ZX511 Litogeografie

Přírodovědecká fakulta
podzim 2012
Rozsah
2/1. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
RNDr. Martin Culek, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. RNDr. Rudolf Brázdil, DrSc.
Geografický ústav - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: RNDr. Martin Culek, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Geografický ústav - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Předpoklady
PROGRAM ( N - GK ) || KREDITY_MIN ( 30 ) && Z0026 Fyzická geografie
Úspěšné absolvování předmětu Z0026 Fyzická geografie.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Během kursu se student naučí poznávat relevantní horniny ČR;
Bude schopen vysvětlit základní rysy jejich fyzikálních a chemických vlastností.;
Naučí se interpretovat tyto vlastnosti z hlediska geomorfologické odolnosti hornin.;
Umí aplikovat tyto poznatky v krajině.;
Je schopen vysvětlit, jak se které horniny projevují v krajině, charakteru georeliéfu, půdách a biotě.;
Naučí se interpretovat geologické a z nich odvozené mapy.;
Zná základní geologické členění ČR a bezprostředního okolí;
Je schopen vysvětlit, které horniny dominují v daných krajinných regionech a jaký mají dopad na jejich přírodu i využití člověkem.
Osnova
 • 1. Úvod, důvody vzniku předmětu Litogeografie. Projevy rozdílných hornin v krajině. Rozdělení hornin relevantních z hlediska geologů na rozdíl od geografů. Problematika nových názvů hornin.
 • 2. Rozdělení hornin dle jejich chemismu.
 • 3. Rozdělení hornin dle jejich geomorfologické odolnosti
 • 4. Rozdělení hornin dle charakteru jejich zvětralin a vlivu na (mikro-)klima
 • 5. Disponibilní geologické mapové podklady v ČR – jak jim rozumět, co z nich vyčíst lze, resp. nelze. Geologická odborná pracoviště v ČR.
 • 6. Charakteristiky základních typů hornin, relevantní z hlediska geografů
 • 7. Geologický vývoj území ČR a blízkého zahraničí
 • 8. Regionální geologické jednotky ČR – vliv jejich hornin na utváření krajiny (5 přednášek)
 • Cvičení budou věnována těmto tématům:
 • 1. Poznávání základních hornin ve sbírce na geografii (4 x)
 • 2. Návštěva Ústavu geologických věd Př. fak. MU – prohlídka jejich sbírek (1x)
 • 3. Nácvik práce s různými typy geologických map (2x)
 • 4. Terénní exkurse (5 hod.) do okolí Brna s předvedením základních hornin brněnského prostoru a prezentace jejich vlivu na charakter krajiny. (1x)
Literatura
  povinná literatura
 • CHLUPÁČ, Ivo. Geologická minulost České republiky. Vyd. 1. Praha: Academia, 2002. 436 s. ISBN 8020009140. info
 • KACHLÍK, Václav. Základy geologie. Edited by Ivo Chlupáč. 2. vyd. Praha: Karolinum, 2001. 342 s. ISBN 8024602121. info
 • Geologická mapa ČR 1:500 000
  doporučená literatura
 • Soubor geologických map ČR 1:50 000
 • DEMEK, Jaromír, Peter MACKOVČIN a Marek HAVLÍČEK. Zeměpisný lexikon - Hory a nížiny. Praha: AOPK ČR, VÚKOZ, 2006. 583 s. ISBN 80-86064-99-9. info
 • CULEK, Martin, Antonín BUČEK, Vít GRULICH, Pavel HARTL, Antonín HRABICA, Jan KOCIÁN, Štěpán KYJOVSKÝ a Jan LACINA. Biogeografické členění České republiky. II. díl. 1. vyd. Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, 2005. 589 s. Biogeografické členění ČR, svazek 2. ISBN 80-86064-82-4. info
 • CULEK, Martin, Vít GRULICH a Dalibor POVOLNÝ. Biogeografické členění České republiky. Praha: Enigma, 1996. 347 s. 1. ISBN 80-85368-80-3. info
Výukové metody
Přednášky probíhají za pomoci powerpointu a jsou obohaceny velkým množstvím ilustračních fotografií. Část výuky probíhá za pomoci samostudia z elektronických zdrojů v rozsahu cca 5 hodin za semestr. Cvičení probíhá formou ukázek a poznávání základních hornin a nácvikem práce s geologickými mapami. Formou samostudia je vhodné zdokonalit se v poznávání základních hornin (vzorky budou k dispozici). Nezbytnou součástí je aktivní účast na exkursi do okolí Brna (v rámci cvičení).
Metody hodnocení
Zkouška je ústní, skládá se z poznání vzorků 3 hornin, předvedení schopnosti práce s geologickými mapami a teoretické části.
Informace učitele
Předmět je sice nepovinný, ale zvláště pro fyzické geografy důležitý, jelikož umožňuje pochopení mnoha rysů a problémů v naší krajině. Je také vhodnou přípravou ke studiu geomorfologie, pedogeografie a biogeografie. Předmět je na geografii záváděn neboť zkušenosti ukázaly, že ráz přednášek na Ústavu geologických věd se často míjí s potřebami studentů geografie. Zájemcům o hlubší porozumění geologickým problémům a především studentům specializujícím se na geomorfologii ovšem studium vybraných předmětů na geologii velmi doporučuji.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2011, podzim 2013, podzim 2014, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, podzim 2019, podzim 2020.