Bi6920 Praktické aspekty EIA

Přírodovědecká fakulta
jaro 2011 - akreditace
Rozsah
2/0/0. 2 kr. (plus ukončení). Doporučované ukončení: k. Jiná možná ukončení: zk.
Vyučující
doc. RNDr. Petr Anděl, CSc. (přednášející)
Garance
prof. RNDr. Ivan Holoubek, CSc.
Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí - Chemická sekce - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: doc. RNDr. Jakub Hofman, Ph.D.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory
předmět má 17 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Předmět podává komplexní pohled na problematiku posuzování vlivů koncepcí a záměrů na životní prostředí. Po absolvování předmětu budou studenti schopni:
- orientovat se v současné právní úpravě procesu EIA, včetně vazby na právo EU
- vysvětlit základní pojmy a procesní kroky hodnocení vlivů na životní prostředí
- identifikovat potenciální citlivá a kritická místa jednotlivých záměrů ve vztahu k jednotlivým složkám životního prostředí
- klasifikovat vlivy na životní prostředí podle různých používaných hledisek (přímé a nepřímé vlivy, synergismus, časové hledisko aj.)
- interpretovat data obsažená v informačním systému EIA Ministerstva životního prostředí
- zapojit se aktivně do procesu EIA z pozice veřejnosti
Osnova
  • Seznámení s procesem posuzování vlivů na životní prostředí - metody hodnocení velikosti a významnosti vlivů, screening proces, scoping proces, vyhodnocení rozsahu a významnosti vlivů na vybrané složky životního prostředí.
  • Metodika zpracování dokumentace (hranice zadání, vstupní data, zdroje a správnost dat, popis technologie a stavby, vymezení zájmového území, stanovení dotčených obcí v procesu posuzování, varianty - povinné i nepovinné varianty stavby nebo záměru, posouzení významu očekávaných vlivů a objektivita získaných výsledků).
  • Posudek na dokumentaci hodnocení vlivů na životní prostředí (účel a cíl posudku, metodické zásady, návrh stanoviska), veřejného projednání posudku.
  • Strategické posuzování vlivů na životní prostředí (SEA).
Literatura
  • Zákon č, 100/2001 Sb. o posuzování vlivu na životní prostředí v platném znění.
  • ŘÍHA, Josef. Hodnocení vlivu investic na životní prostředí : vícekriteriální analýza a EIA. 1. vyd. Praha: Academia, 1995. 348 s. ISBN 8020002421. info
  • DUSÍK, Jiří a Zdeněk KOUBA. EIA :principy procesu posuzování vlivů na životní prostředí. Praha: PEAC, 1994. v, 73 s. ISBN 80-901771-0-7. info
  • Rukověť EIA. Praha, 1993. info
Výukové metody
• přednášky • prezentace případových studií jako podklad pro diskusi • diskuse se studenty • cvičení na praktické hodnocení environmentálních vlivů • seminář zaměřený na zpracování seminárních prací (ta je koncipována jako dokumentace pro hodnocení modelového záměru na životní prostředí).
Metody hodnocení
• hodnocení zpracované seminární práce • ústní zkouška
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2008 - akreditace, jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2012 - akreditace, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017.