Bi6871 Zdravotní rizika

Přírodovědecká fakulta
jaro 2012 - akreditace

Údaje z období jaro 2012 - akreditace se nezveřejňují

Rozsah
2/0/0. 2 kr. (plus ukončení). Ukončení: kz.
Vyučující
prof. RNDr. Jiřina Hofmanová, CSc. (přednášející)
prof. RNDr. Alois Kozubík, CSc. (přednášející)
Garance
prof. RNDr. Alois Kozubík, CSc.
Ústav experimentální biologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: prof. RNDr. Jiřina Hofmanová, CSc.
Dodavatelské pracoviště: Ústav experimentální biologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Předpoklady
Navazuje na přednášky Fyziologie buněčných systémů a Genotoxicita a karcinogeneze
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Na konci tohoto kurzu bude student schopen: popsat nejdůležitější faktory vnějšího prostředí, jejich dopad na zdraví člověka a možnosti jak těmto chorobám předcházet; porozumět roli specifických složek výživy (zejména lipidové povahy) v souvislosti se vznikem a rozvojem nejzávažnějších (tzv. civilizačních) chorob jako jsou kardiovaskulární a nádorová onemocnění a dále zánět, alergie a stres; vysvětlit existenci a regulaci organizmu jakožto hierarchického systému, zvláště zásadní procesy nutné pro udržení jeho normálních funkcí; interpretovat a využít znalosti o faktorech vnějšího prostředí (zejména dietetických) ovlivňujících lidské zdraví a o možnostech prevence onemocnění; porozumět výsledkům nejnovějších epidemiologických a vědeckých studií na uvedené téma; zpracovat a prezentovat zadané téma
Osnova
 • Příčiny vzniku a rozvoje nejčastějších civilizačních chorob - genetická predispozice, životní styl.
 • Typy studií (epidemiologické, populační, experimentální, klinické), výskyt nádorových onemocnění (v ČR, ve světě).
 • Proces karcinogeneze - základní faktory podporující vznik nádorů, genetické a negenetické příčiny, endogenní faktory - úloha hormonů.
 • Karcinogeneze a životní styl (kouření, dieta, fyzická aktivita).
 • Škodlivé faktory vnějšího prostředí - záření (ionizující, neionizující, chemické látky a xenobiotika (těžké kovy, aromatické uhlovodíky, PCB, pesticidy, léčiva apod.).
 • Výživa - příjem a výdej energie, vliv vysokoglycidové, vysokotukové diety, specifické dietetické lipidy - butyrát, esenciální mastné kyseliny.
 • Chemoprevence - odhady rizik, cíle pro snížení rizika a mortality, protinádorové faktory.
 • Prevence, diagnostika a léčba nádorových onemocnění.
 • Experimentální, epidemiologické a klinické studie, populační screening, diagnostické markery.
 • Terapie - chirurgie, záření, chemoterapie, imunoterapie.
 • Prediktivní onkologie - detekce specifických parametrů, srovnání metod a interpretace naměřených parametrů, data managment - význam vícerozměrných matematických analýz, prediktivní markery.
 • Homeostáza, zdraví a nemoc - základní pojmy, stručný úvod do teorie systémů.
 • Negativní a pozitivní zpětná vazba, její význam pro zachování homeostázy, rovnováhy na buněčné, tkáňové a systémové.
 • Organismus jako hierarchický systém, spolupůsobení nervové, endokrinní a humorální soustavy.
 • Příčiny kardiovaskulárních chorob.
 • Příčiny alergií a zánětu.
 • Příčiny a důsledky stresu.
 • Předcházení nemocem a poškození funkcí organismu vs. terapeutické možnosti.
Literatura
 • Food and Health in Europe: a new basis for action, WHO Regional Publications European Series, No. 96, 2006
 • Wilhelm Z. a kol., Výživa v onkologii, Brno 2004
 • FOŘT, Petr. Co jíme a pijeme? : výživa pro 3. tisícitletí. 1. vyd. Praha: Olympia, 2003. 246 s. ISBN 8070338148. info
 • Jak vzdorovat rakovině. Edited by Olga Dostálová. [1. vyd.]. Praha: Grada-Avicenum, 1993. 205 s. ISBN 80-7169-040-6. info
 • Free radicals, aging, and degenerative diseases (Eds. J. E. Johnson, Jr., R. Walford, D. Harman, J. Miquel), Alan. R. Liss, Inc., New York 1986
 • + speciální rewiev a separáty
Výukové metody
Přednášky, vlastní zpracování vybraného tématu a prezentace v hodině, diskuse v hodině.
Metody hodnocení
Vlastní prezentace zadaného tématu, závěrečný písemný test
Navazující předměty
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2008 - akreditace, jaro 2011 - akreditace, jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022.