Z4066 Krajinná ekologie

Přírodovědecká fakulta
jaro 2011
Rozsah
2/1/0. 3 kr. (plus ukončení). Ukončení: zk.
Vyučující
RNDr. Martin Culek, Ph.D. (přednášející)
RNDr. Jan Divíšek, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Kamil Ďuračka (cvičící)
Mgr. Ondřej Herzán (cvičící)
Garance
prof. RNDr. Rudolf Brázdil, DrSc.
Geografický ústav - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: RNDr. Martin Culek, Ph.D.
Rozvrh
Po 15:00–16:50 A,01026
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
Z4066/1: Út 9:00–9:50 Z2,01032, J. Divíšek
Z4066/2: Po 8:00–8:50 Z3,02045, O. Herzán
Z4066/3: Út 14:00–14:50 Z5,02004, K. Ďuračka
Z4066/4: Po 19:00–19:50 Z5,02004, K. Ďuračka
Z4066/5: Út 15:00–15:50 Z2,01032, K. Ďuračka
Předpoklady
KREDITY_MIN ( 15 )
Zájem o danou problematiku :-))
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 11 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Přístup předmětu je ekosystémový s terénními identifikacemi, analýzou, interpretací, hodnocením a návrhy úprav v kontextu trvalé udržitelnosti; Absolvováním předmětu student získá základní informace o fungování živé složky krajiny ve vztahu k abiotickým činitelům; Studenti se naučí základy stuktury krajiny a základy navrhování územních systémů ekologické stability krajiny; Nezbytnou součástí studia je schopnost identifikace základních entit krajiny včetně biologických objektů - v rámci tohoto předmětu se studenti naučí poznávat základní dřeviny ČR.
Osnova
 • 1. Krajinná sféra Země, globální prostorová strukturace.
 • 2. Přírodní krajiny Země - zonobiomy, orobiomy, geobiomy.
 • 3. Základy Ekologie pro geografy I. - ekologická valence, optimum.
 • 4. Základy ekologie pro geografy II. - ekologické podmínky a faktory.
 • 5. Základy Ekologie krajiny.
 • 6. Antropogenní faktory utváření krajiny.
 • 7. Ekosystémy, sukcese.
 • 8. Vegetační stupně střední Evropy, příklady krajin a jejich krajinoekologických vlastností a problémů.
 • 9. Struktura krajiny dle Formana a Godrona.
 • 10. Kostra ekologické stability krajiny a územní systém ekologické stability krajny.
 • 11. Zákonná ohrana přírody a krajiny, chráněná území, historie ochrany přírody a krajiny v ČR.
 • 12. Polodenní exkurse do okolí Brna s ukázkami typů krajin, ekosystémů a způsobů jejich obhospodařování.
Literatura
 • LÖW, Jiří a Igor MÍCHAL. Krajinný ráz. 1. vyd. Kostelec nad Černými Lesy: Lesnická práce, 2003. 552 s. ISBN 80-86386-27-9. info
 • FORMAN, Richard T. T. a Michel GODRON. Krajinná ekologie. Translated by Jan Těšitel. Vyd. 1. Praha: Academia, 1993. 583 s. ISBN 8020004645. info
 • LIPSKÝ, Zdeněk. Krajinná ekologie : pro studenty geografických oborů. 1. vyd. Praha: Karolinum, 1998. 129 s. ISBN 8071845450. info
 • CULEK, Martin, Antonín BUČEK, Vít GRULICH, Pavel HARTL, Antonín HRABICA, Jan KOCIÁN, Štěpán KYJOVSKÝ a Jan LACINA. Biogeografické členění České republiky. II. díl. 1. vyd. Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, 2005. 589 s. Biogeografické členění ČR, svazek 2. ISBN 80-86064-82-4. info
 • DEMEK, Jaromír, Evžen QUITT a Jaroslav RAUŠER. Úvod do obecné fyzické geografie. 1. vyd. Praha: Academia, 1976. 400 s. info
 • DUVIGNEAUD, Paul. Ekologická syntéza. Translated by Václav Mezřický. Vyd. 1. Praha: Academia, 1988. 414 s. info
 • LIPSKÝ, Zdeněk. Sledování změn v kulturní krajině :učební text pro cvičení z předmětu Krajinná ekologie. Kostelec nad Černými lesy: Lesnická práce, 2000. 71 s., 4 s. ISBN 80-213-0643-2. info
Výukové metody
Přednášky se konají s doprovodem powerpointových prezentací s mnoha ilustracemi. Místo 3 cvičení se koná polodenní exkurse do zajímavých lokalit v blízkosti Brna. Pro exkursi si studenti připraví své vstupy s fyzickogeografickými charakteristikami území. Na exkursi si dělají poznámky, které pak předloží cvičícím k nahlédnutí. Během semestru mimo rámec organizovaných cvičení studenti zpracovávají seminární práci - mapování vybrané krajiny.
Metody hodnocení
Zkouška je písemná, s psanými odpověďmi na otázky. Během semestru je částečně v rámci cvičení řešen terénní projekt, jehož hodnocení tvoří 20 % výsledné známky, 50 % známky je z písemné zkoušky (nutno ji však úspěšně absolvovat !), 20% známky tvoří poznávání dřevin ČR (na obrázcích v computeru), 10% tvoří individuální aktivita a přínos ve cvičeních. Poznávačka dřevin se koná již v průběhu měsíce dubna!!K udělení zápočtu je třeba předložit k nahlédnutí vlastnoručně psané poznámky z terénní exkurse.
Informace učitele
Předmět vyváženě klade důraz na studium literatury a vlastní terénní průzkum krajiny. K dispozici jsou jak česky, tak anglicky psané monografie (Forman, Naveh, Míchal, Lőw aj.), jež jsou též částečně předmětem zkoušky. Co přesně bude předmětem samostudia bude studentům sděleno během přednášek. Terénní projekt zahrnuje území o ploše min. 1 km2 dle výběru studenta. Mapuje se využití území (včetně rozčlenění lesa), využití se hodnotí z hlediska trvalé urdržitelnosti, vybírají se ekologicky nejhodnotnější plochy. Obsah cvičení: Část je věnována konzultacím vlastního mapování studentů. Dále: Typologie krajiny - stručně na evropské úrovni (dle Lőw, Míchal 2003), podrobněji ČR (Lőw et all 2006). Chemismus hornin a hlavní horninové typy v ČR a jejich vliv na vegetaci (prezentace je ve studijních materiálech). Identifikace krajin na základě jejich obrazů. ÚSES - práce s mapami, postup při tvorbě ÚSES a jeho struktura, funkce jednotlivých částí ÚSES,... Literatura o krajině a krajinném rázu a práce s textem (D.Storch: Krajina není, J.Sádlo: Krajina jako interpretovaný text, Cílek, apod.) Tři cvičení jsou věnovány na půldenní exkurzi.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2008 - akreditace, jaro 2011 - akreditace, jaro 2001, jaro 2002, jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2012, jaro 2012 - akreditace, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022, jaro 2023.