E2221 Environmentální analytická chemie - cvičení

Přírodovědecká fakulta
podzim 2019
Rozsah
0/0/3. 3 kr. (plus ukončení). Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Jan Kuta, Ph.D. (cvičící)
RNDr. Petra Růžičková, Ph.D. (cvičící)
prof. RNDr. Jana Klánová, Ph.D. (cvičící)
Garance
prof. RNDr. Jana Klánová, Ph.D.
RECETOX - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: RNDr. Petra Růžičková, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: RECETOX - Přírodovědecká fakulta
Rozvrh
Čt 9. 1. 8:00–10:30 D29/252-RCX1, Pá 10. 1. 8:00–9:40 D29/252-RCX1
Předpoklady
NOW ( E2220 Env analytická chemie )
Znalost analytické chemie na úrovni základní přednášky
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem kurzu je získání praktických znalostí a dovedností v oblasti analýzy organických a anorganických polutantů ve vzorcích životního prostředí.
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu bude student schopen:
- Aplikovat vědomosti získané během přednášek z Environmentální analytické chemie.
- Převést teoretické znalosti do úrovně praktických dovedností.
- Demonstrovat hlavní techniky extrakce, frakcionace, separace a identifikace vhodné pro stanovení organických a anorganickýchlátek ve vzorcích životního prostředí (vzduch, voda, půda, biologické matrice).
- Prozkoumat a zhodnotit možnosti různé analytické instrumentace.
- Modifikovat metody tak, aby vyhovovaly různým environmentálním matricím i skupinám analytů.
- Rozvinout laboratorní dovednosti nezbytné pro rutinní práci v analytické laboratoři.
- Pochopit principy správné laboratorní praxe. Vyhodnotit kvalitu analytické práce. Interpretovat získaná experimentální data.
Osnova
 • 1. Demonstrace metody pasivního a aktivního vzorkování ovzduší
 • 2. Stanovení polycyklických aromatických uhlovodíků (PAHs) v atmosféře (v plynné fázi) za pomoci automatické extrakce rozpouštědlem a plynové chromatografie s hmotnostně selektivním detektorem (GC/MS)
 • 3. Stanovení polychlorovaných bifenylů (PCBs) ve vzorcích půdy metodou ultrazvukové extrakce a plynové chromatografie s hmotnostně selektivním detektorem (GC/MS)
 • 4. Stanovení bromovaných zpomalovačů hoření (BFR) ve vzorcích domácího prachu metodou automatické extrakce rozpouštědlem a plynové chromatografie s hmotnostní detekcí s vysokým rozlišením (GC-HRMS)
 • 5. Stanovení toxinů sinic (microcystinů) v povrchové vodě metodou extrakce na pevné fázi (SPE) s ultra účinnou kapalinovou chromatografií a tandemovou hmotnostní detekcí
 • 6. Perfluorované sloučeniny (PFCs) ve spotřebních materiálech
 • 7. Stanovení obsahu Zn, Cd, Pb, Cr a Cu ve vlasech metodou ICP-MS po mikrovlnném rozkadu vzorků
 • 8. Stanovení rizikových prvků v půdách - pseudototální a mobilní obsahy
 • 9. Titrační stanovení síranů a chloridů ve vodách
 • 10. Spektrofotometrické stanovení dusitanů a fluoridů ve vodách
 • 11. Stanovení celkové rtuti a methylrtuti ve svalovině ryb
Literatura
 • Manuál ke cvičení dostupný v PDF formátu
Výukové metody
blokové laboratorní cvičení
Metody hodnocení
100% účast na cvičení, písemný test, práce v laboratoři, protokoly
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020, jaro 2021.