Z9876 Přeshraniční problematika

Přírodovědecká fakulta
podzim 2015
Rozsah
1/1/0. 2 kr. (plus ukončení). Ukončení: zk.
Vyučující
doc. RNDr. Milan Jeřábek, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Lukáš Hlavinka (cvičící)
Garance
prof. RNDr. Rudolf Brázdil, DrSc.
Geografický ústav - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: doc. RNDr. Milan Jeřábek, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Geografický ústav - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Rozvrh
St 9:00–9:50 Z5,02004
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
Z9876/01: Út 18:00–18:50 Z2,01032, L. Hlavinka
Předpoklady
( Z2011 Metody geografického výzkumu && Z3104 Geodatabáze ) || PROGRAM ( N - GK ) || PROGRAM ( KOS )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 25 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/25, pouze zareg.: 0/25
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Základní kurz k přeshraniční problematice přináší studentům stěžejní informace o specifickém územním typu, na který je nahlíženo především z perspektivy regionální politiky a územního plánování. Prezentuje téma v rovině teoretické i praktické, a to na různých řádovostních úrovních (evropské, celostátní, euro/regionální až lokální). Nedílnou součástí jsou analýzy relevantních koncepčních dokumentů, jakož i reflexe tématu pohraničí a přeshraniční spolupráce obyvatelstvem a aktéry regionálního rozvoje. Absolventi kurzu se orientují v aktuální situaci pohraničních regionů Česka, středoevropského prostoru i v rámci Evropské unie.
Osnova
 • 1. Úvod do problematiky, historickogeografický pohled, periodizace vývoje pohraničí. 2. Základní pojmy: hranice, hraniční efekt, funkce hranice a její vliv na socioekonomický vývoj. 3. Vymezení pohraničí, přístupy a příklady obecné a v Česku, pohraničí v (regionální) politice. 4. Územní spolupráce evropská, nadnárodní, přeshraniční, sousedská; příklady projektů. 5. Typologie českého pohraničí a evropských hraničních regionů; vývoj, stav, kategorie. 6. Řešení přeshraniční problematiky v dokumentech evropských (EU) a sousedních států. 7. Pohraničí a přeshraniční spolupráce v regionální politice a územním plánování Česka. 8. Postavení, úloha, zapojení a aktivity Asociace evropských hraničních regionů 9. Euroregiony jako regionální dimenze evropské integrace, příklady z Evropy a Česka. 10. Programy přeshraniční spolupráce jako součást regionální politiky EU a ČR. 11. Přeshraniční komparace a harmonizace prostorově relevantních informací. 12. Reflexe pohraniční problematiky ve společnosti: výzkum, veřejné mínění, iniciativy.
Literatura
  povinná literatura
 • JEŘÁBEK, Milan, Jaroslav DOKOUPIL a Tomáš HAVLÍČEK. České pohraničí : bariéra nebo prostor zprostředkování? Vyd. 1. Praha: Academia, 2004. 296 s. ISBN 8020010513. info
 • HALÁS, Marián. Cezhraničné väzby, cezhraničná spolupráca : na príklade slovensko-českého pohraničia s dôrazom na jeho slovenskú časť. 1. vyd. Bratislava: Univerzita Komenského, 2005. 152 s. ISBN 8022320544. info
 • Regiony v pohraničí : (případové studie vybraných periferních regionů jednotlivých úseků českého pohraničí) : výstup projektu Národního programu výzkumu II číslo 2D06001 : rozvojové zájmy pohraničních regionů (na příkladu Orli. Edited by Antonín Vaishar. 1. vyd. Brno: Ústav geoniky Akademie věd České republiky, 2011. 133 s. ISBN 9788086407166. info
  doporučená literatura
 • JEŘÁBEK, Milan, Jiří ANDĚL, Martin BALEJ, Tomáš ORŠULÁK, Andrea POKORNÁ, Pavel RAŠKA a Martin ŠLAJCHRT. Euroregion Elbe/Labe - regionální studie. Ústí nad Labem: UJEP, 2012. 130 s. AUP 178, SG XIII. ISBN 978-80-7414-555-1. doi:. info
 • Přeshraniční vlivy působící na místní společenství pohraničí České republiky. Edited by Zdeněk Tarant - Květoslava Dolejšová - František Zich. Ústí nad Labem: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, fakulta sociálně ekonomická, 2005. 206 s. ISBN 8070447214. info
 • MÜLLER, B., KUČERA, K., JEŘÁBEK, M., PŘIKRYL, J. Grenzraum als Vermittlungsraum : Chancen der interkommunalen Zusammenarbeit am Beispiel von Sachsen und Böhmen. Berlin : Verlag für Wissenschaft und Forschung, 2000, 220 s., ISBN 3-897000-285-X
Výukové metody
Kurz tvoří přednášky seznamující s teoreticko-metodologickou základnou z pohledu geografie a příbuzných vědních disciplín. Současně je kladem důraz na kritickou analýzu přístupů k pohraničí a přeshraniční spolupráci v kontextu regionálního rozvoje. Cvičení jsou zaměřena na praktické aplikace ve zvolených modelových regionech, zejména českých euroregionech. Pro ty jsou zpracovávány individuálně seminární práce, a to vč. jejich prezentace a diskuze. Podle aktuální situace se studenti zapojují do výzkumných aktivit pracoviště.
Metody hodnocení
Předpokladem pro úspěšné absolvování kurzu je řádné zpracování seminární práce zpravidla pro vybraný euroregion. Zkouška je písemná, slouží k ověření teoretických poznatků, ale i zapojení problematiky pohraničí a přeshraniční spolupráce do aktivit decizní sféry.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2011 - akreditace, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020.