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2012 - akreditace, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022.