Bi6871 Zdravotní rizika

Přírodovědecká fakulta
jaro 2012
Rozsah
2/0/0. 2 kr. (plus ukončení). Ukončení: kz.
Vyučující
prof. RNDr. Jiřina Hofmanová, CSc. (přednášející)
prof. RNDr. Alois Kozubík, CSc. (přednášející)
Garance
prof. RNDr. Alois Kozubík, CSc.
Ústav experimentální biologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: prof. RNDr. Jiřina Hofmanová, CSc.
Dodavatelské pracoviště: Ústav experimentální biologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Rozvrh
Út 10:00–11:50 BFU
Předpoklady
Navazuje na přednášky Fyziologie buněčných systémů a Genotoxicita a karcinogeneze
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Na konci tohoto kurzu bude student schopen: popsat nejdůležitější faktory vnějšího prostředí, jejich dopad na zdraví člověka a možnosti jak těmto chorobám předcházet; porozumět roli specifických složek výživy (zejména lipidové povahy) v souvislosti se vznikem a rozvojem nejzávažnějších (tzv. civilizačních) chorob jako jsou kardiovaskulární a nádorová onemocnění a dále zánět, alergie a stres; vysvětlit existenci a regulaci organizmu jakožto hierarchického systému, zvláště zásadní procesy nutné pro udržení jeho normálních funkcí; interpretovat a využít znalosti o faktorech vnějšího prostředí (zejména dietetických) ovlivňujících lidské zdraví a o možnostech prevence onemocnění; porozumět výsledkům nejnovějších epidemiologických a vědeckých studií na uvedené téma; zpracovat a prezentovat zadané téma
Osnova
 • Příčiny vzniku a rozvoje nejčastějších civilizačních chorob - genetická predispozice, životní styl.
 • Typy studií (epidemiologické, populační, experimentální, klinické), výskyt nádorových onemocnění (v ČR, ve světě).
 • Proces karcinogeneze - základní faktory podporující vznik nádorů, genetické a negenetické příčiny, endogenní faktory - úloha hormonů.
 • Karcinogeneze a životní styl (kouření, dieta, fyzická aktivita).
 • Škodlivé faktory vnějšího prostředí - záření (ionizující, neionizující, chemické látky a xenobiotika (těžké kovy, aromatické uhlovodíky, PCB, pesticidy, léčiva apod.).
 • Výživa - příjem a výdej energie, vliv vysokoglycidové, vysokotukové diety, specifické dietetické lipidy - butyrát, esenciální mastné kyseliny.
 • Chemoprevence - odhady rizik, cíle pro snížení rizika a mortality, protinádorové faktory.
 • Prevence, diagnostika a léčba nádorových onemocnění.
 • Experimentální, epidemiologické a klinické studie, populační screening, diagnostické markery.
 • Terapie - chirurgie, záření, chemoterapie, imunoterapie.
 • Prediktivní onkologie - detekce specifických parametrů, srovnání metod a interpretace naměřených parametrů, data managment - význam vícerozměrných matematických analýz, prediktivní markery.
 • Homeostáza, zdraví a nemoc - základní pojmy, stručný úvod do teorie systémů.
 • Negativní a pozitivní zpětná vazba, její význam pro zachování homeostázy, rovnováhy na buněčné, tkáňové a systémové.
 • Organismus jako hierarchický systém, spolupůsobení nervové, endokrinní a humorální soustavy.
 • Příčiny kardiovaskulárních chorob.
 • Příčiny alergií a zánětu.
 • Příčiny a důsledky stresu.
 • Předcházení nemocem a poškození funkcí organismu vs. terapeutické možnosti.
Literatura
 • Food and Health in Europe: a new basis for action, WHO Regional Publications European Series, No. 96, 2006
 • Wilhelm Z. a kol., Výživa v onkologii, Brno 2004
 • FOŘT, Petr. Co jíme a pijeme? : výživa pro 3. tisícitletí. 1. vyd. Praha: Olympia, 2003. 246 s. ISBN 8070338148. info
 • Jak vzdorovat rakovině. Edited by Olga Dostálová. [1. vyd.]. Praha: Grada-Avicenum, 1993. 205 s. ISBN 80-7169-040-6. info
 • Free radicals, aging, and degenerative diseases (Eds. J. E. Johnson, Jr., R. Walford, D. Harman, J. Miquel), Alan. R. Liss, Inc., New York 1986
 • + speciální rewiev a separáty
Výukové metody
Přednášky, vlastní zpracování vybraného tématu a prezentace v hodině, diskuse v hodině.
Metody hodnocení
Vlastní prezentace zadaného tématu, závěrečný písemný test
Navazující předměty
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2008 - akreditace, jaro 2011 - akreditace, jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012 - akreditace, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022.