GT0F6 Podzemní stavby

Přírodovědecká fakulta
jaro 2012 - akreditace

Údaje z období jaro 2012 - akreditace se nezveřejňují

Rozsah
2/2. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Horák (přednášející), doc. RNDr. Rostislav Melichar, Dr. (zástupce)
Garance
doc. RNDr. Rostislav Melichar, Dr.
Ústav geologických věd - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: doc. Mgr. Martin Ivanov, Dr.
Dodavatelské pracoviště: Ústav geologických věd - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Předpoklady
( G2121 Inženýrská geologie || G2121k Inženýrská geologie ) && GT0F5 Zakládání staveb && GT0F2 Mechanika zemin
Student má znát: Základy geologie, mechaniku zemin, mechaniku hornin, zakládání staveb, geodézii, stavební látky, stavební mechaniku, pružnost a plasticitu, základy železničních staveb, základy pozemních komunikací, základy vodohospodářských staveb.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 15 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/15, pouze zareg.: 0/15
Jiné omezení: Nutno zapsat též na VUT
Mateřské obory/plány
předmět má 39 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cíl předmětu: Student zvládne základní projekční prvky podzemních staveb a dále základní metody pro návrh a posouzení primární obezdívky podzemních staveb (tuhé a poddajné ostění apod.). Seznámí se s geotechnickým průzkumem a vlivem geologie na trasování podzemní stavby a s horninovými klasifikacemi pro podzemní stavby. Bude seznámen s úvodem do teorie horninových tlaků, s tunelovými systémy a soustavami pro větší i menší profily podzemních staveb, trhacími prácemi, hloubením šachet. Bude schopný posoudit deformace povrchu území. Seznámí se s hloubenými podzemními stavbami a s mikrotunelováním Historie, nomenklatura a názvosloví v podzemním stavitelství. Základní projekční prvky a geotechnický průzkum. Teorie horninového tlaku a statická řešení ostění podzemních staveb. Stavby hloubené a ražené. Novodobé metody provádění a vystrojování podzemních staveb. Štítování (nemechanizované, mechanizované, speciální), razící stroje (plnoprofilové – TBM, výložníkové), použití trhací práce. Nová rakouská tunelovací metoda (NRTM), svorníková výstroj, stříkaný beton, ocelové výztužné prvky. Zvláštní metody ražení (pneumatická, injektáže, zmrazování, PERFOREX – obvodový vrub apod.). Tunely dopravní, podzemní garáže, podchody, kaverny. Využití podzemního prostoru – podzemní urbanismus, vliv ražeb na povrch území, ekologické a ekonomické aspekty. Mikrotunelování. Výhledy podzemního stavitelství.
Osnova
  • 1. Historie a vývoj podzemních staveb. Nomenklatura podzemních staveb podle různých kriterií. Názvosloví. 2. Hlavní konstrukční prvky podzemních staveb. Základní projekční prvky pro jednotlivé typy podzemních staveb. 3. Geotechnický průzkum pro podzemní stavby, průzkumné štoly, vliv geotechnických poměrů na trasování podzemních staveb. 4. Klasifikace prostředí pro potřeby podzemního stavitelství, klasifikační systémy. 5. Stav napjatosti horninového masívu v okolí tunelového výrubu, klenbové teorie, zatížení ostění částí primární napjatosti. Tunelové systémy a soustavy pro větší profily. 6. Klasické a moderní tunelovací soustavy. Prstencová metoda, tybinky, lemované plechy, bet. a želbet. dílce, lisovaný beton, Bernold systém. 7. Nová Rakouská Tunelovací Metoda. 8. Strojní ražba TSM a TBM. 9. Štítování. Štíty s otevřeným a uzavřeným čelem., pneumatické, bentonitové, s pažením čela zeminou, nožový štít. Metoda obvodového vrubu. 10. Zlepšování prostředí při ražbách – jehlování, piloty a mikropiloty, injektáže, TI, zmrazování. Naplavování, vysouvání podzemních staveb. 11. Trhací práce, vrtání, nakládání a odvoz rubaniny. Hloubení šachet. 12. Ražení štol. Vliv výstavby podzemní stavby na životní prostředí. Poklesy povrchu území při ražbách. 13. Ochrana podzemních staveb proti vodě. Větrání podzemních staveb. Hloubené podzemní stavby. Mikrotunelování.
Informace učitele
Základní literatura předmětu SINHA, R.S.: Underground Structures (Design and Instrumentation), Elsevier, 1989 KOLYMBAS, D.: Geotechnik - Tunelbau und Tunelmechanik, Springer, Heidelberg, 1997 ALDORF, Josef: Mechanika podzemních konstrukcí, VŠB-TU, Ostrava, 1999 KLEPSATEL,F., KUSÝ,P., MAŘÍK,L.: Výstavba tunelů ve skalních horninách, Jaga group, Bratislava, 2003
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Poznámka k periodicitě výuky: Výuka na Stavební fakultě VUT.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2008 - akreditace, jaro 2011 - akreditace, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020.