E0360 Sociální epidemiologie

Přírodovědecká fakulta
jaro 2022
Rozsah
1/1/0. 2 kr. (plus ukončení). Ukončení: zk.
Vyučující
MUDr. Martin Bobák, M.Sc., Ph.D. (přednášející)
Mgr. Hynek Pikhart, Ph.D., M.Sc. (přednášející)
Garance
MUDr. Martin Bobák, M.Sc., Ph.D.
RECETOX - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: RNDr. Tomáš Pavlík, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: RECETOX - Přírodovědecká fakulta
Předpoklady
E0350 Epidemiologie
Předmět podává úvod do sociální epidemiologie, není proto nutné předchozí absolvování jiného přemětu. Znalosti epidemiologie (v rozsahu předmětu E0350) jsou však značnou výhodou a usnadňují pochopení obsahu přednášek.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem kurzu je seznámit studenty s vlivem socioekonomických faktorů a sociálního prostředí na lidské zdraví a přestavit nejdůležitější sociální determinanty zdraví.
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu bude student schopen:
- definovat sociální determinanty zdraví
- vysvětlit hlavní indikátory socioekonomické pozice
- vysvětlit hlavní psychosociální faktory
- rozumět mechanismům, včetně řetězců přičin, spojujícím sociální faktory a zdraví
- zhodnotit důležitost sociálních nerovností pro zdraví populace
- vysvětlit globální nerovnosti ve zdraví a jejich hlavní příciny
- rozumět významu sociálních determinant zdraví pro určování zdravotní a sociální politiky
Osnova
 • 1) Nerovnosti a rozdíly ve zdravotním stavu (mezi a uvnitř populací)
 • 2) Socioekonomická pozice a zdraví
 • 3) Hlavní dimenze sociálních nerovnosti
 • 4) Sociální sítě a zdraví
 • 5) Pracovní prostředí, trh práce a zdraví
 • 6) Socioekonomické nerovnosti během životního cyklu
 • 7) Materiální, behaviorální a psychosociální mechanismy
 • 8) Životní styl, sociální prostředí a zdraví
 • 9) Sociální transformace a zdraví
 • 10) Sociální determinanty globálního zdraví
Literatura
 • Commission on Social Determinants of Health (CSDH). Closing the gap in a generation: health equity through action on the social determinants of health. Final Report of the CSDH. Geneva, WHO 2008. http://www.who.int/social_determinants/thecommission/final
 • Social determinants of health. The solid facts. 2nd ed. R. Wilkinson & M. Marmot (eds.) WHO, Who Regional Office for Europe. 2003. http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0005/98438/e81384.pdf
 • Bartley M. Health Inequality: An Introduction to Concepts, Theories and Methods” 2nd Ed. 2017. Polity Press, Cambridge, UK.
 • BARTLEY, Mel. Health inequality : an introduction to theorie, concepts and methods. 1st pub. Cambridge: Polity Press, 2004. viii, 208. ISBN 0745627803. info
Výukové metody
Výuka je realizována formou přednášek a interaktivních seminářů, s důrazem na porozumění základním konceptům, mechanismům a souvislostem. Studenti jsou často dotazováni na probíraná témata a pracují s modelovými úlohami.
Metody hodnocení
Návštěva přednášek není povinná, ale silně doporučená pro porozumnění probíraným tématům. Během výuky jsou studenti ústně dotazování na již probrané učivo. Závěrečné hodnocení (na konci semestru) je provedno formou písemné zkoušky. Jedná se o krátké písemné odpovědi na 5 otázek, které vyžadují stručný popis, vysvětlení či návrh řešení dotazovaného problému. Každá otázka má bodovou hodnotu 20, celkový součet bodů je tedy 100. K úspěšnému zvládnutí je potřeba dosáhnout alespoň 50 bodů.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020, jaro 2021.