Bi6920 Hodnocení vlivů na životní prostředí (EIA)

Přírodovědecká fakulta
jaro 2013
Rozsah
2/0/0. 2 kr. (plus ukončení). Doporučované ukončení: k. Jiná možná ukončení: zk.
Vyučující
doc. RNDr. Petr Anděl, CSc. (přednášející)
Garance
prof. RNDr. Ivan Holoubek, CSc.
Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí - Chemická sekce - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: doc. RNDr. Jakub Hofman, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí - Chemická sekce - Přírodovědecká fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory
předmět má 7 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Předmět podává komplexní pohled na problematiku posuzování vlivů koncepcí a záměrů na životní prostředí. Po absolvování předmětu budou studenti schopni:
- orientovat se v současné právní úpravě procesu EIA, včetně vazby na právo EU
- vysvětlit základní pojmy a procesní kroky hodnocení vlivů na životní prostředí
- identifikovat potenciální citlivá a kritická místa jednotlivých záměrů ve vztahu k jednotlivým složkám životního prostředí
- klasifikovat vlivy na životní prostředí podle různých používaných hledisek (přímé a nepřímé vlivy, synergismus, časové hledisko aj.)
- interpretovat data obsažená v informačním systému EIA Ministerstva životního prostředí
- zapojit se aktivně do procesu EIA z pozice veřejnosti
Osnova
 • Úvod. EIA jako preventivní nástroj ochrany životního prostředí. Obecné požadavky na proces EIA. Základní struktura procesu. Případová studie: Spalování odpadů.
 • Legislativní vymezení procesu EIA. Legislativa v ČR a EU. Základní účastníci procesu. Předmět hodnocení. Postavení procesu EIA v rámci investiční přípravy.
 • Metody hodnocení vlivů na životní prostředí. Společenská východiska, systémový přístup, základní metodický přístup, varianty řešení a jejich hodnocení. Případová studie: Tetřívek
 • Klasifikace vlivů na životní prostředí. Obecné principy a význam klasifikace vlivů. Hodnocení podle jednotlivých hledisek. Případové studie: Kormoráni, Rekultivace odkališť, Bezdružická lokálka.
 • Zapojení veřejnosti. Veřejnost a ochrana životního prostředí. Demokratické mechanismy. Zapojení v rámci procesu EIA. Specifika práce s veřejností. Případové studie: Hodnocení krajinného rázu. Rychlostní silnice R 35.
 • Proces posuzování koncepcí. Oznámení, zjišťovací řízení, vyhodnocení vlivů, veřejné projednání, stanovisko, specifika územního plánování. Případové studie: Nakládání s radioaktivním odpadem, SEA na územní plán VÚC Karlovy Vary, Rybí přechody.
 • Proces posuzování záměrů. Oznámení, zjišťovací řízení, dokumentace, posudek, veřejné projednání, stanovisko. Případové studie: OC Fórum Liberec, Protipovodňová opatření Litovel, Rozšíření dálnice D1, Zkušební polygon Škoda-Auto.
 • Principy hodnocení na jednotlivé složky životního prostředí. Obyvatelstvo, ovzduší a klima, hluková situace, povrchové a podzemní vody, půda, horninové prostředí, flóra, fauna a ekosystémy, krajiny, hmotný majetek a kulturní památky. Případová studie: Fragmentace krajiny.
Literatura
 • ANDĚL P.: Posuzování vlivů na životní prostředí. – Studijní materiál, RECETOX, Brno 2013, 66 s.
 • Zákon č, 100/2001 Sb. o posuzování vlivu na životní prostředí v platném znění.
 • ŘÍHA, Josef. Hodnocení vlivu investic na životní prostředí : vícekriteriální analýza a EIA. 1. vyd. Praha: Academia, 1995. 348 s. ISBN 8020002421. info
 • DUSÍK, Jiří a Zdeněk KOUBA. EIA :principy procesu posuzování vlivů na životní prostředí. Praha: PEAC, 1994. v, 73 s. ISBN 80-901771-0-7. info
 • Rukověť EIA. Praha, 1993. info
Výukové metody
• přednášky • prezentace případových studií jako podklad pro diskusi • diskuse se studenty • cvičení na praktické hodnocení environmentálních vlivů • seminář zaměřený na zpracování seminárních prací (ta je koncipována jako dokumentace pro hodnocení modelového záměru na životní prostředí).
Metody hodnocení
• hodnocení zpracované seminární práce • ústní zkouška
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2008 - akreditace, jaro 2011 - akreditace, jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2012 - akreditace, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017.