Bi7410 Proteinové inženýrství

Přírodovědecká fakulta
jaro 2012 - akreditace

Údaje z období jaro 2012 - akreditace se nezveřejňují

Rozsah
1/0. 1 kr. (příf plus uk plus > 4). Ukončení: zk.
Vyučující
doc. Mgr. Radka Chaloupková, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Eva Šebestová, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. Mgr. Jiří Damborský, Dr.
Ústav experimentální biologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: doc. Mgr. Radka Chaloupková, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav experimentální biologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Během kurzu získají studenti základní přehled o metodách proteinového inženýrství a biofyzikálních technikách využívaných ke strukturní a funkční charakterizaci nově upravených proteinových variant. Na základě záskaných informací by studenti měli porozumět dvěma základním přístupů proteinového inženýrství, racionálnímu designu a řízené evoluci, a umět rozhodnout za jakých podmínek lze daný přístup proteinového inženýrství použít. Studenti by dále měli získat přehled o bioinformatických nástrojích používaných pro identifikaci nových putativních enzymů v genomových databázích, o izolaci příslušných genů z hostitelských organismů a metodách exprese a purifikace rekombinantních proteinů. Na konci kurzu by studenti měli být schopni rozhodnut jakou metodu použít pro selekci pozitivních enzymových variant s konkrétní vylepšenou vlastností z připravených mutantních knihoven a rovněž vybrat nejvhodnější biofyzikální techniku pro charakterizaci správného strukturního uspořádání, termostability a aktivity enzymů.
Osnova
 • 1.Proteosyntéza, struktura proteinů, funkce proteinů, strukturně-funkční vztahy
 • 2.Identifikace putativních enzymů v genomových databázích - bioinformatická analýza
 • 3.Izolace genů z hostitelských organismů, klonování, příprava rekombinantních proteinů, přehled hostitelský organismů, exprese proteinů
 • 4. Purifikace proteinů – přehled chromatografických technik
 • 5. Strukturní charakterizace proteinů – přehled spektroskopických technik pro analýzu sekundární a terciální struktury proteinů
 • 6. Analýza kvarterní struktury proteinů
 • 7. Enzymy, enzymová katalýza, faktory ovlivňující rychlost enzymových reakcí
 • 8. Aplikační využití enzymů, strategie proteinového inženýrství
 • 9. Racionální design – předpověď struktury mutantního enzymů, hodnocení efektu mutace na strukturu a funkci enzymů
 • 10. Molekulárně biologické metody proteinového inženýrství
 • 11. Řízená evoluce, screening mutantních variant
 • 12. Příklady využití proteinového inženýrství pro vylepšení katalytické účinnosti a stability enzymů
Výukové metody
Přednášky-teoretická příprava, diskuze aktuálního tématu
Metody hodnocení
Písemná zkouška
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022.