Z0105 Rurální geografie

Přírodovědecká fakulta
jaro 2015
Rozsah
2/1/0. 3 kr. (plus ukončení). Ukončení: zk.
Vyučující
doc. RNDr. Antonín Věžník, CSc. (přednášející)
RNDr. Michal Navrátil (cvičící)
Garance
prof. RNDr. Rudolf Brázdil, DrSc.
Geografický ústav - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: doc. RNDr. Antonín Věžník, CSc.
Dodavatelské pracoviště: Geografický ústav - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Rozvrh
St 8:00–9:50 Z3,02045
  • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
Z0105/01: St 17:00–17:50 Z2,01032, M. Navrátil
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 25 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/25, pouze zareg.: 0/25
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámit posluchače se základními principy rozvoje venkova a zemědělství, zejména pak v podmínkách přechodu k tržní ekonomice , vpředvstupním období a po vstupu do EU. Posluchači jsou postupně seznámeni s dalekosáhlými ekonomickými a sociálními změnami ke kterým v průběhu přechodu k tržní ekonomice došlo a které významně ovlivňují rozvoj zemědělství a venkovských oblastí. Na konci tohoto kurzu budou posluchači schopni se orientovat v uvedené problematice, porozumí a dokážou vysvětlit základní termíny, budou schopni se orientovat v základních dokumentech ovlivńující rozvoj venkova
Osnova
  • 1.Produkční strategie zemědělství a potravinářství v podmínkách tržního mechanismu 2.Koncepce agrární politiky na období po vstupem ČR do EU 3.Mimoprodukční funkce zemědělství, jejich nezastupitelný podíl na tvorbě krajiny a ŽP 4.Vývoj struktury podnikatelských subjektů v zemědělství a potravinářství 5.Sociálně ekonomické souvislosti vývoje zemědělství a potravinářství ve vesnickém sídelním prostoru 6.Vývoj zaměstnanosti v zemědělství, agrární trh práce, sociální vrstvení zem.stavu 7.Sociologie zemědělství a venkova - úvod 8.Působení urbanizace ne venkovské společenství 9.Instituce venkova, venkovská obec,venkovská a zemědělská rodina, obecní samospráva 10.Problémy českého venkova, periférní a nerozvojová území 11.Plán rozvoje zemědělství a venkova ČR na období 2000-2006 12.Programy obnovy venkova , program SAPARD. Operační program, HRDP 13.Ekologické uvědomění a chování v souvislosti s hodnotovou orientací zemědělců, principy trvale udržitelného zemědělství
Literatura
  • Zpráva o stavu zemědělství 1994-1999,Zelená zpráva. MZe ČR, Praha
  • Plán rozvoje zemědělství a venkova ČR na období 2000-2006. MZe ČR,1999, Praha
  • Program rozvoje venkova ČR na období 2007-2013. Praha: Minosterstvo zemědělství ČR, 2007. 321 s. info
  • MAJEROVÁ, Věra. Sociologie venkova a zemědělství. čtvrté,přepracované 1.dotisk. Praha: ČZU v Praze PEF - CREDIT Praha, 2003. 254 s. ISBN 80-213-0651-3. info
  • Tvář naší země - krajina domova. Vyd. 1. Lomnice nad Popelkou: Studio JB, 2002. 72 s. ISBN 80-86512-13-4. info
  • HRABÁNKOVÁ, Magdalena. Strukturální fondy :příprava na využívání strukturálních fondů Evropské unie v zemědělství ČR. Vyd. 1. V Praze: Institut výchovy a vzdělávání Ministerstva zemědělství ČR, 1999. 52 s. ISBN 80-7105-182-9. info
  • Životní prostředí a trvale udržitelný rozvoj v soustavě globálních problémů. Edited by Vladimír Jeníček - Jaroslav Foltýn. [1. vyd.]. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 1996. 130 s. ISBN 80-85368-94-3. info
  • SLEPIČKA, Alois. Přeměny venkova : /venkov našeho věku. Vyd. 1. Praha: Svoboda, 1989. 387 s. ISBN 8020500197. info
Výukové metody
Základní výukovou metodou jsou přednášky, doplněné o moderní výukové metody, jako je například e-learning. Součástí kurzu jsou i seminární práce studentů k aktuálním tématům studovaného předmětu.
Metody hodnocení
Typ výuky, přednáška a seminář, seminář je povinný Podmínkou pro vykonání zkoušky je zpracování seminární práce. Vlastní zkouška je ústní
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován jednou za dva roky.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2011 - akreditace, jaro 2001, jaro 2002, jaro 2003, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2009, jaro 2011, podzim 2011 - akreditace, jaro 2012 - akreditace, jaro 2013, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020.