Bi8300 Příroda ve čtvrtohorách

Přírodovědecká fakulta
jaro 2018
Rozsah
2/0/0. 2 kr. (příf plus uk plus > 4). Ukončení: zk.
Vyučující
prof. RNDr. Michal Horsák, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Jan Roleček, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. RNDr. Michal Horsák, Ph.D.
Ústav botaniky a zoologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: prof. RNDr. Michal Horsák, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav botaniky a zoologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Rozvrh
Út 10:00–11:50 D32/329
Předpoklady
Bi1030 Fylog. a diver. bezobratlých && Bi2030 Fylog. a diver. vyš. rostlin && Bi5080 Základy ekologie
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Na konci tohoto kurzu budou studenti schopeni porozumět historii výzkumu kvartérní bioty a používaných metod; popsat přehled klimatických cyklů od konce třetihor po současnost; vysvětlit chronologii vývoje přírody v pleistocénu a holocénu, s důrazem na území České republiky a evropský kontext.
Osnova
 • 1) Historie výzkumu kvartéru, kvartérní sedimenty, stručný přehled paleoekologických metody: pylová analýza, rostlinné makrozbytky, fosilie měkkýšů a obratlovců.
 • 2) Změny klimatu v historii Země: podrobné změny od mladších třetihor a jejich příčiny, členění kvartéru a základní chronologie.
 • 3) Kvartérní klimatický cyklus: glaciály vs. interglaciály obecně, příroda posledního interglaciálu v Evropě.
 • 4) Příroda posledního glaciálu v Evropě a ČR (analogie z centrální Asie), glaciální refugia rostlin a živočichů (jižní vs. kryptická).
 • 5) Přechod k holocénu, stratigrafický sled, vymírání na konci pleistocénu.
 • 6) Stratigrafické členění holocénu, různé modely vývoje klimatu. 7) Refugia a holocénní šíření dřevin v Evropě a ČR.
 • 8) Paleomalakozoologie: změny středoevropské malakofauny od posledního pleniglaciálu po současnost.
 • 9) Příroda starého holocénu a kultury mezolitu v Evropě a ČR.
 • 10) Příroda středního holocénu a kultury neolitu a eneolitu v Evropě a ČR.
 • 11) Příroda mladého holocénu a mladší lidské kultury v Evropě a ČR.
 • 12) Původ a staří současných středoevropských biotopů.
Literatura
 • Ložek V. (1973): Příroda ve čtvrtohorách. Academia, Praha.
 • Elias S.A. (ed.) (2007): Encyclopedia of quaternary science. Elsevier, London.
 • Pokorný P. (2011): Neklidné časy. Kapitoly ze společných dějin přírody a lidí. Dokořán, Praha.
 • Ložek V. (2011): Po stopách pravěkých dějů. O silách, které vytvářely naši krajinu. Dokořán, Praha.
 • Ložek V. (2007): Zrcadlo minulosti. Česká a slovenská krajina v kvartéru. Dokořán, Praha.
 • Roberts N. (1998): The Holocene: an environmental history (2nd ed.). Blackwell, Malden.
 • Sádlo J., Pokorný P., Hájek P., Dreslerová D., Cílek V. (2008): Krajina a revoluce. Významné přelomy ve vývoji kulturní krajiny Českých zemí. 3. upravené vydání. Malá Skála, Praha.
 • Lang G. (1994) Quartäre Vegetationsgeschichte Europas: Methoden und Ergebnisse. G. Fischer, Jena, Stuttgart, New York.
Výukové metody
přednáška (2 hodiny týdně, 12 za semestr)
Metody hodnocení
zkouška ústní zahrnující obecnou rozpravu o třech z přednášených tématech
Navazující předměty
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2008 - akreditace, jaro 2011 - akreditace, jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2012 - akreditace, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022, jaro 2023, jaro 2024.