Z9876 Přeshraniční problematika

Přírodovědecká fakulta
podzim 2013
Rozsah
1/1/0. 2 kr. (plus ukončení). Ukončení: zk.
Vyučující
doc. RNDr. Milan Jeřábek, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. RNDr. Rudolf Brázdil, DrSc.
Geografický ústav - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: doc. RNDr. Milan Jeřábek, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Geografický ústav - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Rozvrh
St 12:00–12:50 Z4,02028
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
Z9876/01: Út 16:00–16:50 Z4,02028, M. Jeřábek
Předpoklady
PROGRAM ( N - GK ) || PROGRAM ( D - GR4 )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 30 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/30, pouze zareg.: 0/30
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
V kurzu je věnována pozornost územnímu vymezení příhraničních regionů, studiu hranice (např. zprostředkující funkce) a hraničního efektu, geografickému potenciálu a regionální rozvoji vč. podpory a problematice přeshraniční spolupráce a euroregionů. Praktické kroky jsou demonstrovány především na příkladech z českého pohraničí.
Osnova
 • 1. Základní pojmy: obsahové a územní vymezení. Vznik národních států, pojem hranice a pohraničí (příhraničí), hraniční efekt, dosah, projevy, změna funkce. Vymezení příhraničního území na různých řádovostních úrovních.
 • 2. Geografický potenciál a regionální rozvoj pohraničí. Geografická poloha, endogenní potenciál, vnitrozemí vs. pohraničí / centrum vs. periférie, objektivní a subjektivní podmínky.
 • 3. Postavení pohraničí v integračních procesech. Pojem integrace, identita vs. integrace, ?uzavřenost? hranic, ?železná opona?, místa setkávání, švy evropského územního rozvoje.
 • 4. Regionální/strukturální politika Evropské unie. Etapy vývoje, fondy, programy, iniciativy, cíle, regionalismus, regionální politika sousedních států. Evropská charta prostorového plánování, Koncept prostorového uspořádání Evropy / EUREK aj.
 • 5. Přeshraniční spolupráce jako součást regionálního rozvoje. Transformace, globalizace, integrace, fáze přeshraniční spolupráce regionálního rozvoje.
 • 6. Evropský (EU) pohled. Hraniční / přeshraniční regiony EU jako mosty k sousedům, vize Evropy bez hranic, vnitřní a vnější hranice, Madridská rámcová konvence / Charta hraničních a přeshraničních regionů.
 • 7. Středoevropský pohled (spolupráce se sousedními státy). Přeshraniční spolupráce Česka a sousedních (dříve kandidátských, nyní členských zemí EU), velké prostory přeshraniční spolupráce (např. CADSES).
 • 8. Institucionalizace a legislativa přeshraniční spolupráce. Územní subjekty/struktury, Sdružení evropských příhraničních regionů (AEBR, AGEG), pojem Euregio, euroregion, územní orgány veřejné správy, obyvatelstvo, aktéři.
 • 9. Evropská unie, Česko a pohraničí. Phare CBC, Interreg, přeshraniční koncepce a strategie, investiční projekty, Společný fond malých projektů, people-to-people.
 • 10. Územní diferenciace a regionální/strukturální politika v Česku. Územní diferenciace v Česku, vnitrozemí a pohraničí, jádro a periférie. Situační analýza českého pohraničí prostřednictvím tzv. tvrdých dat.
 • 11. České pohraničí a přeshraniční spolupráce. Typologie, Strategie regionálního rozvoje, instituce, euroregiony, prioritní oblasti. 12. Pohraničí jako předmět empirických výzkumů. Empirická šetření, relevantní tuzemské a zahraniční projekty geografického, ekonomického, politologického, sociologického apod. zaměření.
 • 13. Praktické aktivity s českými a zahraničními statistickými zdroji a kartografickými díly. Prostorová identifikace, územní jednotky, srovnatelnost časová, věcná, územní, zdroje dat, charakter ukazatelů, výběrové šetření.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2011 - akreditace, podzim 2012, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020.