E2221 Environmentální analytická chemie - cvičení

Přírodovědecká fakulta
jaro 2022
Rozsah
0/0/3. 3 kr. (plus ukončení). Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Jan Kuta, Ph.D. (cvičící)
RNDr. Petra Růžičková, Ph.D. (cvičící)
prof. RNDr. Jana Klánová, Ph.D. (cvičící)
RNDr. Roman Prokeš, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Simona Rozárka Jílková, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Jaromír Sobotka, Ph.D. (cvičící)
Garance
prof. RNDr. Jana Klánová, Ph.D.
RECETOX - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: RNDr. Petra Růžičková, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: RECETOX - Přírodovědecká fakulta
Předpoklady
NOW ( E2220 Env analytická chemie )
Znalost analytické chemie na úrovni základní přednášky
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem kurzu je získání praktických znalostí a dovedností v oblasti analýzy organických a anorganických polutantů ve vzorcích životního prostředí.
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu bude student schopen:
- Aplikovat vědomosti získané během přednášek z Environmentální analytické chemie.
- Převést teoretické znalosti do úrovně praktických dovedností.
- Demonstrovat hlavní techniky extrakce, frakcionace, separace a identifikace vhodné pro stanovení organických a anorganickýchlátek ve vzorcích životního prostředí (vzduch, voda, půda, biologické matrice).
- Prozkoumat a zhodnotit možnosti různé analytické instrumentace.
- Modifikovat metody tak, aby vyhovovaly různým environmentálním matricím i skupinám analytů.
- Rozvinout laboratorní dovednosti nezbytné pro rutinní práci v analytické laboratoři.
- Pochopit principy správné laboratorní praxe. Vyhodnotit kvalitu analytické práce. Interpretovat získaná experimentální data.
Osnova
 • 1. Demonstrace metody pasivního a aktivního vzorkování ovzduší
 • 2. Stanovení polycyklických aromatických uhlovodíků (PAHs) v atmosféře (v plynné fázi) za pomoci automatické extrakce rozpouštědlem a plynové chromatografie s hmotnostně selektivním detektorem (GC/MS)
 • 3. Stanovení polychlorovaných bifenylů (PCBs) ve vzorcích půdy metodou ultrazvukové extrakce a plynové chromatografie s hmotnostně selektivním detektorem (GC/MS)
 • 4. Stanovení bromovaných zpomalovačů hoření (BFR) ve vzorcích domácího prachu metodou automatické extrakce rozpouštědlem a plynové chromatografie s hmotnostní detekcí s vysokým rozlišením (GC-HRMS)
 • 5. Stanovení toxinů sinic (microcystinů) v povrchové vodě metodou extrakce na pevné fázi (SPE) s ultra účinnou kapalinovou chromatografií a tandemovou hmotnostní detekcí
 • 6. Perfluorované sloučeniny (PFCs) ve spotřebních materiálech
 • 7. Stanovení obsahu Zn, Cd, Pb, Cr a Cu ve vlasech metodou ICP-MS po mikrovlnném rozkadu vzorků
 • 8. Stanovení rizikových prvků v půdách - pseudototální a mobilní obsahy
 • 9. Titrační stanovení síranů a chloridů ve vodách
 • 10. Spektrofotometrické stanovení dusitanů a fluoridů ve vodách
 • 11. Stanovení celkové rtuti a methylrtuti ve svalovině ryb
Literatura
 • Manuál ke cvičení dostupný v PDF formátu
Výukové metody
blokové laboratorní cvičení
Metody hodnocení
100% účast na cvičení, písemný test, práce v laboratoři, protokoly
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, jaro 2020, jaro 2021, jaro 2023.